Ďakujeme za Váš záujem!

Ste pre nás inšpiráciou!

DOD 2019 fotky!Stojí za to byť sestrou?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Veríš na dobrú budúcnosť? Poď si ju zariadiť dobrým štúdiom!


Ponúkame ti odbor, ktorý je v praxi potrebný, ale nemá ho každý. Poď do Nitry a staň sa poradcom/poradkyňou!

Odbor Ošetrovateľstvo

Stojí za to byť sestrou?

Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia. Katedra ošetrovateľstva FSVaZ Vám ponúka možnosť vzdelávania, ktoré je moderné a akreditované podľa požiadaviek Európskej Únie a ktorého diplom je uznaný vo všetkých krajinách Európskej Únie.

Dôvody, pre ktoré je dobré študovať u nás:

 • 100 % zamestnanosť ako sestra na všetkých oddeleniach v nemocniciach, ambulanciách praktických a odborných lekárov, agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti, denných stacionároch, centrách, liečebných ústavoch, v zariadeniach sociálnej starostlivosti a v oblasti služieb zabezpečujúcich dôstojné umieranie a smrť
 • 3-ročné štúdium v dennej forme
 • prijatie na štúdium bez prijímacích skúšok, na základe výsledkov predchádzajúceho štúdia
 • počas štúdia si absolvuješ prednášky, semináre a cvičenia aj formou e-learningu najmä z predmetov z oblasti ošetrovateľstva, medicíny, psychológie, pedagogiky, manažmentu
 • polovica hodín štúdia je prax (v nemocnici, ambulanciách, agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti, hospici)
 • možnosť študijných pobytov a stáži v Nemecku, Poľsku, Maďarsku, Českej republike
 • možnosť štúdia aj odborného anglického jazyka
 • bohaté mimoškolské aktivity (napríklad meranie krvného tlaku, tukov, BMI u ľudí v nitrianskom regióne; zdravotná výchova detí v materských školách)
 • vzdelávanie profesormi, docentmi, odbornými asistentmi z ošetrovateľstva a medicíny, ktorí majú bohaté skúsenosti vo vzdelávaní, vo výskume a publikovaní aj v zahraničí
 • úspešným absolvovaním štúdia  získaš akademický titul „Bc.“ (bakalár)
 • absolvent na základe získaných vedomostí vie plánovať, poskytovať a vyhodnocovať požadovanú ošetrovateľskú starostlivosť priamo v kontakte so zdravým alebo chorým jedincom alebo komunitou.  Dokáže viesť tím, organizovať ošetrovateľskú starostlivosť vrátane zdravotnej výchovy pre jednotlivcov a malé skupiny v zdravotníckych zariadeniach alebo pre komunity. Dokáže riešiť náročné úlohy potrebné na samostatné poskytovanie individualizovanej ošetrovateľskej starostlivosti – preventívnej, podpornej, liečebnej, rehabilitačnej či pomocnej – jednotlivcom, rodinám a skupinám metódou ošetrovateľského procesu.

Prijímacie konanie pre odbor Ošetrovateľstvo sa uskutočňuje BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY. O prijatí rozhodujú výsledky zo strednej školy a mimoškolské aktivity.

Uchádzač o štúdium musí predložiť lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na štúdium zdravotníckeho povolania sestra podľa paragrafu 31 a 32 zákona 578/2004 Z. z.

Bližšie informácie o podmienkach prijatia a o možnostiach získať body za mimoškolské aktivity nájdete tu

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem