L3 banner media2

O Fakulte

Predstavenie psychodiagnostických metodík TABaK a TABaK - C určených na meranie agresivity

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2017-03-22 09:00 - 17:00

Lektori:   PhDr. Peter Klubert, PhD. – odborný asistent KPSv a klinic psychológ , psychoterapeut

                 Mgr. Rastislav Bílik- klinický psychológ a psychoterapeut

Termín: 22.3.2017(Streda) Rozsah: 9:00 - 17:00(8 hodín) Miesto konania:

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

Kraskova 601/1, 949 74 Nitra

Miestnosť č. A 411

Program a obsah:

Cieľom je predstavenie a oboznámenie účastníkov s projekvnymitechnikamina zisťovanie agresivity TABaK a TABaK - C, ktoré vychádzajú z prinpov gestalt teórie a terapie. Test TABaK sa zameriava na 5 oblastí: domáce prostredie, dopravné situácie,   práca, verejný priestor a zbrane. TABaK-C je verziou určenou pre deti a meria 3 oblasti: domáce prostredie, verejný priestor a školu. Test dokáže kvantifikovať mieru agresivity ako aj dynamické charakteristiky agresívnych prejavov. Normy vypracované pre bežnú dospelú i detskú populáciu. Vytvorené taktiež normy pre dospelých, ktoboli oddení za násilnú trestnú činnosť a držiteľov strelných zbraní.

Testy vyitné v rôznych odvetviach psychológie (napr.: klinickej, pracovnej, dopravnej, poradenskej,

školskej, či športovej) ako aj priamo v psychoterapeutickej práci.

Workshop je zameraný na oboznámenie účastníkov s prinpmi testu, teoretickým pozadím, stručne aj so

signovaním, vyhodnocovaním a interpretovaním výsledkov.

 
 

Všetky termíny:

  • 2017-03-22 09:00 - 17:00
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757