Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Katedra ošetrovateľstva spoluorganizuje XV. medzinárodné sympózium ošetrovateľstva

Radi by sme Vás informovali, že v dňoch 21. a 22. septembra 2023 sa bude v Poľsku konať XV. medzinárodné sympózium ošetrovateľstva s názvom „Nursing in Interdisciplinary Healthcare“ (Ošetrovateľstvo v interdisciplinárnej zdravotnej starostlivosti). Sympózium spoločne organizujú Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, (Česká republika), Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (Slovenská republika), University of Pécs (Maďarsko), a College of Medical Sciences of the University of Rzeszów (Poľsko).
Vedecké podujatie demonštruje narastajúci význam zdravotníckych pracovníkov v zdravotníctve ako reakciu na neustále sa zvyšujúce spoločenské požiadavky. Prednášky v jednotlivých tematických sekciách sa budú zameriavať na výskum a stratégie rozvoja ošetrovateľstva a verejného zdravotníctva na globálnej, ako aj miestnej úrovni. Plánované vzdelávacie workshopy poskytnú príležitosť získať informácie o najnovších pokrokoch v modernej medicíne. Ide tiež o skvelú príležitosť na výmenu skúseností a nápadov, ako aj získanie informácií o najnovších vedeckých pokrokoch v zdravotníckych vedách. Podujatie ponúka priateľskú politiku na posilnenie pozície ošetrovateľskej profesie v partnerských krajinách a vytvorenie prostredia priaznivého pre rozvoj tejto profesijnej skupiny.
Finančné prostriedky poskytnuté v rámci Vyšegrádskeho fondu toto potvrdzujú a zdôrazňujú dôležitosť sestier pri zabezpečovaní univerzálneho prístupu k zdravotnej starostlivosti pre spoločnosť.
Viac informácií o sympóziu nájdete na: https://symposium2023.ur.edu.pl/.
visegrad logo
 
XV International Nursing Symposium
We are pleased to announce that the XV International Nursing Symposium, titled “Nursing in Interdisciplinary Healthcare” will take place on September 21-22, 2023. The symposium is jointly organized by the University of South Bohemia in České Budejovice (Czech Republic), Constantine the Philosopher University in Nitra (Slovakia), the University of Pécs (Hungary), and the College of Medical Sciences of the University of Rzeszów (Poland).
The scientific event demonstrates the increasing importance of healthcare workers in the healthcare system, in response to the constantly growing social demands. The lectures in the individual thematic sessions will focus on research and strategies for the development of nursing and public health, both globally and locally. The planned educational workshops will provide an opportunity to learn about the latest advancements in modern medicine. It is also an excellent opportunity to exchange experiences and ideas, and to learn about the latest scientific advancements in health sciences. The event creates a friendly policy to strengthen the position of the nursing profession in partner countries and create an environment conducive to the development of this professional group.
The funding granted under the Visegrad Fund is an acknowledgment and highlights the importance of nurses in ensuring universal access to healthcare for society.
A detailed schedule of the symposium is available at https://symposium2023.ur.edu.pl/.
visegrad logo
 
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem