Univerzitný Októberfest 

Ako správne začať akademický rok 2023/2024?

No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou, o ktorú sa aj tento rok postará Študentský parlament UKF so Študentským centrom UKF.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Koordinácia ERASMUS+

Univerzita Konštantína Filozofa

Kontakt
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy
Tr. A. Hlinku 1
949 74 Nitra

Úradné hodiny pre študentov

pondelok - streda: 8:30 - 11:00 h

 

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF

Fakultná koordinátorka

PhDr. Katarína Minarovičová, PhD.

Prodekanka pre vonkajšie vzťahy a rozvoj

 

Katedroví koordinátori

Katedra psychologických vied

PaedDr. Mgr. Erika Jurišová PhD.

Katedra sociálnej práce a sociálnych vied

doc. PhDr. Michal Kozubík PhD.

Ústav romologických štúdií

PhDr. Katarína Vanková, PhD.

Katedra ošetrovateľstva

Mgr. Mária Semanišinová (Koordinátorka programu LLP Erasmus)

Katedra klinických disciplín a urgentnej medicíny

Bc. Mariana Paliková

Rada pre vnútorné hodnotenie kvality VŠ vzdelávania FSVaZ

Zoznam členov Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania na FSVaZ, vymenovaných dekanom FSVAZ UKF v Nitre dňa 7. 6. 2023:

prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD. – predseda
PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD. – podpredsedníčka
Mgr. Jana Turzáková, PhD. – podpredsedníčka

Členovia stálej komisie pre študijný odbor Psychológia:
PaedDr. Martina Romanová, PhD. - zástupkyňa zamestnaneckej časti
Mgr. Rastislav Duriš – zástupca externých zainteresovaných strán
Barbara Faragóová – zástupkyňa študentov

Členovia stálej komisie pre študijný odbor Sociálna práca:
PaedDr. Katarína Minarovičová, PhD. - zástupkyňa zamestnaneckej časti
PhDr. Mária Kóšová – zástupkyňa externých zainteresovaných strán
Bc. Viktória Zupková - zástupkyňa študentov

Členovia stálej komisie pre študijný odbor zdravotnícke vedy a ošetrovateľstvo:
PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD. - zástupkyňa zamestnaneckej časti
Mgr. Miloš Čakloš – zástupca externých zainteresovaných strán
Jakub Smital – zástupca študentov

Štatút Rady pre vnútorné hodnotenie kvality VŠ vzdelávania FSVaZ

Štatút Rady študentov FSVaZ

Smernica 01/2021 Posuzdovanie žiadostí o akreditáciu

Smernica 02/2021 Systém riadenia kvality FSVaZ

 

 

Vnútorný systém kvality

Štatút Rady pre vnútorné hodnotenie kvality VŠ vzdelávania FSVaZ

Štatút Rady študentov FSVaZ

Smernica 01/2021 Posuzdovanie žiadostí o akreditáciu

Smernica 02/2021 Systém riadenia kvality FSVaZ

 

 

Čo o nás hovoria absolventi?

Mgr. Lucia Píšová (psychologička v psychiatrickej nemocnici)


„Hneď po ukončení štúdia som sa zamestnala ako školský psychológ, aktuálne pôsobím ako psychológ v psychiatrickej nemocnici. Získané vedomosti a zručnosti počas štúdia som zúročila ako v prvom, tak v súčasnosti aj v druhom zameraní. Oceňujem odbornosť a prístup prednášajúcich, ktorý bol v duchu nielen odbornej, ale aj kolegiálnej atmosféry. Okrem iného, pre mňa osobne, prínosné bolo počas semestrov aj postupné praktické predstavenie jednotlivých psychoterapeutických smerov konkrétnymi psychoterapeutmi, vďaka čomu som si už ako študent dokázala lepšie nastaviť svoje ďalšie smerovanie v prípade voľby psychoterapeutického výcviku. Absolvovanie štúdia psychológie na KPsV UKF v Nitre hodnotím pozitívne. Keďže som mala predtým ukončené aj pedagogické vzdelanie, utvrdilo ma v tom, že chcem v povolaní psychológa pokračovať a aktívne sa mu naďalej venovať".

 

Mgr. Martina Kosecová (psychologička v rodinnej poradni)


„Štúdium na FSVaZ mi prinieslo 5 rokov nie len krásneho študentského života a pevné priateľstvá, ale rovnako aj pevné základy, ktoré boli nosné pri mojich pracovných začiatkoch a umožnili mi rýchlejšie zorientovanie sa vo svete práce psychológa. Ako absolvent, potrebujete promptne všetky tie základy oprášiť a vďaka nim vyvážiť ešte neveľkú prax. Aj preto som vďačná za vedomostnú výbavu, s akou som z tejto fakulty odchádzala. Tie roky na fakulte považujem za nosné v mojom živote, kedy sa vo veľkej miere formovala moja osobnosť, hodnoty i kritické myslenie. Zo štúdia dodnes spomínam na zážitkové skupiny, ktoré zanechali vo mne tie “AHA” momenty zažité priamo na sebe, ktoré narozdiel od naučených vecí, len tak z hlavy nevyprchajú a sprevádzajú ma aj počas ďalšieho profesijného pôsobenia. Takáto možnosť sebaskúsenostných zážitkov a ochutnávky rôznych psychologických smerov, bola na tejto fakulte jedinečnou a myslím, že aj závideniahodnou. Nadobudnutý rozhľad bol ich neodmysliteľnou pridanou hodnotou. Rovnako by som vyzdvihla prístup vyučujúcich a ich osobitosť v tom, ako dokázali podnietiť v študentovi bádateľa, ktorý neprijíma veci bez dôkladného kritického filtra. Vo veľkej miere prispeli k môjmu obohateniu po stránke vedomostnej, ale ich výnimočnosť spočívala najmä v snahe priblížiť sa ľudskosťou, ochotou pomôcť a to najdôležitejšie, v schopnosti nasmerovania študenta k sebarozvoju".

 

Mgr. Alexandra Kopečná (služobná psychologička MV SR)


Moja práca sa z väčšej časti týka psychodiagnostickej činnosti. Bez praktických a veľmi kvalitne spracovaných poznatkov, ktoré som nadobudla na seminároch psychodiagnostiky by bolo moje fungovanie určite omnoho zložitejšie a náročnejšie. Taktiež za veľkú výhodu pokladám hodiny forenznej psychológie, ktoré ma vo veľkej miere utvrdili v tom, akým smerom by som sa chcela ďalej uberať. Veľmi nápomocné pre ujasnenie môjho ďalšieho smerovania boli aj niektoré druhy zážitkových skupín, ktoré som v rámci štúdia na KPSV absolvovala. Naučili ma trpezlivosti a poskytli mi vhľad do toho, ako prebiehajú skupinové sedenia s klientmi, ktoré sú taktiež neoddeliteľnou náplňou mojej práce".

 

Mgr. Dominika Ďuriačová (Psychologička UPSVaR)

 

„Oceňujem hlavne úroveň odborných vedomosti, ktoré poskytovala škola študentom. Vytvorila kvalitný pilier teoretických základov potrebných pre každú oblas psychologického uplatnenia. Mali sme možnosť čerpať informácie a poznatky zo skúsenosti mnohých prednášajúcich a ich praxe. Odborne obsadenie školy bolo široko zamerané, čím študentom nielen rozširovalo obzory, ale prezentovalo možnosti ďalšieho praktického uplatnenia".

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem