Stojí za to byť sestrou?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Veríš na dobrú budúcnosť? Poď si ju zariadiť dobrým štúdiom!


Ponúkame ti odbor, ktorý je v praxi potrebný, ale nemá ho každý. Poď do Nitry a staň sa poradcom/poradkyňou!

Urgentná zdravotná starostlivosť

 

Absolvent študijného odboru Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Sociálna práca a Sociálne služby a poradenstvo

V oblasti sociálnej práce a sociálnych služieb a poradenstva sa výskum zaoberá

  • výskum v oblasti profesionálneho rodičovstva,
  • výskum sociálneho vyčlenenia a bezdomovectva,
  • výskum sociálnej opory a spokojnosti so sociálnou sieťou obyvateľov rómskych osídlení.

Informácie o ukončených habilitačných konaniach

Informácie o ukončených habilitačných konaniach

3.1.11 Pedagogická, poradenská a školská psychológia
PhDr. Michal Čerešník, PhD. 2017
PaedDr. Vladimíra Čavojová, PhD. 2017
PhDr. Miloš Šlepecký, CSc. 2017
PaedDr. Lada Kaliská, PhD. 2015

 

3.1.14 Sociálna práca  
PhDr. Elena Gažiková, PhD. 2018
Mgr. Jurina Rusnáková, PhD. 2017
PhDr. Michal Kozubík, PhD. 2014
JUDr. PaedDr. Ivan Podhorec, PhD. 2014
PhDr. Martina Hrozenská, PhD. 2012

Pedagogická, poradenská a školská psychológia

Doktorandský študijný program

Študijný odbor:  3.1.9 Psychológia
Forma štúdia: denná / externá
Dĺžka štúdia: 3 roky (denná forma) / 4 rokov (externá forma)
Garant: prof. PhDr. Tomáš Urbánek, PhD.
Získaný titul: Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko: Katedra psychologických vied

Charakteristika študijného programu

Nosné témy sú viazané na psychologickú vedu a špecificky na pedagogickú, poradenskú a školskú psychológiu ako samostatné vedné disciplíny. Študijné témy predstavujú poznatky z poradenskej, školskej, pedagogickej psychológie, výberových psychologických disciplín (teória vedy, vedecké poznanie, poradenstvo a supervízia), psychologickej metodológie, štatistiky a cudzieho jazyka. Obsah študijného programu zodpovedá obsahu študijného odboru, pričom je splnená požadovaná minimálna podmienka (3/5 obsahu študijného programu). Kredity študijného programu tvoria z tém nosného jadra odboru pomer:110/180
Nosné témy jadra študijného programu 3.1.11 Pedagogická, poradenská a školská psychológia sú rozdelené do dvoch základných častí: (a) Študijná časť je viazaná na predmety: Metodológia spoločenských vied 15K, Cudzojazyčný vedecký text 10K, Pedagogická, poradenská a školská psychológia 15K, Kvantitatívne metódy výskumu a spracovania dát 10K, Kvalitatívne metódy výskumu a spracovania dát 10K, Sociálne poradenstvo a supervízia 10K. (b) Vedecká časť je viazaná na predmety: Projekt dizertačnej práce 10K, Publikácia v zahraničnom odbornom časopise (ADC, ADE, ADM) 25K, Realizácia projektu v rámci inštitucionálneho grantu 15K, Publikácia v odbornom časopise (ADD, ADF, ADN, BDC, BDM, BDD, BDF, BDN) 10K, Publikácia v zborníku z odbornej zahraničnej konferencie (AFC, BEE).
Tvorivá činnosť v oblasti vedy je zameraná na osvojenie si zásad prípravy a realizácie výskumného projektu, adekvátneho výberu výskumných metód a výskumného súboru a organizácie výskumu, zhromaždenia a spracovania údajov kvantitatívnej a kvalitatívnej povahy. Obsahuje ďalej osvojenie si poznatkov pre hodnotnú psychologickú analýzu, syntézu, interpretáciu, zovšeobecnenie, na základe ktorých sa formulujú závery a návrhy odporúčaní pre konkrétne oblasti života, s akcentom na osobnostný vývin jednotlivca v školskom, rodinnom, partnerskom, manželskom a profesijnom prostredí. Absolvent získa schopnosť analyzovať a syntetizovať vedecko-výskumné údaje získané metódou psychologického experimentu, interview, pozorovania, psychodiagnostických testov, projektívnych techník, osobnostných dotazníkov, ankiet, sociometrie, kazuistík a analýzy produktov činnosti, ako aj štúdiom domácej a zahraničnej knižnej a časopiseckej odbornej psychologickej literatúry. Doplňujúce poznatky a zručnosti zahŕňajú okrem osvojenia a získania poznatkov z histórie a súčasného rozvoja študijného odboru pedagogická, poradenská a školská psychológia a jej intenzívnej väzby na výskum - využitie výsledkov v praxi, etickú a spoločenskú stránku vedeckej práce, prípravu vedeckých a odborných publikácií, prinášajúcich nové odborno-vedecké psychologické poznatky z pedagogickej, poradenskej a školskej psychológie s odporúčaniami pre spoločenskú prax. Obsahujú tiež prezentáciu výsledkov výskumu, návrhy opatrení pre spoločenskú prax v oblasti poradenstva a poradenských zariadení a podporných školských systémov.

Uplatnenie absolventov

Študijný program Pedagogická, poradenská a školská psychológia nadväzuje na magisterský študijný program Psychológia. Študijný program akceptuje integráciu aktuálnych poznatkov pedagogickej, poradenskej a školskej psychológie s jej interdisciplinárnym pohľadom a celostným historicko-sociálnym kontextom. Absolvent doktorandského študijného programu Pedagogická, poradenská a školská psychológia získa rozsiahle teoretické vedomosti v odboroch pedagogická, poradenská a školská psychológia a je kompetentne pripravený vedecky skúmať, tvorivo pristupovať k riešeniu problémov pedagogickej, poradenskej a školskej psychológie. Výsledky aplikuje do teórie a praxe daných psychologických disciplín. Absolvent tiež nadobudne odborné kompetencie a schopnosti pre výskumnú prácu a získa skúsenosti s prezentáciou výsledkov na vedeckých konferenciách a pri ich publikovaní v domácich a medzinárodných vedeckých časopisoch.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem