Ďakujeme, že ste prišli! Tešíme sa na Vás všetkých v septembri! Prihlášky posielajte do 31.3.2020.

PONUKA ŠTÚDIA -> TU!

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Veríš na dobrú budúcnosť? Poď si ju zariadiť dobrým štúdiom!


Ponúkame ti odbor, ktorý je v praxi potrebný, ale nemá ho každý. Poď do Nitry a staň sa poradcom/poradkyňou!

Urgentná zdravotná starostlivosť

 

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Kolégium dekana

Kolégium dekana Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva je stálym poradným orgánom dekana vo veciach riadenia fakulty.
Jeho členmi sú prodekani, tajomník, vedúci katedier, riaditelia ústavov, predseda Akademického senátu FSVaZ, zástupca študentskej časti Akademického senátu FSVaZ, zástupca ZO OZ PŠV a ďalšie osoby podľa rozhodnutia dekana.
Predseda
doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD.
Členovia
PhDr. Dana Zrubcová, PhD.
Dr. Miroslava Čerešníková, PhD.
prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD.
Ing. Petra Kluvancová
PhDr. Andrea Solgajová, PhD.
PaedDr. Martina Romanová, PhD.
PhDr. Monika Mankovecká, PhD.
prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.
doc. Mgr. Jurina Rusnáková, PhD.
doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD.
PhDr. Ľubor Pilárik, PhD.

Študijné oddelenie

 
photo
 
Mgr. Zuzana Majerová
tel: +421 37 6408 758
email:
doktorandské štúdium
rigorózne skúšky
č.dverí: A-402
 
photo
 
Anna Látečková
tel: +421 37 6408 761
email:
1.2.3.4. ročník Bc. štúdia (SP15b-externá forma)
1.2.3. ročník Mgr. štúdia (SP15m-externá forma)
č.dverí: A-205
 
photo
 
Mgr. Margaréta Nováková
tel: +421 37 6408 757
email:
1.2.3. ročník Bc. štúdia (SP15b, SSP15b-denná forma)
1.2. ročník Mgr. štúdia (SP15m, SSP15m-denná forma)
č.dverí: A-202
photo
Mgr. Jana Árvayová
tel: +421 37 6408 757
email:
1.2.3. ročník Bc. štúdia (PS15b-denná forma)
1.2. ročník Mgr. štúdia (PS15m-denná forma)
č.dverí: A-202
photo
Eva Antlová
tel: +421 37 6408 760
email:
1.2.3. ročník Bc. štúdia (OS15b, UZS15b-denná forma)
1.2. ročník Bc. štúdia (UZS15b-externá forma)
špecializačné štúdium
č.dverí: A-203
photo
Bc. Adam Šurába
tel: +421 37 6408 762
email:
fakultný administrátor AIS
č.dverí: A-201

Sekretariát dekana

photo
Anna Látečková
tel: +421 37 6408 751
email:
č.dverí: A-409

Pedagogická komisia

Pedagogická komisia je poradným orgánom dekana v otázkach štúdia na fakulte. Vyjadruje sa najmä k študijným programom, študijnému poriadku, kreditovému systému hodnotenia, hodnoteniu vzdelávacieho procesu, harmonogramu akademického roka, k štruktúre a organizácii pedagogickej praxe, informačným materiálom o štúdiu, k tvorbe nových študijných odborov a koncepcií, k vytváraniu podmienok pre štúdium študentov so špecifickými potrebami, prijíma podnety a participuje pri riešení pedagogických problémov.  
Predsedkyňa
PhDr. Dana Zrubcová, PhD.
Členovia
PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD.  
doc. PhDr. PaedDr. Lýdia Lehoczká, PhD.                 
doc. PhDr. Michal Kozubík, PhD.
PhDr. Elena Gažiková, PhD.
PhDr. Ľubor Pilárik, PhD.
PaedDr. Erika Jurišová, PhD.   
PhDr. Monika Mankovecká, PhD.

Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva je orgánom akademickej samosprávy fakulty. Prerokúva disciplinárne priestupky študentov zapísaných na fakulte a predkladá návrh na rozhodnutie dekanovi. Má 8 členov, z ktorých sú 3. študenti. 
Predsedkyňa
PhDr. Dana Zrubcová, PhD. - prodekanka pre vzdelávaciu činnosť
Členovia
PhDr. Ľubor Pilárik, PhD.
JUDr. Eva Vondráková, PhD.
PhDr. Monika Mankovecká, PhD.
Mgr. Janka Kušnieriková –  doktorand
Eva Levická
Michaela  Hanková
Lujza Ťapušíková
SJAJUJ
fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem