L3 banner media2

O Fakulte

Deň otvorených dverí na FSVaZ 2019

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2019-02-21

Deň otvorených dverí 21. 2. 2019

od 8,00 do 12,00

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

miesto konania: Kraskova 1, NitrA

prezentácia

obsah

miesto

čas

Prezentácia univerzity, fakulty, pracovísk a študijných programov

Informácie o:

 • Štruktúre UKF a FSVaZ
 • Akreditovaných študijných programoch otváraných v ak. roku 2018/2019 na FSVaZ
 • Podmienkach prijímacieho konania a dôležitých termínoch

Miestnosť

A-12

(prízemie)

9,30 – 10,30

Zástupcovia katedier poskytnú informácie o:

 • obsahu študijných programov
 • spolupráci katedier s inými domácimi a zahraničnými inštitúciami
 • významných osobnostiach podieľajúcich sa na vzdelávaní študentov
 • profile absolventov a uplatnení absolventov študijných programov
 • významných výsledkoch vo vede, vzdelávaní a pre prax

Katedra psychologických vied

a

Ústav aplikovanej psychológie

 • Spoznaj KPsV očami jej pedagógov,                   aktuálnych študentov a                 absolventov. “
 • Video- prezentácia katedry (história, súčasnosť, osobnosti, aktivity).

KPsV

(7. poschodie

9.00

-

   11.00

Katedra sociálnej práce a sociálnych vied

 • Prezentácia štúdia v odbore sociálna práca na KSPaSV
 • Prezentácia katedry (história,   súčasnosť, vyučujúci, úspešní absolventi, aktivity)

KSPaSV

(5. poschodie)

9.00

-

12.00

Ústav romologických štúdií

 • Prezentácia štud. programu Sociálne služby a poradenstvo:

diskusia so záujemcami o štúdium

Možnosti zahraničných mobilít a odbornej praxe: diskusia so študentmi a pedagógmi.

 • Študenti pre študentov: praktické a zážitkové cvičenia (napr. Ako vnímam iných ľudí); diskusie so študentmi: študentský život a mimoškolské aktivity, študentské projekty, študentské aktivity
 • Živá knižnica: príbehy spojené so štúdiom Sociálnych služieb a poradenstva: študenti a pedagógovia vyrozprávajú záujemcom svoju osobnú cestu k sociálnym službám a poradenstvu (o 10.30)

Miestnosť

A-317

(3. posch.)

9.00

12.00

10.30

Katedra ošetrovateľstva

 • Prezentácia študijného odboru ošetrovateľstvo z pohľadu študentov ošetrovateľstva
 • Prezentácia mimovýučbových aktivít a zahraničných mobilít z pohľadu študentov ošetrovateľstva
 • Otvorená hodina – Komunitné ošetrovateľstvo (PhDr. Ľ. Pavelová, PhD.)

Miestnosť

A-506

Miestnosť A-719 (aula FSVaZ)

9,00

12,00

9,15

10,45

Katedra klinických disciplín a urgentnej medicíny

 • Prezentácia študijného odboru urgentná zdravotná starostlivosť - diskusia so záujemcami o štúdium, informovanie o podmienkach a možnostiach štúdia
 • Prezentácia katedry (aktivity katedry, úspechy študentov na súťažiach)

Možnosť nácviku kardiopulmonálnej resuscitácie s použitím AED (automatického externého defibrilátora) s PC kontrolou

Miestnosť

A-612 (6. poschodie)

10,00

12.00

 
 

Všetky termíny:

 • 2019-02-21
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757