Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva oznamuje, že II. kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2024/2025 sa neuskutoční v žiadnom študijnom odbore.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Otvorená výzva na Erasmus+ mobility v AR 2023/2024

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milé študentky, milí študenti denného a externého štúdia, dovoľujeme si Vás informovať, že Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre otvára 1. kolo prihlasovania na mobilitu v rámci obľúbeného programu Erasmus – (krajiny EÚ alebo EHP) pre akademický rok 2023/2024.
 
Študenti (denné a externé štúdium) sa môžu prihlásiť na:
 • mobilitu štúdium do 23. 4. 2023
 • mobilitu stáž do 31. 5. 2023
Zamestnanci sa môžu prihlásiť na:
 • mobilitu výučba do 31. 5. 2023
 • mobilitu školenie do 31. 5. 2023
Mobilitu štúdium a prednáškový pobyt je možné zrealizovať len na vysokoškolskej inštitúcii v zahraničí, s ktorou má UKF v Nitre platnú Erasmus bilaterálnu dohodu v aktuálnom akademickom roku. Zoznam platných Erasmus+ bilaterálnych dohôd je k dispozícii u fakultných a katedrových Erasmus+ koordinátorov.
Nový Program Erasmus+ ponúka zaujímavé a variabilné typy mobilít, z ktorých si určite vyberiete!
ŠTUDENTI (denná a externá forma štúdia):
 • Dlhodobé štúdium na partnerskej VŠ (v trvaní od 2 do 12 mesiacov na aktuálnom stupni štúdia) s možnosťou študenta vycestovať už od letného semestra 1. ročníka bakalárskeho štúdia.
 • Dlhodobá stáž – napr. v podnikoch, na VŠ (s platnou ECHE) alebo v iných organizáciách (v trvaní od 2 do 12 mesiacov na aktuálnom stupni štúdia) s možnosťou študenta vycestovať už od letného semestra 1. ročníka bakalárskeho štúdia.
 • Dlhodobá absolventská stáž – napr. v podnikoch, na VŠ alebo v iných organizáciách (v trvaní od 2 do 12 mesiacov), na ktorú sa musia študenti prihlásiť počas štúdia na UKF. Ponuka tohto typu stáže je určená len pre občanov Slovenskej republiky, ktorí sú študentmi končiacich ročníkov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia s možným termínom nástupu hneď po ukončení štúdia na UKF. Túto stáž musí čerstvý absolvent zrealizovať s návratom najneskôr do 12 mesiacov od ukončenia štúdia na VŠ.
 • Krátkodobá stáž pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia (v trvaní 5 – 30 dní) s povinnou virtuálnou časťou. Virtuálna časť mobility musí trvať minimálne 1 deň. Účastník má nárok na grant len za dĺžku fyzickej časti mobility.
 • Krátkodobá stáž doktorandov (v trvaní 5 – 30 dní) bez povinnej virtuálnej časti.
Mobilitu štúdium (dlhodobú alebo krátkodobú) je možné zrealizovať len na vysokoškolskej inštitúcii v zahraničí, s ktorou má UKF v Nitre platnú Erasmus bilaterálnu dohodu v aktuálnom akademickom roku. V prípade mobility Stáž, nie je Erasmus+ bilaterálna dohoda vyžadovaná.
Študentom odporúčame zvážiť výber destinácie na štúdium alebo stáž z pohľadu odhadovaných nákladov a výšky možného Erasmus grantu na danú krajinu.
 
Granty pre študentov:
Podľa typu mobility a statusu môže študent získať dodatočný príspevok a to: na stáž 150 EUR/mesiac, pre študentov s nedostatkom príležitostí ďalší príspevok 250 EUR/mesiac, pri krátkodobej mobilite jednorazový príspevok 100 – 150 EUR. Okrem toho študent môže dostať príspevok na zelené cestovanie 50 EUR alebo cestovné vo výške sadzby a v prípade zeleného cestovania maximálne 4 dni dodatočného grantu na úhradu precestovaných dní.
Pri dlhodobej mobilite študent získava základný grant vo výške 520 – 720 EUR/mesiac podľa typu mobility a prijímajúcej krajiny.
Pri krátkodobej mobilite sa študentovi udelí základný grant v sume 70 EUR/deň (do 14. dňa mobility) a za 15. – 30. deň mobility má nárok na 50 EUR/deň.
Študentom odporúčame zvážiť výber destinácie na štúdium alebo stáž z pohľadu odhadovaných nákladov a výšky možného Erasmus grantu na danú krajinu.
Bližšie pokyny k mobilite študentov (štúdium a stáž) sú uvedené v spodnej časti tohto oznamu.
Program Erasmus+ pre nasledujúce obdobie pripravil pre študentov nové finančné benefity podľa typu mobility a statusu študenta, a to: dodatočný príspevok na stáž 150 EUR/mesiac, pre študentov s nedostatkom príležitostí ďalší príspevok 250 EUR/mesiac, pri krátkodobej mobilite príspevok 100 – 150 EUR. Okrem toho študent môže dostať príspevok na zelené cestovanie 50 EUR alebo cestovné vo výške sadzby a v prípade potreby maximálne 4 dni dodatočného grantu na úhradu precestovaných dní.
Ktorúkoľvek z vyššie uvedených mobilít študentov je nutné zrealizovať a ukončiť do termínu ukončenia aktuálneho Erasmus projektu, a to do 31. 10. 2023.
 
ZAMESTNANCI:
 • Prednáškový pobyt na VŠ v zahraničí (v trvaní maximálne 7 dní, v tom sú započítané 2 dni na cestu).
 • Školenie v zahraničí (v trvaní maximálne 7 dní, v tom sú započítané 2 dni na cestu).
Mobilitu prednáškový pobyt je možné zrealizovať len na vysokoškolskej inštitúcii v zahraničí, s ktorou má UKF v Nitre platnú Erasmus bilaterálnu dohodu v aktuálnom akademickom roku. Obsahom prednáškového pobytu zamestnanca nesmie byť účasť na konferencii.
Ktorúkoľvek z vyššie uvedených mobilít zamestnancov je nutné zrealizovať a ukončiť do termínu ukončenia aktuálneho Erasmus projektu a to do 31. 7. 2024.
 
Granty pre zamestnancov:
Pri mobilite výučba alebo školenie zamestnanec získava grant vo výške 120 – 160 EUR/deň podľa prijímajúcej krajiny a štandardné cestovné vypočítané podľa kalkulačky EK.
Bližšie pokyny k mobilite zamestnancov (výučba a školenie) sú uvedené v spodnej časti tohto oznamu.
 
PRIHLASOVANIE:
Prihlasovanie sa na mobility je realizované štandardne prostredníctvom aplikácie StudyAbroad. Pre podanie prihlášky je potrebné sa zaregistrovať. Študenti a zamestnanci, ktorí sa už v minulosti (počnúc akademickým rokom 2012/2013) hlásili na Erasmus mobilitu prostredníctvom aplikácie StudyAbroad, sa nemusia znova registrovať. Stačí sa prihlásiť cez existujúce konto. Následne je potrebné.
 
ŠUDENTI:
 • založiť si prihlášku (študent/doktorand v prihláške explicitne uvedie, ak chce vycestovať na krátkodobú mobilitu),
 • v prihláške uviesť fakultu UKF, na ktorej je študent zapísaný,
 • nahrať životopis v slovenskom jazyku,
 • nahrať motivačný list v slovenskom jazyku,
 • nahrať predbežný akceptačný list s pečiatkou zahraničnej partnerskej inštitúcie, ktorá prijme študenta UKF (týka sa len mobility stáž),
 • nahrať podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov,
 • do prihlášky uviesť študentom preferovaný e-mail, ktorý pravidelne používa,
 • kliknúť na prihlášku odoslať (prihláška musí byť v stave „odoslaná“, inak ju fakultný koordinátor neuvidí a nemôže ju akceptovať),
 • informovať vedúceho katedry a katedrového Erasmus+ koordinátora, že ste sa prihlásili na Erasmus+ mobilitu kvôli následnému administratívnemu spracovaniu prihlášky podľa pravidiel programu Erasmus+.
ZAMESTNANCI:
 • založiť si prihlášku,
 • v prihláške uviesť fakultu UKF,
 • nahrať motivačný list v slovenskom jazyku (zdôvodniť prínos mobility v rámci rozvoja medzinárodnej, projektovej, publikačnej činnosti zamestnanca atď., maximálne 100 slov),
 • nahrať podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov,
 • do prihlášky uviesť aktuálne používaný e-mail,
 • kliknúť na prihlášku odoslať (prihláška musí byť v stave „odoslaná“, inak ju fakultný koordinátor neuvidí a nemôže ju akceptovať).
UPOZORNENIA:
Fakultný Erasmus koordinátor (prodekan pre medzinárodné vzťahy) na základe materiálov, ktoré študenti a zamestnanci nahrajú do aplikácie StudyAbroad, zmení status prihlášky na „akceptovaná“ alebo „neakceptovaná“. Prihlasovanie na mobility sa realizuje v súlade s aktuálne platnými pravidlami pre mobility Erasmus+, pokiaľ Národná agentúra neurčí inak.
Vzhľadom na aktuálne prebiehajúce uzatváranie digitálnych Erasmus dohôd s partnerskými vysokými školami bude finálna akceptácia uchádzača podmienená rozhodnutím príslušnej zahraničnej partnerskej VŠ. Preto študentom i zamestnancom odporúčame uviesť si do prihlášky taký počet zahraničných vysokých škôl, koľko maximálne dovoľuje prihláška.
Veľká Británia sa rozhodla nezapojiť do nového programu Erasmus+ pre roky 2021 – 2027 ako programová krajina, preto sa výzva na prihlasovanie tejto krajiny netýka a nie je možné sa na mobilitu do tejto krajiny zatiaľ prihlásiť.
Naďalej, prosím, sledujte situáciu súvisiacu s pandémiou ochorenia covid-19 a pred prihlásením sa a vycestovaním na mobilitu sa oboznámte s opatreniami vlády SR a aktuálnymi informáciami aj ohľadom prípadných obmedzení cestovania zverejnenými na webovom sídle ministerstva zahraničných vecí.
V prípade otázok sú vám k dispozícii rektorátni Erasmus+ koordinátori: Ing. Katarína Butorová, PhD.Mgr. Michaela IvaničováMgr. Pavol Vakoš.
Na programe Erasmus+ sa môžu zúčastniť aj osoby s nedostatkom príležitostí. Osoby s nedostatkom príležitostí sú osoby, ktoré z ekonomických, sociálnych, kultúrnych, politických, geografických alebo zdravotných príčin, čelia prekážkam, ktoré im bránia v účinnom prístupe k príležitostiam v rámci programu. Medzi takéto osoby radíme napr. aj poberateľov sociálneho štipendia.
 
Ďalšie informácie:

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem