L3 banner media2

Urgentná zdravotná starostlivosť

Bakalársky študijný program

Študijný odbor:  Zdravotnícke vedy
Forma štúdia: denná / externá
Dĺžka štúdia: 3 roky / 3 roky
Garant: prof. MUDr. Vladimír Černý, PhD., FCCM
Získaný titul: Bakalár (Bc.)
Pracovisko: Katedra klinických disciplín a urgentnej medicíny
Informácie: Poď k nám študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť

Charakteristika študijného programu

Absolvent študijného odboru Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť pacientovi pri sekundárnych transportoch a poskytovať intenzívnu starostlivosť o kritického pacienta v posádke mobilnej intenzívnej jednotky. Je schopný sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach urgentná medicína, urgentná zdravotná starostlivosť, intenzívna medicína, medicína katastrof. Má dobré praktické skúsenosti z terénnych a laboratórnych cvičení, ktoré môže vhodne využiť v praxi. Profesionálna príprava je založená na výsledkoch vedy a výskumu. Obsahom vzdelávacieho procesu sú poznatky získané v teoretických predmetoch: humanitných, medicínskych a špecifických predmetoch urgentnej zdravotnej starostlivosti. Praktické zručnosti študent získava počas laboratórnych cvičení v odborných učebniach, kde si osvojuje základné postupy a techniky pri ošetrovaní pacienta. Získané návyky si upevňuje počas praktickej výučby pod dozorom v zdravotníckom zariadení, v záchrannej zdravotnej službe a na operačnom stredisku ZZS. Špecifické poznatky a zručnosti z činnosti ostatných zložiek integrovaného systému získava počas výcvikových kurzov zameraných na problematiku vodnej záchrannej služby, horskej záchrannej služby v zimnom a letnom teréne. S problematikou vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby a hasičského a záchranného zboru, kontrolného chemického laboratória sa študent oboznámi počas exkurzie.

Uplatnenie absolventov

• Zdravotnícky záchranár ako vodič ambulancie a člen posádky ambulancie RZP a RLP/MIJ
• Zdravotnícky záchranár v ambulancii Hasičského a záchranného zboru
• Zdravotnícky záchranár v ambulancii Horskej záchrannej služby
• Zdravotnícky záchranár na oddelení urgentného príjmu alebo v príjmovej ambulancii zdravotníckeho zariadenia
• Operátor operačného strediska ZZS SR
• Zdravotnícky záchranár vo vojenskom zdravotníctve

 

fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757