Ďakujeme za Váš záujem!

Ste pre nás inšpiráciou!

DOD 2019 fotky!Stojí za to byť sestrou?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Veríš na dobrú budúcnosť? Poď si ju zariadiť dobrým štúdiom!


Ponúkame ti odbor, ktorý je v praxi potrebný, ale nemá ho každý. Poď do Nitry a staň sa poradcom/poradkyňou!

Odbor Psychológia

Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Aj to sú príklady psychologických otázok, na ktoré môžete hľadať odpovede v prípade, ak sa rozhodnete študovať psychológiu v podmienkach Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva v Nitre.

Prečo voliť štúdium na  Katedra psychologických vied v Nitre?

Prestíž štúdia na našej katedre zvyšuje skutočnosť, že disponujeme právami na všetky tri stupne vzdelania. Odbor psychológia tak možno študovať v 1. (Bc.) a 2. (Mgr.) stupni, pričom 3. (PhD) stupeň vzdelania možno dosiahnuť v odbore pedagogická, poradenská a školská psychológia. Súčasne máme priznané práva konať rigoróznu skúšku v odbore psychológia.

Čo bude náplňou vášho štúdia? Kognície – emócie – správanie.

Podobne ako osobnosť človeka tvoria tri základné zložky, ku ktorým patria kognície, prežívanie a správanie aj štúdium psychológie zahŕňa tri zmienené oblasti. Prvou je myslenie v podobe teórie a teoretických konštruktov, bez ktorých akékoľvek štúdium nie je možné. Porozumenie množstvu vedeckých poznatkov, od štruktúry sietnice, cez fázy pamäti, štýly vodcovstva až po teórie lásky, je základom, o ktorý sa naši absolventi, a možno aj vy, budete v práci s klientom opierať.

Poznatky sa osvojujú oveľa ľahšie v momente, ak sú ponúkané zážitkovo a skúsenostne. Ďalšiu oblasť štúdia preto predstavuje práca s emóciami a skúsenosťami, ktoré sprostredkúvajú pedagógovia a zároveň odborníci z klinickej, pracovnej, respektíve poradenskej praxe. Zámerom manažmentu nášho psychologického pracoviska je, aby výučbu kľúčových disciplín zabezpečovali skúsení experti. Vďaka psychológom s dlhoročnou praxou pri rozbore kazuistík, modelových situácií, či riešení etických dilem už ako študenti získate náhľad na rôznorodosť a niekedy bizarnosť sveta klienta.

Každá z vyššie uvedených aktivít, či oblastí štúdia, podporí vašu kapacitu spoznať seba a najmä schopnosť profesionálne pomáhať iným v rôznych oblastiach a to s jedným cieľom, aby sa ľuďom žilo lepšie.
Aj keď získaním diplomu proces vzdelávania psychológov automaticky nekončí, štúdium na našej katedre sa stáva hodnotným základom vášho uplatnenia v pedagogicko-psychologických centrách, v pozíciách školských psychológov, v detských domovoch, ale tiež vo vede, v oblasti podnikového vzdelávania, či  manažmentu, ako aj východiskom pre klinickú či pracovnú atestáciu.

Za Katedru psychologických vied a Ústav aplikovanej psychológie vám, milí študenti a študentky prajeme, aby ste sa pri voľbe budúcej profesie rozhodovali samy za seba a stali sa tým, kým môžete byť.   

Tím Katedry psychologických vied a
Ústavu aplikovanej psychológie


Prijímacie konanie pre odbor Psychológia sa uskutočňuje BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY.

O prijatí rozhodujú výsledky zo strednej školy a mimoškolské aktivity.

Bližšie informácie o podmienkach prijatia a o možnostiach získať body za mimoškolské aktivity nájdete tu

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem