Univerzitný Októberfest 

Ako správne začať akademický rok 2023/2024?

No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou, o ktorú sa aj tento rok postará Študentský parlament UKF so Študentským centrom UKF.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

ŠVOČ na Katedre sociálnej práce a sociálnych vied

V poradí už 18.ročník Študenskej vedecko-odbornej činnosti v odbore sociálna práca, ktorý sa konal 22.3.2016 na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva, sa niesol v znamení rozmanitých príspevkov a zaujímavých zistení z rôznych oblastí sociálnej práce. Po úvodných slovách organizátorky podujatia JUDr. Evy Vondrákovej, PhD. sa k študentom prihovorila aj vedúca Katedry sociálnych vied a zdravotníctva a zároveň aj garantka tohto podujatia, prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD., ktorá vyjadrila súťažiacim podporu. Slávnostné otvorenie zahájila prodekanka pre vzdelávaciu činnosť, PhDr. Dana Zrubcová, PhD., a následne predseda komisie doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD. oboznámil publikum i prezentujúcich študentov s organizačnými pokynmi.  
Podujatia sa zúčastnilo 8 študentov s rôznymi témami, ktoré sú v súčasnosti veľmi aktuálne a rezonujú v našej spoločnosti. Po odprezentovaní výsledkov prieskumu a dôležitých zistení, nasledovala diskusia, v ktorej kládli študentom otázky nielen členovia komisie, ale aj prítomní študenti odboru sociálna práca. Celková klíma bola priateľská, a preto nervozita súťažiacich rýchlo opadla.
Dominika Zubková s témou „Špecifiká náhradnej rodinnej starostlivosti“ (školiteľka práce: PhDr. Elena Gažiková, PhD. ) otvorila svojou prezentáciou prvú sekciu – sekcia bakalár. Následne odzneli práce študentov druhého ročníka. Študent Erik Šatara predstavil tému „Medzigeneračné vzťahy ako predmet záujmu sociálnej práce“ (školiteľka práce: doc. PhDr. Martina Hrozenská, PhD.) a študentka Lucia Lamošová prezentovala výsledky svojho prieskumu v práci s názvom „Analýza sociálno-patologických javov na stredných školách vo vybranom okrese z hľadiska možnosti intervencie sociálnej práce“ (školiteľka práce: Mgr. Veronika Šimonová).
Magisterská sekcia mala v zastúpení študentov  piateho ročníka. Ako prvý prezentoval svoju prácu Bc. Miroslav Baluch–„Špecifiká sociálnej práce s týranými, zneužívanými a zanedbávanými deťmi“ (školiteľka práce: PhDr. Elena Gažiková, PhD. ), po ktorom nasledovala Bc. Eva Trubenová s prácou „Príprava mladých dospelých na ich osamostatnenie po odchode z detského domova“ (školiteľka práce: PhDr. Katarína Minarovičová, PhD.). Často diskutovanýmikontroverznými témami súotázkyinterrupcií či eutanázie, ktorými sa vo svojich prácach zaoberali ďalšie študentky. Bc. Monika Botková predstavila výsledky prieskumu na tému „Názory vybraných cieľových skupín na nechcené tehotenstvá“ a Bc. Jana Siklenková prezentovala „Názory študentov VŠ k právu na život“ (školiteľka oboch prác: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.). Posledná téma sa týkala nevyliečiteľne chorých pacientov s názvom „Možnosti sociálnej práce na onkologickej klinike“, ktorej autorkou bola Bc. Nikoleta Fellnerová (školiteľka práce: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.).

Po odznení všetkých prác a následnej diskusii odborná komisia v zastúpení: doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD., Mgr. Zuzana Mališková, PhD., Mgr. Ľudovít Galbavý, PhD., PhDr. Katarína Minarovičová, PhD. oboznámila súťažiacich i publikom s výsledkami tohtoročného podujatia.

Umiestnenie študentov v rámci katedrového kola 2016:

Bc. sekcia
1.miesto: Lucia Lamošová  (Analýza sociálno-patologických javov na strených školách vo vybranom okrese z hľadiska možnosti intervencie sociálnej práce)
2.miesto: Erik Šatara (Medzigeneračné vzťahy ako predmet záujmu sociálnej práce)
3.miesto: Dominka Zubková (Špecifiká náhradnej rodinnej starostlivosti)

Mgr. sekcia
1.miesto: Bc. Nikoleta Fellnerová (Možnosti sociálnej práce na onkologickej klinike)
2.miesto: Bc. Monika Botková (Názory vybraných cieľových skupín na nechcené tehotenstvá)
3.miesto: Bc. Miroslav Baluch (Špecifiká sociálnej práce s týranými, zneužívanými a zanedbávanými deťmi)

Všetkým účastníkom boli odovzdané diplomy, ako aj vecné odmeny, za ktoré ďakujeme JUDr. Eve Vondrákovej.
Na celoslovenské kolo, po odporučení odbornej komisie, postúpili prví dvaja zoboch sekcií. Všetkým úspešným študentom gratulujeme a dúfame, že nás budú úspešne reprezentovať aj naďalej.

Mgr. Jana Kušnieriková
interná doktorandka KSPaSV
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem