L3 banner media2

Psychológia

Bakalársky študijný program

Študijný odbor:  Psychológia
Forma štúdia: denná
Dĺžka štúdia: 3 roky
Garant: prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD.
Získaný titul: Bakalár (Bc.)
Pracovisko: Katedra psychologických vied
Informácie: Poď k nám študovať psychológiu

Charakteristika študijného programu

Absolvent získa teoretické poznatky zo základných a aplikovaných psychologických disciplín, ktoré primárne smerujú k poznaniu jednotlivca (prípadne psychologických aspektov jeho správania a prežívania v rámci malých sociálnych skupín). Získava poznatky z oblasti psychologickej diagnostiky a metodológie. Nadobudne praktické zručnosti v oblasti používania psychologických metód, osvojí si základné princípy diagnostiky a hodnotenia v základných špecializáciách (klinická, pedagogická, školská, poradenská, pracovná a organizačná psychológia). Je schopný navrhnúť dizajn jednoduchého výskumného plánu a realizovať ho.

Uplatnenie absolventov

Hlavnou cieľovou oblasťou uplatnenia absolventa – psychológa bakalára je profesijná realizácia v pozícii asistenta absolventa druhého stupňa vysokoškolského štúdia psychológie. Nachádza uplatnenie na pracovno-funkčných miestach s aplikačným využitím v oblastiach hospodársko-spoločenského života a v rámci pracovno-funkčných miest v organizáciách rôznorodého zamerania (technické, ekonomické, inžinierske, obchodné, vedecké, zdravotnícke, kultúrne a iné).

fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757