FAQ - Najčastejšie otázky

Ako mám postupovať, ak si chcem podať prihlášku na viacero študijných programov na FSVaZ /UKF?

Musíte si podať prihlášku na každý študijný program zvlášť (vrátane všetkých požadovaných príloh).

Aký je poplatok za štúdium?

Denné štúdium je bezplatné, ak uchádzač neštudoval na inej (verejnej alebo štátnej) vysokej škole v SR pred zápisom na našu fakultu.

V prípade, že chcete študovať súbežne dva bakalárske študijné programy, tak je jeden z nich spoplatnený sumou 664 eur/rok. Viac informácií pre aktuálny akademický rok nájdete tu: https://www.fsvaz.ukf.sk/index.php/sk/o-studiu/skolne.

Stačí poslať prihlášku elektronicky?

Áno, prihlášku postačuje vyplniť a odoslať elektronicky. Do prílohy naskenujete podpísaný životopis, vysvedčenie z 2. a 3. ročníka, prípadne vysvedčenie o maturitnej skúške (ak ste ukončili stredoškolské štúdium) a potvrdenie o zaplatení poplatku za prihlášku. V prípade zdravotníckych odborov Potvrdenie od lekára. Tlačivo nájdete tu: https://www.fsvaz.ukf.sk/images/images/dokumenty/prij_konanie/potvrdenie_sposobilost_uchadzac_studium.pdf.

Je potrebné zaslať vytlačenú elektronickú prihlášku a všetky prílohy aj poštou?

Elektronickú prihlášku nie je potrebné poslať poštou, ale prílohy áno: podpísaný životopis, lekárske potvrdenie, overené kópie vysvedčení a potvrdení o aktivitách.

Ako mám zaslať potvrdenie o zaplatení poplatku za elektronickú prihlášku?

Scan potvrdenia o zaplatení je potrebné vložiť ako prílohu do elektronickej prihlášky. Môže to byť aj potvrdenie z internetbankingu. Na doklade musí byť uvedený variabilný symbol, na základe ktorého priradíme platbu k prihláške.

Do prihlášky mám vypisovať známky zo všetkých ročníkov strednej školy?

Nie, stačí uvádzať iba predmety a priemer za 2. a 3. ročník. V prípade, že študujete na osemročnom gymnáziu alebo päťročnom gymnáziu alebo bilingválnej strednej škole, tak uvádzate známky za posledné dva roky pred maturitným ročníkom.

Je potrebné poslať aj polročné štvrtácke vysvedčenie?

Nie. Úradne overenú fotokópiu vysvedčenia z posledného ročníka SŠ od Vás budeme po zápise potrebovať iba v prípade, že študujete ošetrovateľstvo (kvôli nároku na odborové štipendium).

Musí byť životopis, ktorý je prílohou prihlášky podpísaný?

Áno, životopis podpíšte a následne ho naskenujte.

Potrebujem potvrdenie od lekára?

Potvrdenie od lekára o spôsobilosti o zdravotnej spôsobilosti uchádzača o štúdium na špeciálnom tlačive (dostupné tu: https://www.fsvaz.ukf.sk/images/images/dokumenty/prij_konanie/potvrdenie_sposobilost_uchadzac_studium.pdf) požadujeme v prípade štúdia Ošetrovateľstva a Urgentnej zdravotnej starostlivosti. Potvrdenie musí byť súčasťou príloh prihlášky.

Potvrdenie od lekára sa nevyžaduje pri štúdiu psychológie a sociálnej práce.

Ako mám doručiť potvrdenia o aktivitách? Majú byť kópie overené?

Potvrdenia o aktivitách (olympiády, študijné pobyty, dobrovoľnícka činnosť, jazykové osvedčenie atď.) naskenujete a vložíte ako prílohu k elektronickej prihláške. Overenú kópiu je potrebné poslať poštou.

Kedy treba doručiť maturitné vysvedčenie?

Úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia (notár, matrika) môžete zaslať poštou na adresu fakulty po jeho získaní čo najskôr, nakoľko známky z maturitného vysvedčenia sú potrebné na posúdenie získaného počtu bodov k prijatiu, inak strácate body za maturitu.

Je potrebné mať strednú zdravotnícku školu, ak chcem študovať ošetrovateľstvo?

V prípade dennej formy štúdia nie. V prípade externej formy štúdia ste povinní doložiť doklad o získaní odbornej spôsobilosti v zdravotníckom povolaní praktická sestra - asistent/zdravotný asistent a zároveň doložiť potvrdenie od zamestnávateľa o aktuálnom pracovnom pomere minimálne 12 mesiacov.

Je potrebné mať prax, ak chcem študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Prax nie je potrebné mať ani pri dennej, ani pri externej forme štúdia. Pri externej forme štúdia môžete za prax získať 10 bodov v prijímacom konaní.

Čo ak nematurujem z biológie ani z anglického jazyka? /pri odbore psychológia/

V prípade, že uchádzač neabsolvoval maturitu z Biológie, bude posudzovaná Matematika. Všetky informácie o podmienkach prijatia na Psychológiu tu: https://www.fsvaz.ukf.sk/images/psych_bc22.pdf.

V prípade, že nemáte maturitu z posudzovaných predmetov, môžete využiť možnosť absolvovať národnú porovnávaciu skúšku https://www.scio.sk/, ktorej výsledky akceptujeme ako ekvivalent maturitnej skúšky.

Čo ak nematurujem z biológie ani z anglického jazyka? /pri odbore ošetrovateľstvo/

V prípade, že uchádzač neabsolvoval maturitu z predmetu Biológia, budú posudzované ďalšie predmety maturitnej skúšky. Všetky informácie o podmienkach prijatia na Ošetrovateľstvo tu:

https://www.fsvaz.ukf.sk/images/o%C5%A1e_bc22.pdf.

Je možné psychológiu študovať externou formou?

Nie.

Aká je výška poplatku za elektronickú prihlášku?

Výška poplatku za elektronickú prihlášku, podaná prostredníctvom informačného systému UKF je 25 EUR (vstup do elektronickej prihlášky a aj manuál k jej vyplnenie nájdete tu https://www.fsvaz.ukf.sk/index.php/sk/21-studium/prijimacie-konanie/47-prihlasovanie-na-studium).

Môžem na FSVaZ študovať študijný program v anglickom jazyku?

Nie. Štúdium je akreditované iba v slovenskom jazyku.

Môžem po prvom ročníku prestúpiť zo sociálnej práce na psychológiu?

Nie. Prestup z odboru do odboru nie je možný.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757