Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Stretnutie študentov ošetrovateľstva s predstaviteľmi Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

Medzi činnosti sestry, ktoré vyplývajú z poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti, patrí aj samostatnosť spojená s prevzatím zodpovednosti za svoje konanie a ochota sestry aktívne chrániť záujmy pacienta.
Dňa 7.11.2022 zavítali na pôdu FSVaZ čelní predstavitelia Slovenskej komory a sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA): prezidentka Mgr.Iveta Lazorová, PhD., MPH,

ČÍTAJTE VIAC

Študijný pobyt alebo stáž na Malte

Internacionalizácia je dôležitá pre každý študijný odbor a program. Otvára pedagógom a študentom možnosti na spoznanie systému vzdelávania v iných krajinách. Je dôležitým motivujúcim prvkom vo vzdelávaní. V našom študijnom programe Ošetrovateľstvo je táto možnosť obohatená aj o možnosť spoznať zdravotný systém a zažiť si vzdelávanie aj priamo v nemocniciach. Tešíme sa, že sa nám podarilo dohodnúť zmluvu Erazmus + s Univerzitou Malta. Tento týždeň mali naši študenti možnosť diskutovať s kolegyňou Michelle Camilleri, Senior Lecturer, Ph.D z L-Università ta' Malta (UM).

ČÍTAJTE VIAC

Podpora rozvoja zdravotne-sociálnej starostlivosti na našej fakulte

Zdravotne-sociálna starostlivosť je dôležitým komponentom každej spoločnosti. Zohráva dôležitú úlohu v zabezpečovaní zdravia a kvality života jednotlivcov, zvlášť tých, ktorí sú starší alebo zdravotne znevýhodnení. V tejto oblasti máme záujem podporovať rozvoj študentov ošetrovateľstva v pregraduálnej forme štúdia a aj v špecializačnom vzdelávaní so zameraním na komunitu. Vzájomná interdisciplinárna spolupráca s odborníkmi z praxe aj cez hranice našej republiky je aj v tejto oblasti nevyhnutná.

ČÍTAJTE VIAC

Študenti FSvaZ majú veľký záujem o internacionalizáciu

Pracovníci Oddelenia pre medzinárodné vzťahy pani Ing. Katarína Butorová, PhD. a pán Mgr. Pavol Vakoš predstavili dňa 19.10.2023 v rámci informatívneho seminára študentom našej fakulty možnosti Erasmus+ mobilít. Informovali ich o podmienkach absolvovania študijného pobytu a stáží v rôznej dĺžke ich trvania. Miesta v Aule našej fakulty, ktorá je najväčšou miestnosťou fakulty, boli študentmi plne obsadené. Povzbudzovaním študentov k vycestovaniu do zahraničia budujeme ich vzťah a sebavedomie

ČÍTAJTE VIAC

Simulačné vzdelávanie u študentov pomáhajúcich profesií

Téma simulačného vzdelávania patrí medzi priority vo vzdelávaní študentov pomáhajúcich profesií na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva (FSVaZ) UKF v Nitre. Na fakulte v rámci aktivít projektu s názvom „Podpora rozvoja praktických zručností študentov UKF v Nitre“ bolo vytvorené Simulačné výučbové centrum s modelmi s vysokou mierou reálnosti (high fidelity models),

ČÍTAJTE VIAC

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem