L3 banner media2

O Fakulte

Oznamy Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva

Zasadnutie Akademického senátu FSVaZ

Pozývam Vás na zasadnutie Akademického senátu FSVaZ UKF v Nitre, ktoré sa uskutoční v utorok 17. decembra 2019 od 10.45 hod. v Zasadačke dekanátu FSVaZ (IV. poschodie, Kraskova 1, Nitra).

Program:

1) Otvorenie
2) Návrh na schválenie menovania členov Disciplinárnej komisie FSVaZ
3) Návrh na schválenie Systemizácie pracovných a funkčných miest FSVaZ k 1. 1. 2020
4) Návrh na schválenie podmienok prijímacieho konania v študijnom programe Ošetrovateľstvo, I. stupeň, externá forma so začiatkom v AR 2020/21
5) Schvaľovanie Dlhodobého zámeru FSVaZ na obdobie 2019-2025

6) Rozličné
7) Záver

 

Podkladové materiály rokovania AS FSVaZ sú zverejnené v systéme DOC v časti Interné materiály AS FSVaZ.

Prosím Vás o potvrdenie účasti obratom a teším sa na stretnutie.

S pozdravom.

PhDr. Ľubor Pilárik, PhD.
predseda AS FSVaZ UKF v Nitre

fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757