L3 banner media2

Projekty zo štrukturálnych fondov EÚ

eu

Štrukturálne fondy sú spolu s kohéznymi fondmi finančnými nástrojmi regionálnej politiky Európskej únie. Ich cieľom je znižovať rozdiely medzi regiónmi členských štátov. Európske štrukturálne fondy vznikli v 1957 podpisom Rímskej zmluvy.
Existujú dva štrukturálne fondy, a to Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond.
Štrukturálne fondy fungujú na princípe spolufinancovania, ktorého výška sa určuje vzhľadom na schopnosti predkladateľov projektov zabezpečiť istú časť finančných prostriedkov.

Projekty financované zo štrukturálnych fondov EÚ na FSVaZ:

26110230012:Virtuálna fakulta – dištančné vzdelávanie na FSVaZ UKF v Nitre   
Zodpovedný riešiteľ: Eva Sollárová
Doba riešenia: 5/2010 - 4/2013
Pridelené finančné prostriedky: 2013 – 155 654,97 €

26110230014: Inovatívny bakalársky študijný program v študijnom odbore 3.1.16 Sociálne služby a poradenstvo so špecializáciou na Kariérové poradenstvo na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre
Zodpovedný riešiteľ: Eva Sollárová
Doba riešenia: 5/2010 - 4/2013   
Pridelené finančné prostriedky: 2013 – 8 610,50 €

26110230043: Zvýšenie kvality vzdelávania psychológov v súlade s požiadavkami Európskeho certifikátu z psychológie   
Zodpovedný riešiteľ: Eva Sollárová
Doba riešenia: 1/2012 -03/2014   
Pridelené finančné prostriedky: 2013 – 125 088,47 €

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757