L3 banner media2

Ako sa u nás študuje

  • ponúkame kvalitný tím vyučujúcich, ktorí prepájajú teóriu s praxou,
  • študenta vnímame ako rovnocenného partnera a je našou snahou podporiť ho v osobnostnom a profesijnom raste,
  • máme vlastný model výkonu praxe a 45 zazmluvnených praxových zariadení, v ktorých môžeš nadobudnuté poznatky a zručnosti rozvíjať pod dohľadom kvalifikovaných sociálnych pracovníkov,
  • môžeš pracovať s rôznymi cieľovými skupinami(rodina, deti, mládež, chorí v zdravotníckych zariadeniach, zomierajúci, zdravotne znevýhodnení,
  • môžeš získavať nové poznatky a spoznávať iné kultúry prostredníctvom študijných pobytov Erasmus + v sieti našich 20 zahraničných partnerských univerzít (Nórsko, Nemecko, Belgicko, Rakúsko, Fínsko, Dánsko, Poľsko, Holandsko, Čechy, atď.),
  • každoročne môžeš získať prospechové alebo motivačné štipendium,
  • sme presvedčení, že pochopenie seba samého vedie k tomu, aby sme lepšie pochopili iných, a preto sú neodmysliteľnou súčasťou štúdia výcviky sociálnych a poradenských zručností,

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757