L3 banner media2

Akademický senát

Akademický senát Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva je najvyšším zastupiteľským orgánom samosprávy fakulty.
Člení sa na zamestnaneckú časť a na študentskú časť. Členmi zamestnaneckej časti sú zamestnanci fakulty a členmi študentskej časti študenti zapísaní na štúdium na fakulte. Akademický senát Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva má dvanásť členov.
 
Predseda
PhDr. Miroslava Líšková, PhD.
 
Podpredsedníčka
PaedDr. Martina Romanová, PhD.
 
Podpredsedníčka za študentskú časť
Bianka Michalovičová
 
Členovia zamestnaneckej časti
Mgr. Miloš Candrák, PhD.
doc. PhDr. Elena Gažiková, PhD.
PaedDr. Mgr. Erika Jurišová, PhD.
PhDr. Miroslava Líšková, PhD.
PaedDr. Martina Romanová, PhD.
doc. PhDr. Andrea Solgajová, PhD.
Mgr. Jana Uhláriková, PhD.
PhDr. Katarína Vanková, PhD.
 
Členovia študentskej časti
Dobišová Dominika
Krajčiová Kristína
Michalovičová Bianka
Pastorek Daniel
 
Volebná komisia
Predseda: Mgr. Jana Uhláriková, PhD.
Členovia: PhDr. Katarína Vanková, PhD.
                Krajčiová Kristína
 
 
Volebná listina kandidátov vo voľbách do AS FSVaZ 2022:
Zásady volieb Akademického senátu FSVaZ:
Správa o činnosti Akademického senátu FSVaZ:
Zápisnica z hlasovania Akademického senátu FSVaZ UKF Nitra spôsobom per-rollam zo dňa:
Zápisnice zo zasadnutia Akademického senátu FSVaZ:
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

Výsledky volieb do Akademického senátu FSVaZ 2022:
Výsledky volieb do AS FSVaZ UKF v Nitre dňa 29.3.2022
 
 
Výsledky doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu FSVaZ 2019:
 
Výsledky volieb do Akademického senátu FSVaZ 2018:

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757