23.9.2019 Začiatok zimného semestra akademického roka 2019/2020!

Tešíme sa na Vás  v pondelok na hodinách, ktoré máte v rozvrhu.

 

 

Stojí za to byť sestrou?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Veríš na dobrú budúcnosť? Poď si ju zariadiť dobrým štúdiom!


Ponúkame ti odbor, ktorý je v praxi potrebný, ale nemá ho každý. Poď do Nitry a staň sa poradcom/poradkyňou!

Urgentná zdravotná starostlivosť

 

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Sociálna práca

Bakalársky študijný program

Študijný odbor:  Sociálna práca
Forma štúdia: denná / externá
Dĺžka štúdia: 3 roky(denná forma) / 4 roky (externá forma)
Garant: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.
Získaný titul: Bakalár (Bc.)
Pracovisko: Katedra sociálnej práce a sociálnych vied
Informácie: Poď k nám študovať sociálnu prácu

Charakteristika študijného programu

Sociálna práca je moderná dynamická veda, ktorá aktuálne reaguje na podnety a potreby spoločnosti v oblasti sociálnej sféry. Paleta sociálnych problémov jednotlivcov je veľmi široká a preto je pre tento odbor charakteristický interdisciplinárny a integratívny prístup riešenia problémov. Študijný program Sociálna práca je koncipovaný tak, aby poskytol študujúcim odborné vedomosti, praktické zručnosti a kompetencie, ktoré ich predurčujú k výkonu priamej sociálnej práce s klientom v inštitúciách verejnej správy ako aj v organizáciách poskytujúcich sociálne služby. Obsahovo je program orientovaný najmä na sociálno-právne poradenstvo prvého kontaktu, sociálnu diagnostiku a tvorbu prognóz, sociálnu prevenciu, sociálno-právnu ochranu, depistáže a iné formy sociálnej pomoci, akými je napríklad krízová intervencia, terénna sociálna práca, resocializácia či koordinovanie a organizovanie sociálnych služieb. Štúdium sa realizuje prevažne prezenčnou formou, s postupným zavádzaním prvkov tzv. pružného vzdelávania resp. e-learning-u.

Uplatnenie absolventov

Absolventi sociálnej práce majú možnosť uplatnenia sa na trhu práce ako sociálni pracovníci so spôsobilosťou na pôsobenie v sociálnej oblasti v rámci štátnej správy, samosprávy ako aj tretieho sektora. Realizácia a presadenie sa absolventov sociálnej práce sa vzťahuje na päť kľúčových rezortov – ministerstvo školstva, ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstvo vnútra, ministerstvo spravodlivosti a ministerstvo zdravotníctva.

Informácie o prijímacom konaní

Konkrétne informácie o prijímacom konaní v odbore sociálna práca sú na osobitnej stránke

 

Urgentná zdravotná starostlivosť

Bakalársky študijný program

Študijný odbor:  Zdravotnícke vedy
Forma štúdia: denná / externá
Dĺžka štúdia: 3 roky (denná forma) / 4 roky (externá forma)
Garant: doc. MUDr. Pavol Török, CSc.
Získaný titul: Bakalár (Bc.)
Pracovisko: Katedra klinických disciplín a urgentnej medicíny
Informácie: Poď k nám študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť

Charakteristika študijného programu

Absolvent študijného odboru Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť pacientovi pri sekundárnych transportoch a poskytovať intenzívnu starostlivosť o kritického pacienta v posádke mobilnej intenzívnej jednotky. Je schopný sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach urgentná medicína, urgentná zdravotná starostlivosť, intenzívna medicína, medicína katastrof. Má dobré praktické skúsenosti z terénnych a laboratórnych cvičení, ktoré môže vhodne využiť v praxi. Profesionálna príprava je založená na výsledkoch vedy a výskumu. Obsahom vzdelávacieho procesu sú poznatky získané v teoretických predmetoch: humanitných, medicínskych a špecifických predmetoch urgentnej zdravotnej starostlivosti. Praktické zručnosti študent získava počas laboratórnych cvičení v odborných učebniach, kde si osvojuje základné postupy a techniky pri ošetrovaní pacienta. Získané návyky si upevňuje počas praktickej výučby pod dozorom v zdravotníckom zariadení, v záchrannej zdravotnej službe a na operačnom stredisku ZZS. Špecifické poznatky a zručnosti z činnosti ostatných zložiek integrovaného systému získava počas výcvikových kurzov zameraných na problematiku vodnej záchrannej služby, horskej záchrannej služby v zimnom a letnom teréne. S problematikou vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby a hasičského a záchranného zboru, kontrolného chemického laboratória sa študent oboznámi počas exkurzie.

Uplatnenie absolventov

• Zdravotnícky záchranár ako vodič ambulancie a člen posádky ambulancie RZP a RLP/MIJ
• Zdravotnícky záchranár v ambulancii Hasičského a záchranného zboru
• Zdravotnícky záchranár v ambulancii Horskej záchrannej služby
• Zdravotnícky záchranár na oddelení urgentného príjmu alebo v príjmovej ambulancii zdravotníckeho zariadenia
• Operátor operačného strediska ZZS SR
• Zdravotnícky záchranár vo vojenskom zdravotníctve

Informácie o prijímacom konaní

Konkrétne informácie o prijímacom konaní v odbore urgentná zdravotná starostlivosť sú na osobitnej stránke

 

Sociálne služby a poradenstvo

Bakalársky študijný program

Študijný odbor:  Sociálna práca
Forma štúdia: denná
Dĺžka štúdia: 3 roky
Garant:
doc. PaedDr. PhDr. Lýdia Lehoczká, PhD.
Získaný titul: Bakalár (Bc.)
Pracovisko: Ústav romologických štúdií
Informácie: Poď k nám študovať Sociálne služby a poradenstvo

Charakteristika študijného programu

Absolvent bakalárskeho štúdia získa vedomosti, zručnosti aj praktické skúsenosti  z teórie a praxe sociálnych služieb a poradenstva.  Má znalosti z príbuzných disciplín (sociálna práca, pedagogika, psychológia, sociológia a iné), ktoré mu dávajú dobrý základ pre prácu s cieľovými skupinami sociálnych služieb a poradenstva (napr. nezamestnaní, osoby bez domova, osoby závislé od drog, seniori, deti a mládež, rodiny s problémami a iné). Disponuje špecializovanými vedomosťami pre prácu s Rómami.

Uplatnenie absolventov

Absolvent má širokú možnosť uplatnenia sa na trhu práce – v oblasti sociálnych služieb a poradenstva ako odborný pracovník v rámci štátnej správy, samosprávy, ale aj na úrovni samosprávnych krajov a tretieho sektora v neziskových organizáciách, občianskych združeniach, nadáciách, ktoré prevádzkujú sociálne programy alebo v zariadeniach sociálnych služieb a organizáciách zameraných na obhajobu práv a oprávnených záujmov rôznych cieľových skupín. Môže pracovať ako  sociálny poradca na úrovni základného sociálneho poradenstva alebo ako odborný pracovník v sociálnych službách v rôznych organizáciách, inštitúciách,  úradoch a zariadeniach (napr. v domovoch sociálnych služieb, v zariadeniach pre seniorov, v denných centrách a stacionároch, v inštitúciách azylového typu, v sociálno-terapeutických centrách a iných), ako odborník pre prácu s deťmi a mládežou a s dospelými v rámci preventívnych aktivít, ale napr.  aj v personálnych agentúrach a všade tam, kde sú potrebné poradenské služby. Zvláda realizáciu a organizovanie rozličných druhov a foriem sociálnych služieb, voľnočasových aktivít a činnostných terapií.

 

Informácie o prijímacom konaní

Konkrétne informácie o prijímacom konaní v odbore sociálne služby a poradenstvo sú na osobitnej stránke

 

Sociálne služby a poradenstvo

Magisterský študijný program

Študijný odbor:  Sociálna práca
Forma štúdia: denná
Dĺžka štúdia: 2 roky
Garant:
prof. PhDr. René Lužica, ArtD.
Získaný titul: Magister (Mgr.)
Pracovisko: Ústav romologických štúdií
Informácie: Poď k nám študovať sociálne služby a poradenstvo

