Univerzitný Októberfest 

Ako správne začať akademický rok 2023/2024?

No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou, o ktorú sa aj tento rok postará Študentský parlament UKF so Študentským centrom UKF.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Práca s mládežou- výzvy a trendy

Dňa 3.5. 2016 sa v priestoroch FSVaZ UKF v Nitre uskutočnila konferencia s názvom: Práca s mládežou- výzvy a trendy. Konferenciu organizovalo o.z. Mládež ulice v spolupráci s Katedrou sociálnej práce a sociálnych vied. Konferencie a zúčastnilo približne 60 účastníkov (z toho takmer polovica aktívnych) z celého Slovenska, prevažne terénnych sociálnych pracovníkov a pracovníkov rôznych združení 3. sektora zaoberajúcich sa prevažne prácou s mládežou.
Programovo bola konferencia členená na dve časti, rokovanie v pléne a rokovanie v sekciách. V pléne odzneli štyri hlavné referáty zameriavajúce sa na aktuálny stav v oblasti práce s mládežou v Slovenskej republike. Reprezentantka Českej asociácie streetworku v Prahe hovorila nových druhoch služieb venovaných mládeži, o streetworku online.
Po programe viazanom na plénum sa ďalej program rozdelil na dve časti vo forme dvoch konferenčných sekcií. Moderátori sekcii na záver zhrnuli najdôležitejšie zistenia a posolstvá plynúce z rokovania v sekciách.
 
Závery možno sumarizovať nasledovne- zvýšiť povedomie verejnosti o dobrovoľníctve a dobrovoľníckych organizáciách, vedieť nastaviť mieru profesionalizácie dobrovoľníctva a osobitne venovať priestor dobrovoľníctvu v skupine seniorov, zachytiť staršieho človeka pri prechode z práce do dôchodku pre dobrovoľníctvo. Organizácie 3.sektora poukazovali na obmedzenia, ktoré ich prácu limitujú, identifikovali najmä oblasti ako: (1) Prevencia na prvom mieste (pred kuratívou a represiou), (2) Stabilná a dlhodobá podpora zo strany štátu a grantových organizácií, (3) Spolupráca organizácií nie konkurenčný boj a (4) Spolupráca so školami na získanie odborného a materiálneho zastrešenia.
Priestor sa vytvoril aj pre akademické pole najmä v oblasti skúmania a tvorby štúdií, ktoré sa zaoberajú výsledkami, resp. užitočnosťou využívania arteterapie pri eliminácii a prevencii rizikového správania. Zástupcovia inštitúcií z praxe sami avizovali posilnenie dôrazu na vedecko-výskumnú činnosť v oblasti metód práce s mládežou. Osobitnou témou sa stalo posilňovanie neformálneho vzdelávania mládeže ako alternatívy pre udržanie sa na trhu práce aj bez vysokoškolského vzdelania. Počas konferencie zaznelo v oboch sekciách niekoľko príkladov dobrej praxe a vytvoril sa priestor na sieťovanie mimovládnych organizácií.

Za organizačný výbor konferencie:
doc. PhDr. Martina Hrozenská, PhD.
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem