Ďakujeme za Váš záujem!

Ste pre nás inšpiráciou!

DOD 2019 fotky!Stojí za to byť sestrou?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Veríš na dobrú budúcnosť? Poď si ju zariadiť dobrým štúdiom!


Ponúkame ti odbor, ktorý je v praxi potrebný, ale nemá ho každý. Poď do Nitry a staň sa poradcom/poradkyňou!

Labor socialis

Katedra sociálnej práce a sociálnych vied UKF v Nitre zrealizovala dňa 20. septembra 2018 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Labor Socialis s podtitulom „Sociálna práca – profesia s perspektívou, profesia s poslaním“, ktorá sa konala pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky pána Andreja Kisku. Pozvanie na konferenciu prijali zahraniční hostia, Raf Sondervorst z Odisee University College z Bruselu, Dr. sc. Dalibor Doležal

z University of Zagreb z Chorvátska, kolegovia z Jihočeskej univerzity v Českých Budějoviciach, zo Slezskej univerzity v Opave, z Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem a z Univerzity Komenského v Bratislave. Konferenciu svojou účasťou podporili: rektor UKF v Nitre, prof. RNDR. Libor Vozár, CSc., predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, doc. Ing. Milan Belica, PhD. v zastúpení Ing. Emílie Tóthovej, poverenej riadením Odboru sociálnych vecí NSK, primátor mesta Nitra, doc. Ing. Jozef Dvonč, CS., dekan Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD., ako aj zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.


Konferencia sa uskutočnila v novootvorenom Poradenskom a servisnom centre UKF v Nitre na Dražovskej č.2, ktoré svojimi peknými priestormi boli ideálnym miestom na zrealizovanie tohto vedeckého podujatia. Atmosféra konferencie bola výborná, stretli sa na nej odborní vedeckí pracovníci, ktorí vzdelávajú budúcich profesionálov v oblasti sociálnej práce a nechýbali ani odborníci z praxe, ktorí predniesli zaujímavé a inšpiratívne podnety z praktického výkonu sociálnej práce. Priebeh akcie obohatili aj pracovníci a klienti Zariadenia sociálnych služieb Kreatív z Klasova a Zariadenia sociálnych služieb Svetlo z Olichova, ktorí svojou prítomnosťou a prezentáciou vlastných výrobkov zdôraznili humanitný a benefičný rozmer vedeckej konferencie.


V rámci konferencie bol vytvorený priestor na výmenu vzácnych skúseností vzdelávateľov z európskych univerzít a diskusiu účastníkov, do ktorej sa zapájali hostia aj z občianskych združení a pozvaných zariadení. Príjemnú atmosféru podujatia umocnili aj príspevky a rozhovory účastníkov v rámci interaktívnych workshopov, ktoré vytvorili priestor na otvorenú diskusiu o prezentovaných témach.
Poďakovanie za úspešné zvládnutie konferencie patrí prof. PhDr. Martine Mojtovej, PhD. a prof. PhDr. Jánovi Gaburovi, CSc., vedeckým garantom konferencie, ktorí so svojím tímom pracovníkov Katedry sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ UKF v Nitre – s docentmi, odbornými asistentmi, doktorandmi a študentmi – dobrovoľníkmi zrealizovali dôstojné vedecké podujatie, ktorého dobré meno, veríme, sa bude ďalej šíriť.

Zároveň sa chceme pekne poďakovať za podporu pri realizovaní konferencie našej Alma mater, Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre a Mestu Nitra. Osobitné poďakovanie za finančnú podporu  konferencie patrí Nitrianskemu samosprávnemu kraju a firme Granden. Naše poďakovanie patrí aj editorovi medzinárodného vedeckého žurnálu Clinical Social Work and Health Intervention za možnosť publikovať príspevky v tomto renomovanom zahraničnom časopise.

https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/foto/labor18

PhDr. Katarína Minarovičová, PhD.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem