L3 banner media2

O Fakulte

Oznamy Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva

Ponuka štúdia v akademickom roku 2022/2023

Prijímacie konanie na študijné programy FSVaZ UKF v Nitre na akademický rok 2022/2023

Dekan Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre vyhlasuje prijímacie konanie na bakalárske študijné programy v dennej a v externej forme štúdia s termínom podania prihlášky do 31. marca 2022 a na magisterské študijné programy v dennej a externej forme do 30. apríla 2022 v nasledovnom rozsahu: 

Bakalárske študijné programy uskutočňované v dennej forme štúdia

 • Ošetrovateľstvo (plánovaný počet prijatých uchádzačov: 70)
 • Psychológia (plánovaný počet prijatých uchádzačov: 50)
 • Sociálna práca (plánovaný počet prijatých uchádzačov: 60)
 • Urgentná zdravotná starostlivosť (plánovaný počet prijatých uchádzačov: 40)

Bakalársky študijný program uskutočňovaný v externej forme štúdia

 • Ošetrovateľstvo (plánovaný počet prijatých uchádzačov: 40)
 • Sociálna práca
 • Urgentná zdravotná starostlivosť (plánovaný počet prijatých uchádzačov: 20)

Uchádzač o bakalárske študijné programy podáva prihlášku kompletne vyplnenú - aj prospech podľa koncoročného vysvedčenia v jednotlivých ročníkoch strednej školy, a to elektronicky, (25,- €) alebo papierovú (30,- €) a k prihláške doloží:

 • doklad o úhrade poplatku 25,- alebo 30,- € (banka: Štátna pokladnica IBAN: SK73 8180 0000 0070 0007 3025 SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX, variabilný symbol 2001xxxxxx, kde za x treba dosadiť dátum narodenia, do správy uviesť meno a priezvisko uchádzača, spôsob platby – výlučne bankovým prevodom),
 • notárom alebo matrikou overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia,
 • vlastnoručne podpísaný životopis,
 • v študijnom programe Ošetrovateľstvo a Urgentná zdravotná starostlivosťaj LEKÁRSKY POSUDOK O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI UCHÁDZAČA O ŠTÚDIUM 

O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty na základe odporúčania prijímacej komisie. Výsledky prijímacieho konania oznámi dekan uchádzačovi písomne rozhodnutím dekana a elektronicky prostredníctvom Akademického informačného systému.

Magisterský študijný program uskutočňovaný v dennej forme

 • Aplikovaná sociálna práca (plánovaný počet prijatých uchádzačov: 40)
 • Psychológia (plánovaný počet prijatých uchádzačov: 50)

Magisterský študijný program uskutočňovaný v externej forme

 • Aplikovaná sociálna práca

 

Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy

Podmienky prijatia na magisterské študijné programy

SJAJUJ
fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757