L3 banner media2

O Fakulte

Oznamy Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva

Kandidáti do študentskej časti AS

Volebná listina kandidátov za člena študentskej časti Akademického senátu FSVaZ UKF v Nitre

KANDIDÁTI.pdf

fsvaz prijimacie konanie siva

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757