Stojí za to byť sestrou?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

 

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

Štúdium sociálnej práce vytvára predpoklady pre prípravu odborníkov priamo podmienených súčasnými spoločenskými potrebami.

Chceš pracovať s ľuďmi a rozmýšľaš, kde študovať?


Baví ťa práca s ľuďmi, vidíš sa ako manažér, manažérka služieb alebo poradca, poradkyňa a uvažuješ kam sa prihlásiť na bakalárske štúdium?

Chcete sa stať záchranárom?

 

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva ponúka možnosť študovať v rýchlo sa rozvíjajúcom odbore urgentná zdravotná starostlivosť.

 

Starnutie na Slovensku – výzvy a perspektívy

Dňa 26.4.2017 sa v rámci Nitrianskych univerzitných dní uskutočnila odborná prednáška PhDr. Zory Bútorovej, Csc., sociologičky a analytičky, ktorá aktuálne pôsobí na Inštitúte pre verejné otázky. Vo svojej prezentácii sa zamerala na tému „Starnutie na Slovensku – výzvy a perspektívy“. Podrobnejšie sa venovala základnej problémovej situácii, starším ľuďom medzi nami – ich spoločenskej roli, problémom a perspektívam, starším ľuďom na trhu práce, diskriminácii a rovnosti šancí, odchodu do dôchodku, otázkam veku a zdravia. Ako kľúčové sa z jej pohľadu javí zameranie na aktívne starnutie, ktoré začína už v mladom veku. Myšlienky podložila množstvom výskumných zistení, ktoré vzájomne prepájala a poskytla nové pohľady na diskutované témy. Prednášku organizovala Katedra sociálnej práce a sociálnych vied UKF v Nitre. Vedeckým garantom podujatia bola prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD., organizačným garantom podujatia bola Mgr. Magdaléna Halásová, PhD. Odbornú prednášku uviedla prorektorka pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci PhDr. Miroslava Líšková, PhD. Sme veľmi radi, že p. Bútorová prijala naše pozvanie a dala možnosť študentom dozvedieť sa nové informácie v aktuálnej téme, akou starnutie populácie nepochybne je.
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

icon_fb.png

icon youtube7

Virtuálna prehliadka

foto icon