L3 banner media2

O Fakulte

Oznamy Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva

Hodnotenie vzdelávania a učiteľov študentmi FSVaZ v akademickom roku 2023/2024

Vážené študentky, vážení študenti,

zapojte sa do hodnotenia procesu vzdelávania, ktoré ste absolvovali v ZIMNOM SEMESTRI 2023/2024.

Je to príležitosť pre Vás, študenti, hodnotiť a poskytovať konštruktívnu spätnú väzbu k procesu vyučovania a skúšania v zimnom semestri akademického roka 2023/2024 môžu všetci študenti, ktorí navštevovali zapísané vyučovacie predmety.  

Hodnotenie vzdelávania a učiteľov študentmi fakulty prebieha v  súlade so Smernicou UKF č. 8/2018 Zásady hodnotenia vzdelávania a učiteľov študentmi univerzity a je zabezpečená anonymita hodnotiteľa. Študenti môžu hodnotiť vzdelávanie a učiteľov až do 8.4.2024.

Vysoká študentská účasť na hodnotení bude zárukou zvyšovania kvality poskytovaného vzdelávania prostredníctvom nápravy identifikovaných nedostatkov. Zároveň poskytnutá pozitívna spätná väzba zabezpečí, že ocenené postupy, metódy a formy vzdelávania budú „príkladom dobrej praxe“ pre ostatných pedagógov.

Budeme vďační za Vaše hodnotenia, ktoré pomáhajú zlepšovať štúdium u nás. Ďakujeme za účasť😊

fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757