L3 banner media2

Sociálna práca

Bakalársky študijný program

Študijný odbor:  Sociálna práca
Forma štúdia: denná / externá
Dĺžka štúdia: 3 roky / 3 roky
Garant: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.
Získaný titul: Bakalár (Bc.)
Pracovisko: Katedra sociálnej práce a sociálnych vied
Informácie: Poď k nám študovať sociálnu prácu

Charakteristika študijného programu

Sociálna práca je moderná dynamická veda, ktorá aktuálne reaguje na podnety a potreby spoločnosti v oblasti sociálnej sféry. Paleta sociálnych problémov jednotlivcov je veľmi široká a preto je pre tento odbor charakteristický interdisciplinárny a integratívny prístup riešenia problémov. Študijný program Sociálna práca je koncipovaný tak, aby poskytol študujúcim odborné vedomosti, praktické zručnosti a kompetencie, ktoré ich predurčujú k výkonu priamej sociálnej práce s klientom v inštitúciách verejnej správy ako aj v organizáciách poskytujúcich sociálne služby. Obsahovo je program orientovaný najmä na sociálno-právne poradenstvo prvého kontaktu, sociálnu diagnostiku a tvorbu prognóz, sociálnu prevenciu, sociálno-právnu ochranu, depistáže a iné formy sociálnej pomoci, akými je napríklad krízová intervencia, terénna sociálna práca, resocializácia či koordinovanie a organizovanie sociálnych služieb. Štúdium sa realizuje prevažne prezenčnou formou, s postupným zavádzaním prvkov tzv. pružného vzdelávania resp. e-learning-u.

Uplatnenie absolventov

Absolventi sociálnej práce majú možnosť uplatnenia sa na trhu práce ako sociálni pracovníci so spôsobilosťou na pôsobenie v sociálnej oblasti v rámci štátnej správy, samosprávy ako aj tretieho sektora. Realizácia a presadenie sa absolventov sociálnej práce sa vzťahuje na päť kľúčových rezortov – ministerstvo školstva, ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstvo vnútra, ministerstvo spravodlivosti a ministerstvo zdravotníctva.

 

fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757