Univerzitný Októberfest 

Ako správne začať akademický rok 2023/2024?

No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou, o ktorú sa aj tento rok postará Študentský parlament UKF so Študentským centrom UKF.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Dobrovoľníctvo ako súčasť štúdia pomáhajúcich profesií na FSVaZ

Potreba pomoci je v krízových časoch omnoho väčšia, než kedykoľvek predtým. Solidarita medzi ľuďmi je v náročných situáciách, ale aj v časoch pokojných, veľmi dôležitá.  V posledných mesiacoch si spoločne uvedomujeme, že následky krízy bezprostredne ovplyvňuje naša zodpovednosť, spolupatričnosť a ochota navzájom si pomáhať. Jednou s možností pomoci vo verejnom, spoločnom priestore, je dobrovoľníctvo.

Dobrovoľníctvo patrí aj k vysokoškolskému životu. Študenti – mladí ľudia dobrovoľne a aktívne poskytujú svoj voľný čas, energiu, skúsenosti, zručnosti a empatiu tam, kde sú potrebné.

Mnohí z nich však často nevedia, kde a ako by mohli byť potrební a pomáhajúci.

Aj tento fakt viedol Fakultu sociálnych vied a zdravotníctva k vytvoreniu nového voliteľného predmetu pre všetkých študentov UKF v Nitre. Od akademického roka 2020/2021 sa študenti pomáhajúcich profesií FSVaZ učia, ako pomáhať formou dobrovoľníctva odborne a cielene v predmete Service learning.

O realizácii tohto predmetu a o tom, čo priniesol študentom a lokálnym spoločenstvám v okolí Nitry sme sa rozprávali s jednou z vyučujúcich tohto predmetu, PhDr. Katarínou Vankovou, PhD.. Otázku, čo predmet Service learning dal študentom, sme položili niekoľkým absolventkám a ich vyjadrenia nájdete v závere článku.

Ako by ste predstavili predmet Service learning?

Service learning je učenie sa odborne a adekvátne poskytovať potrebnú a prospešnú službu pre konkrétnu komunitu. Služby sú poskytované formou rôznych aktivít. Ich realizácii však predchádza spracovanie projektu na základe poznania potrieb komunity a prostredia.  

Kým študent príde do terénu, aby realizoval svoj projekt, dostane základné informácie o service learningu a dobrovoľníctve ako organizovanej činnosti. Naučí sa pracovať v tíme, mapovať potreby lokálnych komunít a analyzovať ich, vytvoriť projekt svojej aktivity vrátane rozpočtu, fundraisingu a propagácie. Aby študent získal predstavu o lokálnych spoločenstvách, do ktorých by mohol smerovať svoje aktivity, má k dispozícii informácie o rôznych cieľových skupinách a partnerských organizáciach.  Na hodinách sa venujeme aj efektívnej komunikácii a riešeniu možných komunikačných konfliktov. Súčasťou vzdelávania je aj zdieľanie príkladov dobrej praxe z realizácie dobrovoľníckych aktivít.

Ako je predmet Service learning organizovaný a aký je oň záujem?

Na vyučovaní predmetu Service learning sa podieľa viacero pedagógov, ktorí sú odborníkmi v oblasti sociálnych služieb, dobrovoľníctva, projektovania, komunikácie a tímovej spolupráce.  

Service learning je rozložený do dvoch semestrov a je možné ho absolvovať v oboch stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Service learning 1 je zameraný na oboznámenie sa s dobrovoľníctvom, tvorbou projektu, prácu v tíme. Výstupom je vypracovanie a prezentácia vlastného projektu dobrovoľníckej aktivity. Absolvovaní predmetu Service learning 1 študent získa bohaté teoretické vedomosti, ktoré si môže v ďalšom semestri overiť v praxi pri realizácii vlastného dobrovoľníckeho projektu. Za úspešné absolvovanie predmetu študent získa 3 kredity.

Ak študent chce svoj projekt realizovať v praxi môže sa prihlásiť na Service learning 2. Výstupom je samotné zrealizovanie projektu v teréne. Vyhľadanie zdrojov na projekt, oslovenie partnerov pre realizáciu a propagáciu aktivít. Úlohou študenta je realizáciu a dopady projektu zdokumentovať a odprezentovať v závere semestra. Úspešným absolvovaním získa nielen 3 kredity, ale aj vzácne skúsenosti, ktoré ho budú posúvať na profesionálnej životnej ceste ďalej.

