L3 banner media2

Ponuka bakalárskeho štúdia v akademickom roku 2021/2022

Fakulta socialnych vied a zdravotníctva otvára v dennej forme bakalárskeho štúdia nasledovné študijné odbory a programy (štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je 3 roky):

Študijný odbor: Sociálna práca

Študijné programy: 

 

Študijný odbor: Ošetrovateľstvo

Študijný program:

  • Ošetrovateľstvo*

    *Súčasťou prihlášky je potvrdenie lekára o spôsobilosti študovať na vysokej škole zdravotnícky študijný program.

 

Študijný odbor: Psychológia

Študijný program:

 

V externej forme štúdia sa na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva otvárajú študijné programy (štandardná dĺžka štúdia v externej forme je 4 roky):

Študijný odbor: Sociálna práca

Študijný program:

 

Študijný odbor: Ošetrovateľstvo

Študijný program:

  • Ošetrovateľstvo*

    *Súčasťou prihlášky je potvrdenie lekára o spôsobilosti študovať na vysokej škole zdravotnícky študijný program.

Poznámky a vysvetlivky

  • Štandardná dĺžka štúdia je tri roky v dennej forme a štyri roky v externej forme štúdia, absolventi získajú titul „bakalár“ („Bc.“).
  • V prípade nenaplnenia počtu uchádzačov sa študijný program neotvorí.
  • Podrobné informácie o podmienkach prijatia na bakalárske študijné programy sú zverejnené na webovom sídle fakulty.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757