Orgány fakulty

V zmysle zákona o vysokých školách a štatútu fakulty orgánmi akademickej samosprávy Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sú:

  • akademický senát
  • dekan
  • vedecká rada

 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757