Ďakujeme za Váš záujem!

Ste pre nás inšpiráciou!

DOD 2019 fotky!Stojí za to byť sestrou?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Veríš na dobrú budúcnosť? Poď si ju zariadiť dobrým štúdiom!


Ponúkame ti odbor, ktorý je v praxi potrebný, ale nemá ho každý. Poď do Nitry a staň sa poradcom/poradkyňou!

Odbor Sociálna práca

Chcete študovať sociálnu prácu?

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Prečo si vybrať štúdium sociálnej práce?
Jednoducho povedané - chceš pracovať s ľuďmi, chceš vedieť, ako ich sprevádzať ťažkými životnými situáciami, chceš robiť zmysluplnú prácu, chceš získať množstvo poznatkov, s ktorými sa môžeš uplatniť v rôznych oblastiach, chceš byť profesionál v tom, čo robíš, chceš zažiť veľa ľudských momentov a veľa iného.

Dôvodov, prečo si vybrať štúdium sociálnej práce práve u nás, je viacero:
• študenta vnímame ako rovnocenného partnera a je našou snahou podporiť ho v osobnostnom a profesijnom raste,
• rôznorodosť a rozsah poznatkov z oblasti psychológie, práva, pedagogiky, zdravotníctva, sociológie, filozofie, manažmentu, tvorby projektov a i. umožňuje absolventovi uplatniť sa vo verejnoprávnych inštitúciách, v štátnej sfére, v špecializovaných organizáciách a inštitúciách, v teréne, ale aj vo vedecko-výskumných aktivitách,
• aktuálne poskytuje Katedra sociálnej práce a sociálnych vied štúdium v troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania – bakalárskom, magisterskom a doktorandskom (všetky stupne sú zároveň poskytované v dennej i externej forme, štúdium sa realizuje prevažne prezenčnou formou, s postupným zavádzaním prvkov tzv. pružného vzdelávania, e-learningu),
• sprievodcami štúdiom sú pedagógovia pôsobiaci v praxi, ktorí pripravia študenta, aby dokázal profesionálne pomôcť ľuďom v zložitých životných situáciách,
• študent počas štúdia získava informácie týkajúce sa najmä teoretických východísk, z ktorých vychádzajú modely pomoci, poradenstva a práce s klientom, osvojuje si metódy práce s jednotlivcom, rodinou, skupinou i komunitou prostredníctvom cvičení, seminárov a tréningov, absolvuje seba skúsenostné a zážitkové výcviky. Všetky takto osvojené vedomosti i zručnosti si môže vyskúšať v priamej práci s klientom počas odbornej praxe,
• máme vlastný model výkonu praxe a zazmluvnené odborné pracoviská, v ktorých študent môže nadobudnuté poznatky a zručnosti rozvíjať pod dohľadom kvalifikovaných sociálnych pracovníkov, a to v práci s rôznymi cieľovými skupinami (rodina, deti, chorí v zdravotníckych zariadeniach, zomierajúci, osoby so závislosťou, starší ľudia, ľudia po výkone trestu odňatia slobody, deti so syndrómom CAN, osoby pracujúce v sex biznise, ľudia bez domova a i.) - študent v bakalárskom stupni v dennej forme štúdia absolvuje súhrnne 390 hodín praxe, študent v magisterskom stupni 210 hodín. Externí študenti absolvujú 390 hodín praxe počas dvoch stupňov štúdia. V aktuálnom akademickom roku 2017/2018 študenti našej katedry majú si možnosť vyberať z ponuky 45 praxových pracovísk.
• jedinečné oddelenie práva umožňuje študentovi orientovať sa v spletitých zákonoch,
• študent má možnosť využívať odbornú študovňu priamo na fakulte, v ktorej nájde množstvo domácich a zahraničných titulov,
• podporujeme iniciatívu študentov a ponúkame možnosť zúčastniť sa / podieľať sa na realizácii workshopov a odborných konferencií,
• študent môže získavať nové poznatky a spoznávať iné kultúry prostredníctvom študijných pobytov Erasmus+ v sieti našich zahraničných partnerských univerzít (medzi najvýznamnejšie patria: UCLL Leuven Limburg v Belgicku, Odisee University College, Brusel v Belgicku, Katholische Hochschule Nordrhein Westfalen v Nemecku, VID Specialized University v Nórsku, Università per stranieri "Dante Alighieri", Reggio Calabria, Taliansko, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Radom, Poľsko, University of Zagreb, Chorvátsko, Univerzita v Szegede v Maďarsku a v Čechách napr. Univerzita Karlova v Prahe, Univerzita Hradec Králové, Ostravská univerzita v Ostrave, Jihočeská univerzita v Českých Budějoviciach, Univerzita Pardubice, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne),
• sme presvedčení, že pochopenie seba samého vedie k tomu, aby sme lepšie pochopili iných, a preto sú neodmysliteľnou súčasťou štúdia sociálno-psychologické výcviky a výcviky sociálnych a poradenských zručností,
• keďže rozumieme, že treba občas „vypustiť paru“, sme súčasťou univerzitného mesta s mnohými športovými a kultúrnymi príležitosťami a možnosťou spoznať nových inšpiratívnych ľudí z akademického prostredia,
• a ďalšie objavte sami ...s nami :)


Prijímacie konanie pre odbor Sociálna práca sa uskutočňuje BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY. O prijatí rozhodujú výsledky zo strednej školy a mimoškolské aktivity. Bližšie informácie o podmienkach prijatia a o možnostiach získať body za mimoškolské aktivity nájdete tu

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem