Stojí za to byť sestrou?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

 

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

Štúdium sociálnej práce vytvára predpoklady pre prípravu odborníkov priamo podmienených súčasnými spoločenskými potrebami.

Chceš pracovať s ľuďmi a rozmýšľaš, kde študovať?


Baví ťa práca s ľuďmi, vidíš sa ako manažér, manažérka služieb alebo poradca, poradkyňa a uvažuješ kam sa prihlásiť na bakalárske štúdium?

Chcete sa stať záchranárom?

 

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva ponúka možnosť študovať v rýchlo sa rozvíjajúcom odbore urgentná zdravotná starostlivosť.

 

Poskytovanie sociálnych služieb z pohľadu praxe

Dňa 25.04.2017 sa v Aule Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre uskutočnila hosťovská prednáška PhDr. Silvie Lužákovej, aktuálne poverenej výkonom funkcie riaditeľky Správy zariadení sociálnych služieb v Nitre, na tému „Praktické skúsenosti s poskytovaním sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb“. Prednáška v rámci 15. ročníka Nitrianskych univerzitných dní bola primárne určená študentom sociálnej prácea študentom sociálnych služieb a sociálneho poradenstva. Účastníci sa dozvedeli bližšie informácie o uplatňovaní zákona o sociálnych službách a s ním spojených právnych predpisov, o ochrane príjmu, postupe prijímania klientov do zariadení a o aplikačných problémoch, súvisiacich s uvedeným zákonom. Oboznámili sa aj so zaujímavosťami, spojenými s poskytovaním sociálnych služieb, vyplývajúcimi z každodennej reality zariadení sociálnych služieb. Témou bola tiež otázka financovania a udržateľnosti existencie zariadení v súvislosti s meniacimi sa podmienkami. Študenti získali tiež písomné podklady o prehľade zmien, súvisiacich s pripravovanou novelou zákona, ktoré môžu využiť v priebehu svojho ďalšieho štúdia a v rámci prípravy na štátne záverečné skúšky. Keďže téma študentov zaujala, PhDr. Silvia Lužáková, ktorá je sama absolventkou štúdia sociálnej práce na Katedre sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ, súhlasila si opätovnou návštevou, umožňujúcou účastníkom dozvedieť sa ďalšie podrobnosti o danej problematike. Veríme preto, že nadviazaná spolupráca bude úspešne pokračovať aj v budúcnosti.
 
PhDr.Mgr. Barbara Pavlíková, PhD., Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ UKF v Nitre
Foto: Bc. Kristína Havlíková
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

icon_fb.png

icon youtube7

Virtuálna prehliadka

foto icon