Štúdium na fakulte

Štúdium na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva je správnym rozhodnutím pre všetkých, pre ktorých je pomoc druhým dôležitou hodnotou a svoje budúce povolanie vnímajú ako poslanie. Máme bohaté skúsenosti s poskytovaním kvalitnej prípravy pre budúcich odborníkov pomáhajúcich profesií v zdravotníckych i nezdravotníckych odboroch. Štúdium na všetkých troch stupňoch štúdia umožňuje získavať aktuálne poznatky, rozvíjať kľúčové zručnosti a prehlbovať osobnostné predpoklady pre prax i výskumnú kariéru.

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva disponuje modernými priestormi a technologickým vybavením, ponúka študentom prístup k elektronickým vedeckým databázam z celého sveta a vzdelávanie vo výraznej miere stavia na najnovších formách e-learningu. Kvalita vzdelávania je pre nás prvoradá, preto majú študenti pravidelne možnosť anonymne prispieť k hodnoteniu kvality štúdia. Záleží nám na motivácii študentov, tí najlepší sú odmeňovaní formou prospechových a mimoriadnych štipendií.

Vzdelávanie je založené na Európskom systéme transferu kreditov, ktorý zaručuje kompatibilitu s poprednými univerzitami a umožňuje mobilitu študentov medzi univerzitami v celej Európskej únii. Študijné programy sú komplementárne s európskymi štandardmi pre vzdelávanie a praktický výcvik, čím vytvárajú základ pre možnosť získať európske certifikáty v príslušných odboroch.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757