Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva oznamuje, že II. kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2024/2025 sa neuskutoční v žiadnom študijnom odbore.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Predĺženie prerušenia prezenčnej formy štúdia a sumár opatrení UKF v súvislosti s COVID 19

Prerušenie prezenčnej formy štúdia na UKF sa v nadväznosti na prijímané opatrenia v SR predlžuje do 29. marca 2020 pre všetky stupne a formy vysokoškolského vzdelávania a univerzitu tretieho veku. Prerušená je aj praktická výučba a výkon odbornej praxe.

Výučba prebieha dištančne, kontrolujte vlastné aj skupinové maily, kde by ste mali mať zadania a úlohy od Vašich učiteľov a aj informácie o dianí na univerzite.

Konzultácie s učiteľmi sa budú uskutočňovať výlučne elektronicky. Rovnako aj všetka komunikácia so zamestnancami fakulty – študijné oddelenie, sekretariáty katedier, dekanát.

Termín odovzdania záverečných prác (bakalárskych a magisterských) zatiaľ zostáva nezmenený, 24.04.2020. Konzultácie so školiteľmi sa realizujú elektronickou formou.

Upozorňujeme, že v čase od 16. 3. – 4. 4. 2020 prebieha prostredníctvom AIS predzápis predmetov na zimný semester 2020/2021.

V predchádzajúcich dňoch (9.3 – 16.3) prijala univerzita viaceré opatrenia, z ktorých vyberáme:

  • Termín podávania prihlášok je predĺžený do 30.04.2020. Prihlášku stačí podať (aj s prílohami) elektronicky. Do elektronickej prihlášky odporúčame nahrať skeny všetkých potrebných príloh, vrátane potvrdení o aktivitách, ktoré sú predmetom bodového hodnotenia a skenov vysvedčení zo strednej školy s jasne viditeľnou pečiatkou školy a podpisom riaditeľa. Úradne overené kópie vysvedčení postačí predložiť najneskôr v deň zápisu. Pri elektronickom podaní prihlášky obsahujúcej požadované prílohy nie je potrebné zasielať na univerzitu vytlačenú verziu papierovej prihlášky.
  • Zákaz pracovných ciest zamestnancov a študentov do zahraničia.
  • Zákaz všetkých zamestnaneckých a študentských mobilít zo zahraničia.
  • Uzatvorenie študentských domovov UKF pre domácich študentov. Výnimky schvaľuje riaditeľ ŠD UKF Mgr. Peter Hrobár, 
  • Študentom a zamestnancom UKF, ktorí sa nachádzajú v zahraničí, dôrazne odporúčame ich návrat domov. Všetkých žiadame, aby svoj pobyt v zahraničí ukončili korektne. Je potrebné svoje rozhodnutie oznámiť – najlepšie elektronicky kontaktným osobám v zahraničí, ako aj na UKF. Upozorňujeme, že k vyúčtovaniu výdavkov spojených s predčasným návratom zo zahraničnej mobility je potrebné odložiť si všetky potvrdenky a účtovné doklady, ďalšie pokyny budú zverejnené prostredníctvom webového sídla UKF, príp. elektronickou poštou.
  • Žiadame všetkých zamestnancov a študentov, aby sa po návrate zo zahraničia podrobili dobrovoľnej domácej karanténe v trvaní 14 dní. Žiadame zamestnancov UKF, aby o tejto skutočnosti informovali svojich priamych nadriadených. Toto opatrenie sa týka služobných, ako aj súkromných zahraničných ciest.
  • Všetkým zahraničným študentom odporúčame predčasné ukončenie pobytu na UKF a na Slovensku a návrat domov. Informácie pre nich sú zverejnené :
  • Univerzitná knižnica a študovne sa zatvárajú.
  • Univerzitná jedáleň a bufety sa zatvárajú. Objednávky obedov na 16. marca 2020 a následne sú stornované a objednané obedy už nebudú vydané.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem