Stojí za to byť sestrou?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

 

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

Štúdium sociálnej práce vytvára predpoklady pre prípravu odborníkov priamo podmienených súčasnými spoločenskými potrebami.

Chceš pracovať s ľuďmi a rozmýšľaš, kde študovať?


Baví ťa práca s ľuďmi, vidíš sa ako manažér, manažérka služieb alebo poradca, poradkyňa a uvažuješ kam sa prihlásiť na bakalárske štúdium?

Chcete sa stať záchranárom?

 

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva ponúka možnosť študovať v rýchlo sa rozvíjajúcom odbore urgentná zdravotná starostlivosť.

 

Odbor Sociálna práca

Chcete študovať sociálnu prácu?

Štúdium sociálnej práce vytvára predpoklady pre prípravu odborníkov priamo podmienených súčasnými spoločenskými potrebami. Sociálne školstvo pripravuje pracovníkov na činnosť vo verejnoprávnych inštitúciách, v štátnej sfére, pre prácu v špeciálnych organizáciách a inštitúciách, v teréne, ale aj pre vedecko-výskumné aktivity.

Pre odbor sociálnej práce je dôležitý stav sociálnej ochrany občanov štátu, ich životná úroveň a situácia na trhu práce. Za ostatné roky sa počty sociálnych klientov počítajú na 10- tisíce resp. 100- tisíce, najmä v oblasti evidovaných uchádzačov o zamestnanie, v oblasti poberateľov starobného dôchodku, osôb so zdravotným znevýhodnením či poberateľov štátnych sociálnych dávok a príspevkov. Nové nároky na organizáciu, formu, obsah i prístupy v sociálnej práci vyžadujú vysokú úroveň profesionalizácie, nevyhnutne požadujú odborne pripraveného, kompetentného a erudovaného sociálneho pracovníka.

Sociálna práca ako študijný odbor reaguje nielen na dynamiku spoločenských zmien, ale aj na najnovšie trendy chápania  sociálnej práce vo svete, ktoré implementuje do systému odbornej prípravy absolventov sociálnej práce. Vzdelávanie v odbore prebieha v súlade s odporúčaniami Medzinárodnej organizácie práce a smernicami Európskej únie.
Aktuálne poskytuje katedra sociálnej práce štúdium v troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania – bakalárskom, magisterskom a doktorandskom. Všetky stupne sú zároveň poskytované v dennej i externej forme. Štúdium sa realizuje prevažne prezenčnou formou, s postupným zavádzaním prvkov tzv. pružného vzdelávania,  e-learningu.

Študenti počas štúdia získavajú informácie týkajúce sa najmä teoretických východísk, z ktorých vychádzajú modely pomoci, poradenstva a práce s klientom, osvojujú si metódy práce s jednotlivcom, rodinou, skupinou i komunitou prostredníctvom cvičení, seminárov a tréningov, absolvujú seba skúsenostné a zážitkové výcviky. Všetky takto osvojené vedomosti i zručnosti si môžu vyskúšať v priamej práci s klientom počas odbornej praxe, ktorá svojím rozsahom patrí k najvyššie hodinovo dotovaným spomedzi porovnateľných slovenských pracovísk (katedier sociálnej práce). Študent v bakalárskom stupni v dennej forme štúdia absolvuje súhrnne 360 hodín praxe, študent v magisterskom stupni 150 hodín. Externí študenti absolvujú 210 a 75 hodín praxe počas dvoch stupňov štúdia. V aktuálnom akademickom roku 2015/16 majú možnosť študenti našej katedry vyberať z ponuky 41 praxových pracovísk z viacerých miest Slovenska, ktoré sú zamerané na rôzne cieľové skupiny (OZ STORM, krízové centrum Slniečko, Hospic sv. Bernadetky v Nitre, Úsmev ako dar, Effeta atď.).
Katedra sociálnej práce a sociálnych vied má rozvinutú a ďalej rozvíja spoluprácu so slovenskými, českými a zahraničnými pracoviskami v oblasti výmeny a stáží študentov i pedagógov, ako aj v oblasti spolupráce a participácie pri riešení vedecko-výskumných projektov. Medzi najvýznamnejšie patria: Leuven University College, Belgicko, Odisee University College, Brusel, Belgicko, Università per stranieri "Dante Alighieri", Reggio Calabria, Taliansko, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Radom, Poľsko, University of Zagreb, Chorvátsko, Univerzita v Szegede v Maďarsku a v Čechách napr. Univerzita Karlova v Prahe, Univerzita Hradec Králové, Ostravská univerzita v Ostrave, Jihočeská univerzita v Českých Budějoviciach, Univerzita Pardubice, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne.

Prijímacie konanie pre odbor Sociálna práca sa uskutočňuje BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY. O prijatí rozhodujú výsledky zo strednej školy a mimoškolské aktivity.

Bližšie informácie o podmienkach prijatia a o možnostiach získať body za mimoškolské aktivity nájdete tu

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

icon_fb.png

icon youtube7

Virtuálna prehliadka

foto icon