L3 banner media2

O Fakulte

Oznamy Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva

Zasadnutie Akademického senátu FSVaZ

Pozývam Vás na zasadnutie Akademického senátu FSVaZ UKF v Nitre, ktoré sa uskutoční v utorok 18. júna 2019 od 11.00 hod. v Zasadačke dekanátu FSVaZ (IV. poschodie, Kraskova 1, Nitra).

Program:

1) Otvorenie
2) Systemizácia pracovných a funkčných miest
3) Podmienky prijímacieho konania v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia pre AR 2019/20
4) Schvaľovanie prodekanov FSVaZ
5) Rozličné
6) Záver

 

Podkladové materiály rokovania AS FSVaZ budú zverejnené v systéme DOC v časti Interné materiály AS FSVaZ.

Prosím Vás o potvrdenie účasti obratom a teším sa na stretnutie.

S pozdravom.

PhDr. Ľubor Pilárik, PhD.
predseda AS FSVaZ UKF v Nitre

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757