L3 banner media2

Podmienky prijatia na bakalárske štúdium

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Uchádzač o bakalárske štúdium si podáva prihlášku na štúdium na Fakultu sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

K prihláške uchádzač doloží vlastnoručne podpísaný životopis, overené fotokópie vysvedčení za 2. a 3. ročník zo strednej školy a doklad o zaplatení poplatku za prihlášku.

Uchádzači o štúdium v študijnom programe Ošetrovateľstvo a Urgentná zdravotná starostlivosť doložia LEKÁRSKY POSUDOK O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI UCHÁDZAČA O ŠTÚDIUM

Uchádzači o štúdium v bakalárskych študijných programoch v akademickom roku 2020/2021 budú na Fakultu sociálnych vied a zdravotníctva prijímaní nasledovne:

  • na študijné programy Psychológia, Sociálna práca, Sociálne služby a poradenstvo a Ošetrovateľstvo budú uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok na základe hodnotenia výsledkov štúdia na strednej škole a aktivít počas stredoškolského štúdia,
  • na študijnom programe Urgentná zdravotná starostlivosť (denná forma) bude súčasťou prijímacieho konania talentová skúška,

Základným kritériom hodnotenia výsledkov štúdia na strednej škole je aritmetický priemer z koncoročných priemerov známok vo vysvedčení za 2. a 3. ročník štúdia. Výsledky štúdia a aktivity uchádzač dokladuje príslušnými vysvedčeniami, certifikátmi, diplomami a pod., ktoré priloží k prihláške.

Hodnotenie umožní výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností tak, aby sa na štúdium dostali uchádzači s najlepšími predpokladmi na štúdium.

Poznámka

Cudzinci sú prijímaní na fakultu v súlade s § 56 a § 57 zákona o vysokých školách.

 

PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM SO ZAČIATKOM V AKADEMICKOM ROKU 2020/2021

Náležitosti prihlášky

Potvrdenie lekára

Informácie o Národnej porovnávacej skúške (NPS) na www.scio.cz/nsz/sk

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757