Charakteristika študijného programu

Absolvent magisterského štúdia je spôsobilý pracovať v širokej oblasti verejnej i súkromnej sféry. Disponuje vedomosťami, zručnosťami a praktickými skúsenosťami, ktoré ho predurčujú pre prácu v sociálnych službách a poradenstve. Ovláda teoretické východiská sociálnych služieb a poradenstva, ale aj príbuzných odborov (sociálnej práce, sociálnej politiky a iných), orientuje sa v oblasti sociálneho zabezpečenia, má znalosti o právnych predpisoch v sociálno-politickej oblasti. Ovláda a vie aplikovať v praxi metódy sociálnych služieb a poradenstva, dokáže pracovať s rôznymi cieľovými skupinami sociálnych služieb a poradenstva. Disponuje manažérskymi zručnosťami v oblasti poskytovania sociálnych služieb, je pripravený plánovať, zriaďovať a koordinovať sociálne služby, tvoriť a realizovať projekty v tejto oblasti, pôsobiť v pozícii odborného garanta manažéra vzdelávacích, rekvalifikačných kurzov a projektov v sociálnej oblasti.

Uplatnenie absolventov

Absolvent magisterského štúdia  má širokú možnosť uplatnenia sa na trhu práce v oblasti sociálnych služieb a poradenstva v rámci štátnej správy, samosprávy, súkromného a mimovládneho sektora. Môže využiť všetky pracovné príležitosti, ktoré prax ponúka absolventom bakalárskeho štúdia a navyše pôsobiť ako špecializovaný sociálny poradca v rôznych oblastiach (napr. rodinného poradenstva, zamestnanosti, rizikových sociálnych javov, sociálnoekonomických problémov, atď.) a ako odborný pracovník v sociálnych službách, tak ako ich vymedzuje príslušná legislatíva (napr. zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, denné stacionáre a iné). Je schopný riadiť a pracovať v odborných tímoch, riadiť organizácie sociálnych služieb a podieľať sa na tvorbe koncepcií rozvoja sociálnych služieb.

Doplňujúce informácie

Doplňujúce informácie o štúdiu sociálne služby a poradenstvo vrátane študijných plánov sú na osobitnej stránke

Poď študovať sociálne služby a poradenstvo

Aplikovaná sociálna práca

Magisterský študijný program

Študijný odbor:  Sociálna práca
Forma štúdia: denná / externá
Dĺžka štúdia: 2 roky (denná forma) / 3 roky (externá forma)
Garant: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.
Získaný titul: Magister (Mgr.)
Pracovisko: Katedra sociálnej práce a sociálnych vied
Informácie: Poď k nám študovať Aplikovanú sociálnu prácu

Charakteristika študijného programu

Magisterské vzdelávanie sociálnej práce zabezpečujeme v súlade s odporúčaniami Medzinárodnej asociácie škôl sociálnej práce (IASSW) a ďalšími medzinárodnými smernicami, vrátane Európskeho kvalifikačného rámca. Druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania v odbore Sociálna práca poskytuje študentovi vedomosti, zručnosti a kompetencie v oblasti práce a riadenia v inštitúciách verejnej správy a tiež v organizáciách poskytujúcich sociálne služby. Študenti sa učia vnímať rôznorodosť a zároveň komplexnosť’ sociálnych problémov na rozličných úrovniach výkonu sociálnej práce v praxi najmä identifikáciou systémových súvislostí teórie sociálnej práce a sociálnej politiky v domácom i zahraničnom kontexte. Študenti sa učia kriticky myslieť, sú podnecovaní k rozvoju analytického myslenia a porozumenia podstate vzniku, priebehu a dôsledkov problémov jednotlivcov, skupín a komunít resp. spoločnosti. Študijný program si kladie za cieľ teoreticky i prakticky pripraviť študenta na realizáciu zložitých riešení, učí ho používať moderné metódy, techniky a prostriedky pri riešení problémov sociálnych klientov. Už počas štúdia sa študenti stávajú odborníkmi v oblasti sociálneho plánovania, poradenstva, supervízie, sociálneho manažmentu i ďalšieho vzdelávania. Štúdium využíva prevažne prezenčnú formu s doplnkami e-learnigových foriem vzdelávania.

Uplatnenie absolventov

Absolvent sociálnej práce má možnosť uplatnenia sa na trhu práce ako sociálny pracovník so spôsobilosťou na pôsobenie v sociálnej oblasti v rámci verejnej i štátnej správy, ako aj tretieho sektora.

Doplňujúce informácie

Doplňujúce informácie o štúdiu aplikovanej sociálnej práci vrátane študijných plánov sú na osobitnej stránke

Sociálna práca

Doktorandský študijný program

Študijný odbor:  Sociálna práca
Forma štúdia: denná / externá
Dĺžka štúdia: 3 roky (denná forma) / 4 rokov (externá forma)
Garant: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.
Získaný titul: Philosophiae doctor (PhD.)
Pracovisko: Katedra sociálnej práce a sociálnych vied

Charakteristika študijného programu

Charakter študijného programu doktorandského štúdia Sociálnej práce zodpovedá príprave absolventov schopných analyzovať a objasňovať aktuálne praktické a vedecké otázky sociálnej práce. Svojím obsahom sa zameriava najmä na teoretické vedomosti a výskumné postupy v odbore. Študenti pracujú s metódami a technikami vedeckého výskumu v oblasti spoločenských vied, osobitne problematiky sociálnej práce. Náplňou ich odbornej činnosti je vedecké bádanie a prínos vlastných riešení problémov sociálnej práce. Študenti sa učia riadiť vedecko-výskumné projekty, vykonávať špecializované sociálne poradenstvo a sociálnu terapiu a prehlbujú si vedomosti a zručnosti v oblasti sociálneho projektovania s orientáciou na riešenie makro i mikrosociálnych problémov. Poznatky a výstupy získané z výskumov prezentujú na vedeckých fórach a v príslušných národných i medzinárodných periodikách. Doktorandský študijný program vytvára priestor aj pre zdokonaľovanie sa študentov v odbornom cudzom jazyku.

V študijnom pláne študijného programu Sociálna práca sú nosné témy jadra znalostí študijného odboru obsiahnuté v študijnej a vedeckej časti:

Študijná časť:

 • Teória sociálnej práce – obsiahnuté v predmetoch: Úvod do doktorandského štúdia, Perspektívy rozvoja teórie a metód sociálnej práce, Sociálne poradenstvo a supervízia
 • Veda o spoločnosti – obsiahnuté v predmetoch: Sociologické, pedagogické a psychologické aspekty sociálnej práce a sociálnych služieb, Pomáhajúce profesie z pohľadu súčasnej filozofie a práva
 • Metodológia spoločenských vied – Metodológia spoločenských vied, Metódy výskumu a spracovania dát, Cudzojazyčný vedecký text

Vlastná pedagogická činnosť doktoranda a vedenie záverečnej práce

Vedecká časť:

 • Publikácia v zahraničnom odbornom časopise
 • Realizácia projektu Grant UKF pre mladých vedeckých pracovníkov
 • Citácia v odbornej práci
 • Písomná práca k dizertačnej skúške
 • Aktívna účasť na odbornom podujatí
 • Účasť na riešení výskumnej úlohy
 • Poster z konferencie
 • Iné činnosti (člen/ka organizačného výboru vedeckej konferencie)
 • Publikácia v odbornom časopise
 • Publikácia v zborníku z odbornej zahraničnej konferencie

Predmety štátnej skúšky:

 • Obhajoba písomnej práce k dizertačnej skúške
 • Metodológia
 • Sociálna práca
 • Obhajoba dizertačnej práce

Uplatnenie absolventov

Študijný program pripravuje absolventov schopných analyzovať a objasňovať aktuálne praktické a vedecké otázky sociálnej práce. Absolvent získa rozsiahle teoretické vedomosti vo vednom odbore. Absolvent ovláda metódy a techniky vedeckého výskumu v oblasti spoločenských vied, najmä v orientácii na aktuálne otázky a problémy sociálnej práce. Absolvent je schopný vedecky bádať a prinášať vlastné riešenia problémov v oblasti sociálnej práce. Je kompetentný riešiť vedecké problémy, riadiť vedecko-výskumné projekty, vykonávať špecializované sociálne poradenstvo a sociálnu terapiu a je spôsobilý pre oblasť sociálneho projektovania s orientáciou na riešenie makro i mikrosociálnych problémov. Absolvent je schopný získané poznatky a výstupy prezentovať na vedeckých fórach a v príslušných národných i medzinárodných periodikách.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem