Informačný servis COVID 19

Dištančné vzdelávanie od 12.10

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Chcete študovať sociálne služby a poradenstvo?

 

Naučíte sa lepšie spoznať seba a iných a získaš zručnosti potrebné pre prácu s ľuďmi pri výkone sociálnej práce.

Dodatočné prijímacie konanie na študijné programy FSVaZ UKF v Nitre na akademický rok 2020/2021

Dekan Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva  UKF v Nitre vyhlasuje dodatočné prijímacie konanie na študijné programy v dennej a v externej forme štúdia s termínom podania prihlášky od 15. júna do 15. augusta 2020 v nasledovnom rozsahu : 

Bakalárske študijné programy uskutočňované v dennej forme štúdia

Študijný odbor: Sociálna práca

Študijné programy:

  • Sociálna práca
  • Sociálne služby a poradenstvo

 

Študijný odbor: Ošetrovateľstvo

Študijný program:

  • Ošetrovateľstvo

 

Uchádzač o bakalárske študijné programy uskutočňované v dennej forme si podáva  elektronickú prihlášku kompletne vyplnenú - aj prospech podľa koncoročného vysvedčenia v jednotlivých ročníkoch strednej školy a k prihláške doloží:

  • doklad o úhrade poplatku 25,- €

Najneskôr v deň zápisu uchádzač doloží :

 

Bakalársky študijný program uskutočňovaný v externej forme štúdia

Študijný odbor: Sociálna práca

Študijný program:

  • Sociálna práca

 

Uchádzač o bakalársky študijný program uskutočňovaný v externej forme si podáva elektronickú prihlášku kompletne vyplnenú - aj prospech podľa koncoročného vysvedčenia v jednotlivých ročníkoch strednej školy a k prihláške doloží:

  • doklad o úhrade poplatku 25,- €

Najneskôr v deň zápisu uchádzač doloží :

  • úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia,

 

Magisterské študijné programy uskutočňované v dennej forme

Študijný odbor: Sociálna práca

Študijné programy:

  • Aplikovaná sociálna práca
  • Sociálne služby a poradenstvo

 

Magisterské študijné programy uskutočňované v externej forme

Študijný odbor: Sociálna práca

Študijné programy:

  • Aplikovaná sociálna práca

 

Prijímacie konanie je proces umožňujúci uchádzačovi o vysokoškolské štúdium, ktorý spĺňa podmienky prijatia na štúdium, stať sa študentom na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa.

Prijímacie konanie sa začína doručením prihlášky uchádzača o štúdium.

 

Univerzita preferuje prihlasovanie študentov formou elektronickej prihlášky. Uchádzač môže podať viac prihlášok na rôzne študijné programy, na jednej prihláške uvedie iba jeden študijný program. V prihláške uvádza uchádzač všetky požadované informácie podľa požiadaviek fakulty, na ktorú podáva prihlášku.

Prijímacie konanie je spoplatnené. Potvrdenie o úhrade poplatku priloží uchádzač k prihláške.

Prijatý uchádzač potvrdzuje svoj záujem zapísať sa na štúdium prostredníctvom elektronickej návratky. Elektronická návratka slúži aj ako žiadosť o pridelenie ubytovania v študentských domovoch.

Uchádzačom so špecifickými vzdelávacími potrebami odporúčame kontaktovať Študentské centrum UKF.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem