L3 banner media2

O Fakulte

Oznamy Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva

VYHLÁSENIE VOLIEB do Akademického senátu FSVaZ UKF v Nitre

Akademický senát FSVaZ UKF v Nitre v súlade so Zásadami volieb do AS FSVaZ UKF v Nitre vyhlasuje voľby do zamestnaneckej a študentskej časti AS FSVaZ UKF v Nitre. Voľby sa uskutočnia dňa 10. mája 2023.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757