Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva oznamuje, že II. kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2024/2025 sa neuskutoční v žiadnom študijnom odbore.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Zápisy na akademicky rok 2019/20

Študenti 2. a 3. ročníka bc a 2. ročníka mgr

Zápisy študentov do 2. a 3. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia a 2. ročníka magisterského štúdia sa uskutočnia elektronicky prostredníctvom AIS.

Termín: od 1.7.2019 do 31.8.2019

Spôsob: elektronicky v AIS (viď Manuál pre elektronický zápis na štúdium)

Elektronický zápis je pre študentov povinný. V prípade neuskutočnenia elektronického zápisu v stanovenom termíne, je štúdium považované za zanechané.

Študijné oddelenie potvrdí študentovi zápis do 5.9.2019 v AIS.

Zápis do AR 2019/20 potvrdí študijné oddelenie študentovi po splnení týchto podmienok:

  • Získal potrebný počet kreditov v AR 2018/19 pre postup do ďalšieho roka štúdia minimálne 30 kreditov
  • Nemal neúspešný opakovaný zápis povinného predmetu v AR 2018/19
  • Uhradil školné na ZS 2019/20, v prípade vzniku povinnosti platiť školné v AR 2019/20 (študenti v externej forme štúdia a študenti v nadštandardnej dobe štúdia resp. v súbežnom štúdiu v dennej forme štúdia)

Poradenstvo riešenia problémov s elektronickým zápisom:27.8.2019 od 10.00 hod do 14 00 hod. (realizuje Bc. A. Šurába, miesto: AULA, Kraskova 1).

Vydávanie potvrdení študentom: V čase úradných hodín na študijnom oddelení FSVaZ u príslušnej študijnej referentky – podľa študijných programov od 5.9.2019.

 

Školné:

Študenti, ktorým vznikla v AR 2019/20 povinnosť platby školného musia najneskôr do 15.8.2019 predložiť na študijné oddelenie doklad o úhrade školného. Nepredloženie dokladu je posudzované ako neuhradenie školného a študentovi nebude povolený zápis do ďalšieho roka štúdia.

Študent môže podať písomnú žiadosť o zníženie, odpustenie školného alebo o odloženie termínov jeho splatnosti. Žiadosť s prílohami, ktoré potvrdzujú oprávnenosť žiadosti, sa predkladá dekanovi príslušnej fakulty najneskôr do 15. 8. 2019

Študentom, ktorí v zmysle vnútorného predpisu UKF č. 22/2018 o školnom a poplatkoch na AR 2018/19 požiadajú o zníženie, odpustenie školného alebo o odloženie termínov jeho splatnosti, vzniká povinnosť predložiť doklad o úhrade školného v zmysle rozhodnutia rektora najneskôr do 31.8.2019.

.

Ak sa na študenta vzťahuje povinnosť uhradiť školné za súbežné štúdium, študent je povinný sa rozhodnúť, v ktorom študijnom programe bude v AR 2019/20 študovať bezplatne, ak má na bezplatné vysokoškolské štúdium nárok, t.j. ak ešte neprekročil štandardnú dĺžku štúdia. Študent je povinný najneskôr do 30. septembra 2019 písomne oznámiť príslušným fakultám rozhodnutie o tom, v ktorom študijnom programe bude študovať bezplatne. V prípade, že sa študent rozhodne pre platbu školného voči FSVaZ UKF v Nitre, k 30. septembru 2019 je povinný predložiť na študijné oddelenie doklad o úhrade školného.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem