Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Stretnutie zástupcov pracovísk odbornej praxe

V pondelok 3.októbra 2023 sa konalo na pôde dekanátu Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva pracovné stretnutie zástupcov zariadení sociálnych služieb, v ktorých študenti odboru sociálna práca pravidelne absolvujú odbornú prax. Podujatia sa zúčastnili pracovníci praxových zariadení: ZSS „Kreatív“ Klasov, ZSS „Nitrava“ Nitra, ZSS „Viničky“ Nitra, ZSS „V Kaštieli“ Horné Obdokovce, ZSS „Kamilka“ Maňa, Správa zariadení sociálnych služieb mesta Nitra, Klub rodičov autistických detí v Nitre.
Svojho zástupcu na stretnutí malo aj občianske združenie „Miesto v dome“ z Levíc a zariadenie Diecéznej charity v Nitre, Hospic – dom pokoja  a zmieru u Bernadetky v Nitre. Pracovníci reprezentovali zariadenia, ktoré pracujú s rozmanitými cieľovými skupinami klientov- s osobami s ťažkým zdravotným znevýhodnením, s osobami v terminálnom štádiu života, s osobami bez domova a s osobami v seniorskom veku.
Počas stretnutia pracovníci zariadení reflektovali skúsenosti s realizáciou odbornej praxe študentov. Zdieľali skúsenosti s koordináciou študentov v procese práce s klientmi, s vedením sociálnej agendy a zapájaním študentov do aplikovania konkrétnych metód sociálnej práce.
Realizátorkou podujatia bola prodekanka pre vonkajšie vzťahy a rozvoj fakulty PhDr. Katarína Minarovičová, PhD., ktorá je tútorkou odbornej praxe študentov odboru sociálna práca.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem