L3 banner media2

Akademický senát

Akademický senát Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva je najvyšším zastupiteľským orgánom samosprávy fakulty.
Člení sa na zamestnaneckú časť a na študentskú časť. Členmi zamestnaneckej časti sú zamestnanci fakulty a členmi študentskej časti študenti zapísaní na štúdium na fakulte. Akademický senát Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva má pätnásť členov.
 
Predseda
doc. PhDr. Ľubor Pilárik, PhD.
Podpredsedníčka
PhDr. Erika Krištofová, PhD.
 
Členovia zamestnaneckej časti
Ľubica Guzmická
Doc. PhDr. Michal Kozubík, PhD.
PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD.
PhDr. Alica Slamková, PhD.
PhDr. Katarína Vanková, PhD.
Mgr. Katarína Baňasová, PhD.
Mgr. Jana Uhláriková, PhD.
 
Členovia študentskej časti
bc. Dominika Bieliková
 
Volebná komisia
Predseda: Mgr. Jana Uhláriková, PhD.
Členovia: doc. PhDr. Michal Kozubík, PhD., PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD.
 
Legislatívna komisia
Predseda: PhDr. Katarína Vanková, PhD.
DČlenovia: Mgr. Katarína Baňasová, PhD.
 
Ekonomická komisia
Predseda: PhDr. Alica Slamková, PhD.
Členovia: Ľubica Guzmická
 

Zásady volieb Akademického senátu FSVaZ:

Správa o činnosti Akademického senátu FSVaZ:

 

Zápisnica z hlasovania Akademického senátu FSVaZ UKF Nitra spôsobom

per-rollam zo dňa 10. 03. 2020

 

Zápisnice zo zasadnutia Akademického senátu FSVaZ:

Výsledky volieb do Akademického senátu FSVaZ 2018:
 
Výsledky doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu FSVaZ 2019:

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757