Záujem študentov o tento voliteľný predmet je veľký.  Už viac ako 80 absolventov predmetu Service learning 1 nadobudlo potrebné vedomosti k tomu, aby svoj vytvorený projekt mohli zrealizovať v praxi. Absolventov má aj Service learning 2 – študenti realizovali úspešne svoje projekty, napriek stále trvajúcej pandémii Covid 19.

Kde študenti najčastejšie realizovali dobrovoľnícke projekty a na čo boli zamerané?

Študenti realizovali počas pandémie svoje projekty najčastejšie v partnerských organizáciách FSVaZ na základe dobrovoľníckych zmlúv. Projekty realizovali pre rôzne cieľové skupiny v školách, centrách pre deti a rodinu, zariadeniach sociálnych služieb a hospicoch. Zameriavali sa na rôzne formy sociálnej pomoci, sprevádzaniu, ergoterapii, vzdelávaniu v prvej pomoci, ale aj doučovaniu žiakov počas obdobia zatvorených škôl. Naši dobrovoľníci sú kľúčoví aj pri budovaní vzťahu s vylúčenými komunitami. Projekty realizovali aj v komunitných centrách a azylových domoch. Objavili sa však aj projekty zamerané na enviromentálne problémy a pomoc zvieratám. Svojou prácou a zaangažovanosťou zlepšujú kvalitu života iným, a pritom osobnostne rastú a získavajú životné a profesionálne skúsenosti.

Ako hodnotia absolvovanie predmetu študenti? Čo jeho absolvovaním získali?

Spätné väzby absolventov sa zhodujú v tom, že absolvovanie oboch predmetov im prinieslo množstvo zážitkov, ktoré mali vplyv na formovanie postojov k rôznym zraniteľným skupinám, šancu realizovať sa formou vlastného projektov a získať dôležité zručnosti. Študenti tiež identifikovali posilnenie vlastnej zodpovednosť a rozvoj citlivosti na problémy okolo seba.  

Poslednú otázku sme položili aj absolventkám tohto predmetu, Tatiane, Andrei, Simone a Veronike, ktoré sú študentkami v odbore sociálna práca.

Veronika: Čo mi to dalo? V prvom rade skúsenosť. Zistila som, že práca s deťmi ma veľmi baví a napĺňa, preto by som sa im chcela venovať aj v budúcnosti, a to som predtým netušila. Tiež si z tohto projektu odnášam množstvo pekných zážitkov, nové kontakty s učiteľkami. Skúsila som si, aké je to hľadať. Hľadať miesto, kde sa môj projekt mohol uskutočniť. Musela som komunikovať s kompetentnými a promptne meniť projekt tak, aby vyhovoval. Počas niektorých stretnutí som musela improvizovať, pretože nie vždy idú veci podľa plánu. Skúsila som si teda aké je to hľadať, komunikovať a rýchlo reagovať na vzniknutú situáciu. Projekt hodnotím veľmi pozitívne, aj keď bol časovo náročnejší. Dal mi neoceniteľné skúsenosti a krásne spomienky.“

Tatiana: „Predmet mi ukázal kreatívny prístup k vytváraniu projektov a skutočný priebeh projektu, kedy je niekedy predstava úplne iná ako realita. Dal mi tým mnoho skúseností, keď som sa musela prispôsobiť okolnostiam a vedieť zaimprovizovať.“

Andrea: „Získala som nové poznanie, ale aj prísľub budúcej pracovnej príležitosti po skončení druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania. Poznanie neočakávaných/nových situácii a ich neodkladné rýchle riešenia. Som rada, že som si tento predmet zvolila.“

Simona: „Získala som veľa nových poznatkov. Naučila som sa tvoriť projekt v prospech komunity. Samotná realizácia projektu mi umožnila sebarealizáciu, sebaprezentáciu, zvýšila mi sebavedomie. Najviac sú skúsenosti zo samotného zážitku. Moja voľba zvoliť si tento voliteľný predmet sa ukázala ako skvelá.“

Ďakujem za rozhovor. Všetkým študentom predmetu Service learning a ich vyučujúcim želáme energiu, nadšenie a túžbu po ďalšom poznaní, aby ich nezištná pomoc ľuďom, skupinám a lokálnym spoločenstvám bola príkladom pre ostatných.

Autorka: PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD., FSVaZ UKF v Nitre

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem