Ďakujeme, že ste prišli! Tešíme sa na Vás všetkých v septembri! Prihlášky posielajte do 31.3.2020.

PONUKA ŠTÚDIA -> TU!

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Veríš na dobrú budúcnosť? Poď si ju zariadiť dobrým štúdiom!


Ponúkame ti odbor, ktorý je v praxi potrebný, ale nemá ho každý. Poď do Nitry a staň sa poradcom/poradkyňou!

Urgentná zdravotná starostlivosť

 

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Psychológia

Bakalársky študijný program

Študijný odbor:  Psychológia
Forma štúdia: denná
Dĺžka štúdia: 3 roky
Garant: prof. PhDr. Tomáš Urbánek, PhD.
Získaný titul: Bakalár (Bc.)
Pracovisko: Katedra psychológických vied
Informácie: Poď k nám študovať psychológiu

Charakteristika študijného programu

Absolvent získa teoretické poznatky zo základných a aplikovaných psychologických disciplín, ktoré primárne smerujú k poznaniu jednotlivca (prípadne psychologických aspektov jeho správania a prežívania v rámci malých sociálnych skupín). Získava poznatky z oblasti psychologickej diagnostiky a metodológie. Nadobudne praktické zručnosti v oblasti používania psychologických metód, osvojí si základné princípy diagnostiky a hodnotenia v základných špecializáciách (klinická, pedagogická, školská, poradenská, pracovná a organizačná psychológia).Je schopný navrhnúť dizajn jednoduchého výskumného plánu a realizovať ho.

Uplatnenie absolventov

Hlavnou cieľovou oblasťou uplatnenia absolventa – psychológa bakalára je profesijná realizácia v pozícii asistenta absolventa druhého stupňa vysokoškolského štúdia psychológie. Nachádza uplatnenie na pracovno-funkčných miestach s aplikačným využitím v oblastiach hospodársko-spoločenského života a v rámci pracovno-funkčných miest v organizáciách rôznorodého zamerania (technické, ekonomické, inžinierske, obchodné, vedecké, zdravotnícke, kultúrne a iné).

Informácie o prijímacom konaní

Konkrétne informácie o prijímacom konaní v odbore psychológia sú na osobitnej stránke

 

Ošetrovateľstvo

Bakalársky študijný program

Študijný odbor:  Ošetrovateľstvo
Forma štúdia: denná / externá
Dĺžka štúdia: 3 roky / 4 roky (externá forma)
Garant: doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD.
Získaný titul: Bakalár (Bc.)
Pracovisko: Katedra ošetrovateľstva
Informácie: Poď k nám študovať ošetrovateľstvo

Charakteristika študijného programu

Ošetrovateľstvo je samostatný odbor, ktorého záujmom je osoba, rodina a komunita v zdraví a v chorobe. Ako vedný odbor integruje poznatky z iných odborov zaoberajúcich sa štúdiom človeka, spoločnosti a prostredia. Základné princípy študijného odboru vychádzajú zo širokého pochopenia významu práce sestier, ktoré sú najväčšou skupinou odborníkov zdravotnej starostlivosti a sú považované za kľúčové pri zaisťovaní reformných stratégií. Pripadá im významná úloha v súvislosti s humanizáciou starostlivosti o pacientov, čo svedčí o potrebe kvalitne pripravených sestier, dostatočne flexibilných, akceptujúcich zodpovednosť za svoju prácu a kompetentných pre prácu v multidisciplinárnych a multiprofesionálnych tímoch v nemocniciach, ambulanciách a komunitách. Študijný program Ošetrovateľstvo tvorí súbor predmetov, ktoré pozostávajú zo vzdelávacích činností, ktorými sú  najmä prednášky, semináre, cvičenia a odborná prax – klinické cvičenia, súvislá odborná prax a letná prax. Ošetrovateľstvo patrí medzi päť regulovaných povolaní v oblasti zdravotníctva, ktoré boli vyhlásené Svetovou zdravotníckou organizáciou (SZO) – WHO v roku 1992.

Ošetrovateľstvo je múdrosť, láska a pomoc.

Uplatnenie absolventov

Absolventi štúdia sa uplatnia ako sestry bakalárky s príslušnou autonómiou v rozsahu komplexnosti riešenia ošetrovateľskej situácie v klinických a preventívnych odboroch zdravotníckej starostlivosti v ambulantnej, sekundárnej a terciárnej oblasti vrátane edukačnej činnosti v štátnej a neštátnej sfére.

Informácie o prijímacom konaní

Konkrétne informácie o prijímacom konaní v odbore ošetrovateľstva sú na osobitnej stránke

Kde sa môžeš zamestnať

Kde dokážeš využiť svoje vzdelanie?

Ako bakalár:

 • Pri poskytovaní základného sociálneho poradenstva vo všetkých subjektoch a inštitúciách.
 • Pri realizácii sociálnej prevencie.
 • Pri práci s klientom sociálnych služieb a poradenstva a so sociálnym klientom vo všeobecnosti.
 • Pri organizovaní a realizovaní voľnočasových aktivít a činnostných terapií.
 • Terénny pracovník a rodinný poradca pre sociálnu problematiku, prácu
  s mládežou, seniormi a pod;
 • Poradenský pracovník pre rôzne inštitúcie a štátnu sociálnu správu;
 • Špecializovaný pracovník pre ústavy, rôzne zariadenia sociálnej
  starostlivosti a pomoci, detské domovy a výchovné zariadenia až po
  ústavy azylového typu slúžiac jednotlivcom, rodinám, skupinám i
  komunitám.

Ako magister:

 • V priamej práci s rôznorodými cieľovými skupinami sociálnych služieb a poradenstva.
 • Pri výkone základného a špecializovaného sociálneho poradenstva.
 • Pri manažovaní a koordinovaní sociálnych služieb; pri riadení zariadení sociálnych služieb.
 • Pri plánovaní, organizovaní a realizovaní činností v oblasti sociálnych služieb.
 • Pri príprave strategických a koncepčných materiálov.
 • Terénny pracovník a rodinný poradca pre sociálnu problematiku, prácu
  s mládežou, seniormi a pod;
 • Poradenský pracovník pre rôzne inštitúcie a štátnu sociálnu správu;
 • Špecializovaný pracovník pre ústavy, rôzne zariadenia sociálnej
  starostlivosti a pomoci, detské domovy a výchovné zariadenia až po
  ústavy azylového typu slúžiac jednotlivcom, rodinám, skupinám i
  komunitám.

Kde sa uplatníš?

 • V štátnej správe a sociálnych úradoch.
 • V samospráve, ako sú sociálne služby v obci, ale aj na úrovni samosprávnych krajov.
 • V treťom sektore, neziskových organizáciách, občianskych združeniach, nadáciách, ktoré prevádzkujú sociálne programy alebo zariadenia sociálnych služieb, ale aj organizácie zamerané na obhajobu práv a oprávnených záujmov rôznych cieľových skupín.
 • Ako špecializovaný sociálny poradca v rôznych oblastiach (napr. rodinného poradenstva, zamestnanosti, rizikových sociálnych javov, sociálnoekonomických problémov, atď.);
 • Ako odborný alebo riadiaci pracovník v sociálnych službách, ktoré sú takmer v každej obci a meste (napr. zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, denné stacionáre a iné).
 • Ako odborník pre prácu s mládežou v rámci preventívnych aktivít.

Študijní poradcovia

Na pomoc študentom v štúdiu sú na katedrách a ústavoch fakulty menovaní študijní poradcovia, ktorých úlohou je pomáhať študentom pri administratívnych a iných študijných povinnostiach,  ako aj pri riešení rôznych problémov.

Ošetrovateľstvo
 1. ročník - PhDr. Alica Slamková, PhD.
 2. ročník - PhDr. Zuzana Spáčilová, PhD.
 3. ročník - PhDr. Ľubica Poledníková, PhD.

 

Psychológia (Bakalársky stupeň štúdia)

 1.  ročník - PaedDr. Mgr. Erika Jurišová, PhD.
 2.  ročník - PhDr. Ľubor Pilárik, PhD.
 3.  ročník - PaedDr. Martina Romanová, PhD.

 

Psychológia (Magisterský stupeň štúdia)

 1.  ročník - Mgr. Jana Uhláriková, PhD.
 2.  ročník - Mgr. Katarína Baňasová, PhD.
 
Sociálna práca (Bakalársky stupeň štúdia)
 1.  ročník - JUDr. Mgr. Barbara Pavlíková, PhD.
 2.  ročník - doc. PhDr. Michal Kozubík, PhD.
 3.  ročník - PhDr. Katarína Minarovičová, PhD.

 

Sociálna práca (Magisterský stupeň štúdia)

 1.  ročník - Mgr. Magdaléna Horáková, PhD.
 2.  ročník - PhDr. Elena Gažiková, PhD.
 
Sociálne služby a poradenstvo (Bakalársky stupeň štúdia)
 1.  ročník - PhDr. Ivan Rác, PhD.
 2.  ročník - PhDr. Milan Samko, PhD.

 3.  ročník - PhDr. Katarína Vanková, PhD.
 
Sociálne služby a poradenstvo (Magisterský stupeň štúdia)
 1.  ročník - PhDr. Katarína Vanková, PhD.
 2.  ročník - PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD.

 
Urgentná zdravotná  starostlivosť (denná forma)
 
1. ročník - PhDr. Dana Brázdilová, PhD.
2. ročník - PhDr. Dana Brázdilová, PhD. (zimný semester)
2. ročník - PhDr. Monika Mankovecká, PhD. (letný semester)
3. ročník - PhDr. Monika Mankovecká, PhD.
 
Urgentná zdravotná  starostlivosť (externá forma)
 1. ročník - PhDr. Monika Mankovecká, PhD.

Edičná komisia

Edičná komisia Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva koordinuje edičnú činnosť a tvorbu e-learningových kurzov na fakulte. Na základe návrhov z pracovísk fakulty zostavuje edičný plán na príslušný kalendárny rok, ktorý predkladá na schválenie dekanovi a kontroluje jeho plnenie.
Predseda
Prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD.
Členovia
Ing. Petra Kluvancová
Mgr. Zuzana Majerová
doc. PhDr. PaedDr. Lýdia Lehoczká, PhD.
PaedDr. Martina Romanová, PhD.
PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD.

Sociálna práca

Bakalársky študijný program

Študijný odbor:  Sociálna práca
Forma štúdia: denná / externá
Dĺžka štúdia: 3 roky(denná forma) / 4 roky (externá forma)
Garant: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.
Získaný titul: Bakalár (Bc.)
Pracovisko: Katedra sociálnej práce a sociálnych vied
Informácie: Poď k nám študovať sociálnu prácu

Charakteristika študijného programu

Sociálna práca je moderná dynamická veda, ktorá aktuálne reaguje na podnety a potreby spoločnosti v oblasti sociálnej sféry. Paleta sociálnych problémov jednotlivcov je veľmi široká a preto je pre tento odbor charakteristický interdisciplinárny a integratívny prístup riešenia problémov. Študijný program Sociálna práca je koncipovaný tak, aby poskytol študujúcim odborné vedomosti, praktické zručnosti a kompetencie, ktoré ich predurčujú k výkonu priamej sociálnej práce s klientom v inštitúciách verejnej správy ako aj v organizáciách poskytujúcich sociálne služby. Obsahovo je program orientovaný najmä na sociálno-právne poradenstvo prvého kontaktu, sociálnu diagnostiku a tvorbu prognóz, sociálnu prevenciu, sociálno-právnu ochranu, depistáže a iné formy sociálnej pomoci, akými je napríklad krízová intervencia, terénna sociálna práca, resocializácia či koordinovanie a organizovanie sociálnych služieb. Štúdium sa realizuje prevažne prezenčnou formou, s postupným zavádzaním prvkov tzv. pružného vzdelávania resp. e-learning-u.

Uplatnenie absolventov

Absolventi sociálnej práce majú možnosť uplatnenia sa na trhu práce ako sociálni pracovníci so spôsobilosťou na pôsobenie v sociálnej oblasti v rámci štátnej správy, samosprávy ako aj tretieho sektora. Realizácia a presadenie sa absolventov sociálnej práce sa vzťahuje na päť kľúčových rezortov – ministerstvo školstva, ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstvo vnútra, ministerstvo spravodlivosti a ministerstvo zdravotníctva.

Informácie o prijímacom konaní

Konkrétne informácie o prijímacom konaní v odbore sociálna práca sú na osobitnej stránke

 

SJAJUJ
fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem