L3 banner media2

Koordinácia ERASMUS+

Univerzita Konštantína Filozofa

Kontakt
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy
Tr. A. Hlinku 1
949 01 Nitra

Úradné hodiny pre študentov

pondelok - streda: 8:30 - 11:00 h

 

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF

Fakultná koordinátorka

PhDr. Katarína Minarovičová, PhD.

Prodekanka pre vonkajšie vzťahy a rozvoj

 

Katedroví koordinátori

Katedra psychologických vied

PaedDr. Mgr. Erika Jurišová, PhD.

Katedra sociálnej práce a sociálnych vied

PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD.

Ústav romologických štúdií

PhDr. Katarína Vanková, PhD.

Katedra ošetrovateľstva

Mgr. Mária Semanišinová (Koordinátorka programu LLP Erasmus)

Katedra klinických disciplín a urgentnej medicíny

Bc. Marianna Paliková

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757