L3 banner media2

Akademický senát

Akademický senát Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva je najvyšším zastupiteľským orgánom samosprávy fakulty.
Člení sa na zamestnaneckú časť a na študentskú časť. Členmi zamestnaneckej časti sú zamestnanci fakulty a členmi študentskej časti študenti zapísaní na štúdium na fakulte. Akademický senát Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva má pätnásť členov.
 
Predseda
PhDr. Ľubor Pilárik, PhD.
Podpredsedníčka
PhDr. Erika Krištofová, PhD.
 
Členovia zamestnaneckej časti
Ľubica Guzmická
Doc. PhDr. Michal Kozubík, PhD.
PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD.
PhDr. Alica Slamková, PhD.
PhDr. Katarína Vanková, PhD.
Mgr. Katarína Baňasová, PhD.
Mgr. Jana Uhláriková, PhD.
Mgr. Gabriela Šeboková, PhD.
 
Členovia študentskej časti
Mgr. Mária Jančiarová
Dominika Bieliková
Simona Bencová
 

 Správa o činnosti Akademického senátu FSVaZ:

 

Zápisnice zo zasadnutia Akademického senátu FSVaZ:

Výsledky volieb do Akademického senátu FSVaZ 2018:
 
Výsledky doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu FSVaZ 2019:

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757