Univerzitný Októberfest 

Ako správne začať akademický rok 2023/2024?

No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou, o ktorú sa aj tento rok postará Študentský parlament UKF so Študentským centrom UKF.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Aký bol virtuálny DOD 2021 na FSVaZ?

V stredu, 10.2.2021, sme veľmi netradične otvorili dvere do virtuálneho priestoru našej fakulty, v ktorom kvôli pandemickej situácii prebieha vzdelávací proces. Doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD., dekan FSVaZ: „Nebol to pre nás prvý takýto netradičný Deň otvorených dverí. Po prvýkrát sme vo virtuálnom priestore privítali záujemcov o štúdium u nás v novembri 2020.

Kým na jeseň sme boli uchádzačom k dispozícii prostredníctvom chatov na sociálnych sieťach, tento raz sme pre nich pripravili interaktívnejší program naplnený diskusiami, webinármi, online stretnutiami s pedagógmi, absolventmi a aktuálnymi študentami.“

 dod fsvaz 21 4

V úvode sa mohli záujemcovia o štúdium spojiť s vedením fakulty prostredníctvom platformy meet. Začali sme prezentáciou FSVaZ a našej fakultnej komunity. Množstvo online položených otázok vypovedalo o záujme zúčastnených. Otázky boli rôzne a odpovede prichádzali od tých, ktorí ich so študentami hľadajú denno-denne – odpovedala prodekanka pre vzdelávanie, referentka študijného oddelenia, predsedníčka Rady študentov, ale aj dekan FSVaZ., ktorý celú diskusiu moderoval. Našich potencionálnych študentov a študentky zaujímalo napr. Za aké mimoškolské aktivity môžu získať body v prijímacom konaní? Ako majú postupovať, ak nematurujú z požadovaných predmetov? Aké sú náležitosti prihlášky? Aké sú možnosti zapojenia sa do študentských, umeleckých a športových spolkov?

Samozrejme, naše pracoviská využívali na kontakt s uchádzačmi o štúdium aj rôzne formy komunikácie na sociálnych sieťach. Ústav romologických štúdií a Katedra sociálnej práce a sociálnych vied už niekoľko dní pred DOD zverejňovali na sociálnych sieťach informácie o tom, ako vnímajú štúdium ich pedagógovia, absolventi a  študenti/študentky. Katedra ošetrovateľstva publikovala sériu krátkych videí o štúdiu, podmienkach prijatia, praxi a stážach.

Prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD., vedúca Katedry sociálnej práce a sociálnych vied: „V pravidelných intervaloch sme na sociálnych sieťach zobrazovali prezentácie o konkrétnych pedagógoch, v ktorých sa vyjadrovali, aký význam má pre nich sociálna práca a prečo ju odporúčajú študovať na našej fakulte.  Vyjadrenia, aký prínos pre profesionálny a osobný život malo štúdium sociálnej práce, prezentovali aj úspešní absolventi našej katedry. Prezentácie a príspevky uverejnené na sociálnych sieťach boli užívateľmi sledované a pozitívne komentované.“

Divácky atraktívny online program pripravil Ústav romologických štúdií. Doc. Mgr. Jurina Rusnáková, PhD., riaditeľka ÚRŠ: „Naším zámerom bolo vtiahnuť uchádzačov o štúdium sociálnych služieb a poradenstva, ktorý je akreditovaný v odbore Sociálna práca, do diskusie o sociálnych službách v pokoji a v momentálnej krízovej situácii. Prostredníctvom našich absolventov, ktorí pôsobia v sociálnych službách, ale aj študentiek, ktoré momentálne dobrovoľnícky pracujú v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré trpia nedostatkom personálu kvôli pandémii, sme prezentovali študijný program Sociálne služby a poradenstvo. Do diskusie prispeli svojím vhľadom aj vyučujúci. Na záver sme ponúkli aj dva webináre, ktoré boli zacielené na maturantov uvažujúcich o štúdiu sociálnych služieb: Môžem spoznať človeka na prvý pohľad? a Zaujímavosti o rómčine“

Pracoviská počas DOD využívali aj live chat na sociálnych sieťach.

Doc. PhDr. Andrea Solgajová, PhD., vedúca Katedry ošetrovateľstva: „Online DOD na Katedre ošetrovateľstva bol plný otázok a odpovedí vo virtuálnom priestore. V diskusii zazneli otázky týkajúce sa nielen denného ale aj externého štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo. Uchádzačov zaujímali najmä rozdiely v obsahu a dĺžke štúdia. Častou otázkou zo strany študentov bola aj otázka ohľadom regulovaného povolania a uznávania diplomov v zahraničí.“

Prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD., vedúci Katedry psychologických vied : „ Táto forma komunikácie je potenciálnym uchádzačom aktuálne veľmi blízka, čo sa odzrkadlilo na množstve kladených otázok. Uchádzačom ďakujeme za ich aktívnu interakciu a prajeme im úspešné rozhodovanie pri voľbe štúdia.“

 dod fsvaz 21 1

Na FSVaZ sme program virtuálneho DOD pripravovali tak, aby bol atraktívny najmä pre maturantov. Zvolili sme komunikačné cesty, ktoré dnes využívajú mladí ľudia nielen v dôsledku súčasnej pandemickej situácie, ale ktoré sú bežnou a každodennou súčasťou ich životov. Záznamy programu DOD bude možné nájsť na weboch  a sociálnych sieťach fakulty a pracovísk. Komunikácia cez sociálne siete a emaily je od začiatku januára až do dnešných dní výrazne intenzívnejšia v porovnaní s minulými rokmi. Takto vzdialene nás teda uchádzači o štúdium navštevujú veľmi intenzívne a aj s účasťou na virtuálnom DOD sme spokojní. Komunikácia na diaľku síce nenahradí kontakt tvárou v tvár, neumožní nadýchnuť sa vysokoškolskej a fakultnej atmosféry a ani zažiť „genius loci“, ale veríme, že prvotné informácie sme sprostredkovali úspešne. A veríme, že tak naozaj, „naživo“, sa stretneme v septembri.

Autorka:             PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD.

                         prodekanka pre vonkajšie vzťahy a rozvoj FSVaZ

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem