L3 banner media2

O Fakulte

Oznamy Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva

PROSPECHOVÉ ŠTIPENDIÁ PRIZNANÉ V LS 2018/2019 za ZS 2018/2019

Študent, ktorému bolo priznané štipendium je povinný v termíne do 5.4. 2019 odovzdať na študijné oddelenie informáciu o čísle účtu a prevziať si rozhodnutie o priznaní prospechového štipendia.

 

Posudzované kritériá:

PVŠP (prepočítaný vážený študijný priemer) - nie viac ako 1,5

Počet študentov v ročníku - štipendium je priznané max. 10% študentov v ročníku

Zdôvodnené žiadosti o preskúmanie rozhodnutia je možné podať dekanovi fakulty písomne do 4. 4. 2019 alebo konzultovať osobne dňa 3. 4. 2019 o 11.00 hod. s prodekankou pre vzdelávaciu činnosť.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751