Logo UKF
Možnosti štúdia

Študijné oddelenie:

Nitra 037/6408 757
 Nitra - denné štúdium 0907 670 215
 Nitra - ext. štúdium 0907 670 215
 Nitra - zdrav. smery0907 670 352
 Spišská Nová Ves 053/4412 339
   
Termín: podania prihlášky do 28. februára 2008 (Bc. denné)
 príjmacieho konania 16. - 27. 6. 2008
   
 podania prihlášky do 31. marca 2008 (Bc. externé)
 príjmacieho konania 16. - 27. 6. 2008
   
 podania prihlášky do 30. apríla 2008 (Mgr.denné a externé)
 príjmacieho konania 27. - 28. 8. 2008
   
 podania prihlášky do 30. apríla 2008 (PhD. denné a externé)
 príjmacieho konania 1.-4. júla 2008
   
Deň otvorených dverí:  14. februára 2008
   
Poplatok:  800,- Sk
   
Banka:  Štátna pokladnica
Účet:  7000073025/8180
Variabilný symbol:  

105 – denné štúdium

117 – externé štúdium


Legenda:
R - Štandardná dĺžka štúdia
PP - Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
FŠ - Forma štúdia

Akreditované bakalárske študijné programy – denná forma štúdia
 Stredisko   R PP

Učiteľstvo predmetov:
psychológia v kombinácii s predmetom:
geografia, ekológia, dejepis, etická výchova, estetická výchova,
náboženská výchova – katolícka, náuka o spoločnosti

Nitra  3 20
Psychológia Nitra  3 40
Sociálna práca Nitra  3 40
Sociálna práca v rómskej komunite Sp. Nová Ves  3 40
Sociálna a misijná práca v rómskych komunitách Nitra  340
Ošetrovateľstvo Nitra  3 40
Zdravotnícke záchranárstvo Nitra  3 40
Fyzioterapia Nitra  3 20
Verejné zdravotníctvo Nitra  3 20


Akreditované bakalárske študijné programy – externá forma štúdia
 Stredisko   R PP Školné
Sociálna práca Nitra   3 10024 000,-Sk
Sociálna práca Mojmírovce   3 100 24 000,-Sk
Sociálna práca Sp.Nová Ves   3 80 24 000,-Sk
Sociálna práca v rómskej komunite Nitra   3 40 24 000,-Sk
Sociálna práca v rómskej komuniteSp.Nová Ves   3 30 bezplatne
Sociálna práca v rómskej komunite Lučenec   3 40 24 000,-Sk
Zdravotnícke záchranárstvo Nitra   3 100 25 000,-Sk
Fyzioterapia Nitra   3 20 25 000,-Sk
Verejné zdravotníctvo Nitra   3 30 bezplatne


Akreditované magisterské študijné programy - denná forma štúdia
 Stredisko   R PP
Psychológia Nitra   2 40
Učiteľstvo predmetov:
psychológia v kombinácii s druhým predmetom
Nitra   2 40
Sociálna práca so zameraním
na poradenstvo
Nitra   2 60
Sociálna práca v rómskej komunite Nitra   2 40
Ošetrovateľstvo Nitra   2 20

 

Akreditované magisterské študijné programy – externá forma štúdia
 Stredisko   R PP Školné
Sociálna práca so zameraním
na poradenstvo
Nitra   2 100 29 000,-Sk
Sociálna práca so zameraním
na poradenstvo
Mojmírovce   2 10029 000,-Sk
Sociálna práca so zameraním
na poradenstvo
Sp. Nová Ves
  2 100 29 000,-Sk
Sociálna práca v rómskej komunite Sp. Nová Ves  2 60 29 000,-Sk
Sociálna práca v rómskej komunite Lučenec   2 40 29 000,-Sk
Ošetrovateľstvo Nitra   2 20 29 000,-Sk

Akreditované doktorandské študijné programy – denná a externá forma štúdia
 T R
Sociálna práca (3.1.14) D/E PhD. 3/5
Pedagogická, poradenská a školská psychológia
(3.1.11)
D/E PhD. 3/5