L3 banner media2

Akademický senát

  • Akademický senát Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva je najvyšším zastupiteľským orgánom samosprávy fakulty.
Člení sa na zamestnaneckú časť a na študentskú časť. Členmi zamestnaneckej časti sú zamestnanci fakulty a členmi študentskej časti študenti zapísaní na štúdium na fakulte. Akademický senát Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva má dvanásť členov.
 
Predseda
PhDr. Miroslava Líšková, PhD.
 
Podpredsedníčka
PaedDr. Martina Romanová, PhD.
 
Podpredsedníčka za študentskú časť
Bianka Michalovičová
 
Členovia zamestnaneckej časti
Mgr. Miloš Candrák, PhD.
doc. PhDr. Elena Gažiková, PhD.
Mgr. PaedDr. Erika Jurišová, PhD.
PhDr. Miroslava Líšková, PhD.
PaedDr. Martina Romanová, PhD.
doc. PhDr. Andrea Solgajová, PhD.
Mgr. Jana Uhláriková, PhD.
PhDr. Katarína Vanková, PhD.
 
Členovia študentskej časti
Dominika Dobišová
Kristína Krajčiová
Bianka Michalovičová 
Daniel Pastorek
 
Volebná komisia
Predseda: Mgr. Jana Uhláriková, PhD.
Členovia: PhDr. Katarína Vanková, PhD.
              Kristína Krajčiová
 
 
Volebná listina kandidátov vo voľbách do AS FSVaZ 2022:
Zásady volieb Akademického senátu FSVaZ:
Správa o činnosti Akademického senátu FSVaZ:
Zápisnica z hlasovania Akademického senátu FSVaZ UKF Nitra spôsobom per-rollam zo dňa:
Zápisnice zo zasadnutia Akademického senátu FSVaZ:
 
2024
fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757