L3 banner media2

O Fakulte

Oznamy Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva

Doplňujúce volby do študentkej časti AS FSVaZ

Akademický senát Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva (AS FSVaZ) v zmysle čl. 5 Zásad volieb do Akademického senátu Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre schválených Akademickým senátom FSVaZ dňa 29. marca 2012 a nadobúdajúcich účinnosť 29. marca 2012 vyhlasuje doplňujúce voľby do študentskej časti AS FSVaZ UKF v Nitre. Voľby sa uskutočnia 6. novembra 2019.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757