Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva oznamuje, že II. kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2024/2025 sa neuskutoční v žiadnom študijnom odbore.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Spolupráca pracovísk univerzity na medzinárodnom sympózium

Usporiadanie medzinárodného sympózia na pôde FSVaZ UKF v Nitre s názvom „Ošetrovateľstvo v 21. storočí v procese zmien“, ktoré organizovala Katedra ošetrovateľstva FSVaZ UKF v Nitre v dňoch 8.9. – 9.9.2022 prinieslo príležitosť pre vzájomnú spoluprácu s Katedrou translatológie FF UKF v Nitre. So spoločnou prípravou medzinárodného sympózia sa začalo už v máji 2022 vzájomnou komunikáciou doc. PhDr. Andrey Solgajovej, PhD., doc. Mgr. Emílie Perez, PhD.
a Mgr. Jany Ukušovej, PhD. o možnostiach zabezpečenia tlmočenia pre účastníkov sympózia. V priebehu letného obdobia sa komunikácia rozšírila aj o študentov Katedry translatológie, ktorí prejavili záujem participovať na tomto vedeckom podujatí. Priebežne prebiehali prípravy textov, pracovných verzií prezentácií pre tlmočenie, rozdeľovanie úloh, tak aby finálna podoba vedeckého podujatia naplnila očakávania zahraničných hostí.
Týmto by sme chceli poďakovať doc. Mgr. Emílii Perez, PhD. a Mgr. Jane Ukušovej, PhD. a všetkým participujúcim študentom z Katedry translatológie Filozofickej fakulty, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a celému kolektívu Katedry translatológie Filozofickej fakulty, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorí významným spôsobom prispeli ku kvalite a vedeckej hodnote medzinárodného sympózia zabezpečením tlmočenia na vysokej úrovni, čím podporili nielen vzájomnú komunikáciu medzi účastníkmi tohto podujatia, ale i medzinárodné vzťahy. Očakávania nás a zahraničných hostí boli naplnené v plnej miere a medzinárodnú úroveň kvality tlmočenia ocenili aj samotní zahraniční účastníci.
 

doc. PhDr. Andrea Solgajová, PhD., Katedra ošetrovateľstva FSVaZ

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem