L3 banner media2

O Fakulte

Dodatočné prijímacie konanie na Doktorandské štúdium 2018/2019

Kategória:
FSVaZ
Dátumy
2018-07-10 - 2018-08-28

Dekan Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre vypisuje v akademickom roku 2018/2019 prijímacie konanie pre absolventov vysokých škôl na 3-ročné denné a 5-ročné externé doktorandské štúdium (na získanie vedeckoakademickej hodnosti „philosophiae doctor“ – PhD.) v študijnom odbore:

 

3.1.14 Sociálna práca

Podmienky prijímacieho konania:

 • predloženie projektu dizertačnej práce (s písomným súhlasom školiteľa) s teoretickými
  východiskami, s predbežne zadefinovaným výskumným problémom, metodologickými
  východiskami, časovým harmonogramom a zoznamom preštudovanej literatúry (aj
  cudzojazyčnej) z problematiky, týkajúcej sa témy dizertačnej práce; na prijímacom
  pohovore bude vedená rozprava, týkajúca sa projektu dizertačnej práce, ako aj doteraz
  publikovaných prác uchádzača;
 • orientácia v odbore (sociálna práca, metodológia výskumu v sociálnych vedách);
 • prezentácia doterajších výsledkov výskumnej činnosti;
 • skúška zo znalosti svetových jazykov (anglický, nemecký jazyk), odborná diskusia
  k spracovanému prekladu aktuálneho odborného textu knižného alebo časopiseckého,
  k téme dizertačného projektu (v rozsahu min. 20 strán prekladu); uchádzač uvedie na
  prihlášku do poznámky, z ktorého jazyka má záujem absolvovať prijímaciu skúšku;
 • podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je ukončené magisterské štúdium
  v uvedenom alebo príbuznom odbore.


Termín podania prihlášky:                                      do 28.8.2018
Elektronická prihláška na adrese:                           http://e-prihlaska.ukf.sk
Predpokladaný termín prijímacích skúšok:             prvý septembrový týždeň 2018,


Poplatok za prijímacie konanie

 • za elektronickú prihlášku 25,00 EURO (podanú prostredníctvom informačného
  systému UKF)
 • za papierovú prihlášku 30,00 EURO

Banka: Štátna pokladnica

IBAN: SK73 8180 0000 0070 0007 3025
SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX


Variabilný symbol:

 • pri elektronickej prihláške informačný systém určí variabilný symbol automaticky
 • pri papierovej prihláške (vzor ŠEVT)
        2001xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri dennom štúdiu
        2002xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri externom štúdiu


Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača. Uchádzač výpis z účtu o bankovom prevode nalepí na 3.stranu prihlášky.
Prihlášky bez dokladu o úhrade poplatku nebudú akceptované!


Spôsob platby: výlučne bankovým prevodom


Adresa fakulty:
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova ul. 1
949 74 Nitra


Prihlášky (tlačivo ŠEVT Prihláška na vysokoškolské štúdium doktorandské – tretí stupeň) s potrebnými prílohami posielajte na adresu: Referát pre vedecko-výskumnú činnosť, Mgr. Zuzana Majerová, Fakulta zdravotníctva a sociálnych vied UKF v Nitre, Kraskova 1, 949 74 Nitra.


K prihláške nevyžadujeme:


výpis výsledkov štúdia – str. 2,
potvrdenie o odbornej praxi – str. 3 – prílohy.


Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Majerová, 037/6408758,


TÉMY DIZERTAČNÝCH PROJEKTOV FSVAZ
PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019


Zvolenú tému a projekt je potrebné odsúhlasiť so školiteľom (podpisom školiteľa na projekt)!


3.1.14 Sociálna práca


Analýza poskytovania hospicovej starostlivosti v kontexte zvyšovania kvality života pacientov v terminálnom štádiu


Školiteľka: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.
Pomocná školiteľka: PhDr. Elena Gažiková, PhD.


Anotácia: Smrť je neoddeliteľnou súčasťou života, týka sa všetkých bez ohľadu na vek, pohlavie, postavenie či vieru. Práve preto by paliatívna a hospicová starostlivosť mala byť jednou z prioritných oblastí rozvoja zdravotníckej a sociálnej starostlivosti. Realita je však iná, problematika zomierania a smrti je stále tabuizovaná a venuje sa jej nedostatočná pozornosť. Našou snahou je upriamiť pozornosť na multidisciplinárny tím ľudí pracujúcich v hospicoch a zistiť ako vnímajú starostlivosť o zomierajúcich a ich blízkych, možnosti pomoci a víziu ako zvýšiť kvalitu života ľudí v terminálnom štádiu. Problematike zomierania sa aj vo svojej praxi venujú viacerí odborníci, napr. Kübler-Rossová, O’Connor, Payne, Parkes, Tschuschke, Haškovcová, Kutnohorská, Munzarová, Svatošová, Mojtová, Sedlárová atď., ktorých publikácie tvoria sčasti teoretickú základňu nášho výskumu.


Cieľom dizertačnej práce bude analyzovať súčasný stav poskytovania hospicovej starostlivosti v SR, identifikovať prínosy, ale aj riziká kvality zdravotných a sociálnych služieb, s ktorými sa stretávajú pracovníci hospicov na rôznych pozíciách. Základné výskumné otázky dizertačnej práce by mali byť v kontexte myšlienok: Čo prináša hospicová starostlivosť pre pacientov a ich blízkych? Aké sú jej pozitíva a slabé miesta? Existujú rozdiely vo vnímaní pozitívnych a negatívnych stránok poskytovania hospicovej starostlivosti v súvislosti s vekom, dosiahnutým vzdelaním, pozíciou, rodinným stavom a dobou vykonávania práce členov multidisciplinárneho tímu v hospicoch? Kvantitatívnokvalitatívnou metódou sa zameriame na identifikáciu pozitívnych a negatívnych stránok poskytovania hospicovej starostlivosti a predstavíme víziu optimálneho poskytovania služieb zomierajúcim a ich blízkym.

Dodatočné prijímacie konanie na Doktorandské štúdium 2018/2019

 
 

Všetky termíny:

 • Od 2018-07-10 do 2018-08-28
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757