Ďakujeme za Váš záujem!

Ste pre nás inšpiráciou!

DOD 2019 fotky!Stojí za to byť sestrou?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Veríš na dobrú budúcnosť? Poď si ju zariadiť dobrým štúdiom!


Ponúkame ti odbor, ktorý je v praxi potrebný, ale nemá ho každý. Poď do Nitry a staň sa poradcom/poradkyňou!

Dodatočné prijímacie konanie na Doktorandské štúdium 2018/2019

Dekan Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre vypisuje v akademickom roku 2018/2019 prijímacie konanie pre absolventov vysokých škôl na 3-ročné denné a 5-ročné externé doktorandské štúdium (na získanie vedeckoakademickej hodnosti „philosophiae doctor“ – PhD.) v študijnom odbore:


3.1.14 Sociálna práca

Podmienky prijímacieho konania:

  • predloženie projektu dizertačnej práce (s písomným súhlasom školiteľa) s teoretickými
    východiskami, s predbežne zadefinovaným výskumným problémom, metodologickými
    východiskami, časovým harmonogramom a zoznamom preštudovanej literatúry (aj
    cudzojazyčnej) z problematiky, týkajúcej sa témy dizertačnej práce; na prijímacom
    pohovore bude vedená rozprava, týkajúca sa projektu dizertačnej práce, ako aj doteraz
    publikovaných prác uchádzača;
  • orientácia v odbore (sociálna práca, metodológia výskumu v sociálnych vedách);
  • prezentácia doterajších výsledkov výskumnej činnosti;
  • skúška zo znalosti svetových jazykov (anglický, nemecký jazyk), odborná diskusia
    k spracovanému prekladu aktuálneho odborného textu knižného alebo časopiseckého,
    k téme dizertačného projektu (v rozsahu min. 20 strán prekladu); uchádzač uvedie na
    prihlášku do poznámky, z ktorého jazyka má záujem absolvovať prijímaciu skúšku;
  • podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je ukončené magisterské štúdium
    v uvedenom alebo príbuznom odbore.


Termín podania prihlášky:                                      do 28.8.2018
Elektronická prihláška na adrese:                           http://e-prihlaska.ukf.sk
Predpokladaný termín prijímacích skúšok:             prvý septembrový týždeň 2018,


Poplatok za prijímacie konanie

  • za elektronickú prihlášku 25,00 EURO (podanú prostredníctvom informačného
    systému UKF)
  • za papierovú prihlášku 30,00 EURO

Banka: Štátna pokladnica

IBAN: SK73 8180 0000 0070 0007 3025
SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX


Variabilný symbol:

  • pri elektronickej prihláške informačný systém určí variabilný symbol automaticky
  • pri papierovej prihláške (vzor ŠEVT)
          2001xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri dennom štúdiu
          2002xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri externom štúdiu


Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača. Uchádzač výpis z účtu o bankovom prevode nalepí na 3.stranu prihlášky.
Prihlášky bez dokladu o úhrade poplatku nebudú akceptované!


Spôsob platby: výlučne bankovým prevodom


Adresa fakulty:
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova ul. 1
949 74 Nitra


Prihlášky (tlačivo ŠEVT Prihláška na vysokoškolské štúdium doktorandské – tretí stupeň) s potrebnými prílohami posielajte na adresu: Referát pre vedecko-výskumnú činnosť, Mgr. Zuzana Majerová, Fakulta zdravotníctva a sociálnych vied UKF v Nitre, Kraskova 1, 949 74 Nitra.


K prihláške nevyžadujeme:


výpis výsledkov štúdia – str. 2,
potvrdenie o odbornej praxi – str. 3 – prílohy.


Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Majerová, 037/6408758,


TÉMY DIZERTAČNÝCH PROJEKTOV FSVAZ
PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019


Zvolenú tému a projekt je potrebné odsúhlasiť so školiteľom (podpisom školiteľa na projekt)!


3.1.14 Sociálna práca


Analýza poskytovania hospicovej starostlivosti v kontexte zvyšovania kvality života pacientov v terminálnom štádiu


Školiteľka: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.
Pomocná školiteľka: PhDr. Elena Gažiková, PhD.


Anotácia: Smrť je neoddeliteľnou súčasťou života, týka sa všetkých bez ohľadu na vek, pohlavie, postavenie či vieru. Práve preto by paliatívna a hospicová starostlivosť mala byť jednou z prioritných oblastí rozvoja zdravotníckej a sociálnej starostlivosti. Realita je však iná, problematika zomierania a smrti je stále tabuizovaná a venuje sa jej nedostatočná pozornosť. Našou snahou je upriamiť pozornosť na multidisciplinárny tím ľudí pracujúcich v hospicoch a zistiť ako vnímajú starostlivosť o zomierajúcich a ich blízkych, možnosti pomoci a víziu ako zvýšiť kvalitu života ľudí v terminálnom štádiu. Problematike zomierania sa aj vo svojej praxi venujú viacerí odborníci, napr. Kübler-Rossová, O’Connor, Payne, Parkes, Tschuschke, Haškovcová, Kutnohorská, Munzarová, Svatošová, Mojtová, Sedlárová atď., ktorých publikácie tvoria sčasti teoretickú základňu nášho výskumu.


Cieľom dizertačnej práce bude analyzovať súčasný stav poskytovania hospicovej starostlivosti v SR, identifikovať prínosy, ale aj riziká kvality zdravotných a sociálnych služieb, s ktorými sa stretávajú pracovníci hospicov na rôznych pozíciách. Základné výskumné otázky dizertačnej práce by mali byť v kontexte myšlienok: Čo prináša hospicová starostlivosť pre pacientov a ich blízkych? Aké sú jej pozitíva a slabé miesta? Existujú rozdiely vo vnímaní pozitívnych a negatívnych stránok poskytovania hospicovej starostlivosti v súvislosti s vekom, dosiahnutým vzdelaním, pozíciou, rodinným stavom a dobou vykonávania práce členov multidisciplinárneho tímu v hospicoch? Kvantitatívnokvalitatívnou metódou sa zameriame na identifikáciu pozitívnych a negatívnych stránok poskytovania hospicovej starostlivosti a predstavíme víziu optimálneho poskytovania služieb zomierajúcim a ich blízkym.

 

Dodatočné prijímacie konanie na Doktorandské štúdium 2018/2019

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem