Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Veríš na dobrú budúcnosť? Poď si ju zariadiť dobrým štúdiom!


Ponúkame ti odbor, ktorý je v praxi potrebný, ale nemá ho každý. Poď do Nitry a staň sa poradcom/poradkyňou!

Urgentná zdravotná starostlivosť

 

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Celoslovenské kolo ŠVOČ sa konalo na UKF

V posledný aprílový deň Katedra sociálnej práce a sociálnych vied na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF hostila 16. ročník celoslovenského kola Študentskej vedeckej a odbornej činnosti v odbore sociálna práca. Zastúpenie v podobe súťažiacich študentov a členov komisií na ňom mali partnerské univerzity z celého Slovenska – Trnavská univerzita, Univerzita Mateja Bela z Banskej Bystrice, Prešovská univerzita, Katolícka univerzita v Ružomberku, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a, samozrejme, Univerzita Konštantína Filozofa. Podujatie otvorili dekan FSVaZ, doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD., prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť, prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD., predseda Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci, doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD., organizátorka celoslovenského kola ŠVOČ a tajomníčka Stálej komisie ŠVOČ pri AVSP pre akademický rok 2018/2019, JUDr. PhDr. Barbara Pavlíková, a vedúca Katedry sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ, prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.

Prezentácie prebiehali v dvoch paralelných sekciách, bakalárskej a magisterskej. Obe sekcie priniesli veľmi vyrovnané výsledky študentskej práce, čo umožnilo komisiám udeliť všetky ocenenia, ktoré mali k dispozícii.

voč soc. praca
Rizikové správanie, extrémizmus aj chudobu riešili v bakalárskej sekcii
V bakalárskej sekcii súťažili piati študenti. Komisia zasadala v zložení prof. PaedDr. Peter Jusko, PhD. – predseda komisie, doc. PhDr. Mgr. Janka Bursová, PhD., doc. PhDr. Michal Kozubík, PhD., doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD., Mgr. Anna Jašková, PhD., Mgr. Katarína Kohútová, PhD. a PhDr. Katarína Šiňanská, PhD. Mgr. Nina Jašeková sa zhostila úlohy zapisovateľky.
Diskutované témy boli naozaj rôznorodé a dotýkali sa širokého spektra problémov, s ktorými sa stretávajú sociálni pracovníci. Podujatie otvorila Aneta Bolvanová so svojou prácou „Rizikové správanie adolescentov z pohľadu štýlov výchovy v rodine“, ktorú vypracovala v spolupráci s prof. PhDr. Evou Žiakovou, CSc. (UPJŠ). Patrícia Ďurková, ktorú viedla Mgr. Andrea Bánovčinová, PhD. (TU), pokračovala problematikou chudoby z pohľadu verejnosti. Zuzana Lacková pod vedením svojho školiteľa Mgr. Daniela Markoviča, PhD. (KU) oboznámila publikum s významnými predstaviteľkami dejín sociálnej práce. Lucia Mesárošová sa predstavila s témou „Identifikácia anómie v základnej škole“, ktorú spracovala pod dohľadom doc. PaedDr. Miroslava Tvrdoňa, PhD. (UKF). Rokovanie v sekcii uzavrel Tomáš Šeďo s prácou na tému „Prevalencia extrémizmu ako rizikového správania u mladistvých“, ktorú viedol Mgr. Vladimír Lichner, PhD. (UPJŠ).
Komisia po krátkej porade rozhodla o nasledovnom poradí účastníkov: prvé miesto získal Tomáš Šeďo, druhé obsadila Aneta Bolvanová a na treťom mieste sa umiestnila Patrícia Ďurková. Cenu Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci získala Zuzana Lacková.
voč soc. praca2
Budúci magistri sa venovali seniorom, zamestnanosti, osamelosti i závislostiam
V magisterskej sekcii sa predstavili šiesti súťažiaci. Komisii predsedala prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD. v spolupráci s doc. PhDr. Ing. Lýdiou Leškovou, PhD., PhDr. Katarínou Minarovičovou, PhD., PhDr. Petrom Papšom, PhD., Mgr. Andreou Bánovčinovou, PhD., Mgr. Vladimírom Lichnerom, PhD. a Mgr. Danielom Markovičom. PhD. Mgr. Silvia Morávková sa ujala funkcie zapisovateľky.
Bc. Daniela Ivanová pod vedením doc. PhDr. Ladislava Vasku, PhD. (UMB), predstavila svoju prácu „Dôsledky vstupu Slovenska do Európskej únie na zamestnanosť občanov z pohľadu sociálnej práce“. Bc. Simona Kaššovicová v spolupráci so svojou školiteľkou, prof. PhDr. Evou Žiakovou, CSc. (UPJŠ), priblížila publiku problematiku canisterapie ako prostriedku sociálneho začlenenia seniorov v inštitucionalizovanom zariadení. Bc. Anna Popíková s podporou svojej školiteľky, PhDr. Kataríny Šiňanskej, PhD. (UPJŠ), analyzovala súvislosť medzi osamelosťou a výskytom rizikového správania v skupine mladých nezamestnaných. Bc. Patrícia Schneiderová riešila vo svojom výskume s pomocou Mgr. Kataríny Kohútovej, PhD. (KU) aktuálne otázky súvisiace so závislosťou dospievajúcich na internete. Bc. Erik Šatara pod vedením doc. PhDr. Michala Kozubíka, PhD. (UKF) sa bližšie pozrel na zavádzanie štandardov kvality v oblasti starostlivosti o starších ľudí. Bc. Tatjana Tomić sa v spolupráci s Mgr. Magdalénou Horákovou, PhD. (UKF) venovala filozofii Harm reduction v práci s injekčnými užívateľmi drog a osobami pracujúcimi v sex-biznise.
Na prvom mieste v celkovom hodnotení sa na základe rozhodnutia komisie umiestnila Bc. Simona Kaššovicová, druhé miesto obsadila Bc. Daniela Ivanová a tretie získal Bc. Erik Šatara. Cena AVSP bola udelená Bc. Anne Popíkovej.
Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v ich ďalšej vedeckej práci.
voč soc. praca3
Priateľská a konštruktívna atmosféra
Šestnásty ročník ŠVOČ sa odohral vo veľmi priateľskej a konštruktívnej atmosfére, za čo patrí vďaka všetkým účastníkom i členom tímu, ktorí prispeli k bezproblémového priebehu podujatia: Mgr. Alenke Hrubej, Mgr. Jakubovi Piknovi, Mgr. Silvii Morávkovej a Mgr. Nine Jašekovej. Poďakovanie patrí všetkým súťažiacim, ktorí investovali svoju energiu a čas a našli odvahu prezentovať výsledky svojich výskumov pred publikom, rovnako ako ich školiteľom za odborné rady a podporu, ktorú svojim študentom poskytujú.
Za materiálnu podporu v podobe propagačných materiálov a vecných cien pre ocenených študentov ďakujeme Rektorátu Univerzity Konštantína Filozofa a Dekanátu Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva, ako aj partnerským univerzitám a Asociácii vzdelávateľov v sociálnej práci.
Budúci ročník sa bude konať na pôde Trnavskej univerzity a už teraz sa tešíme na stretnutie s kolegami a ich študentmi. Sme presvedčení, že len spoločnými silami môžeme veci zmeniť k lepšiemu.
Text: JUDr. PhDr. Barbara Pavlíková, PhD., koordinátorka podujatia, FSVaZ – Katedra sociálnej práce a sociálnych vied
Foto: Mgr. Silvia Morávková, Mgr. Jakub Pikna, Mgr. Nina Jašeková, Ing. Jana Černáková

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem