L3 banner media2

Aké predmety absolvuješ?

Predmety, ktoré musíš absolvovať – povinné predmety

Letný výcvikový kurz 1
Klinické cvičenia 1.
Kondičná príprava 2
Kondičná príprava 3
Biochémia, biofyzika a rádiológia
Anatómia a fyziológia
Mikrobiológia, epidemiológia a hygiena
Profesijná komunikácia
Ošetrovateľské postupy a techniky
Profesijná etika
Zdravotnícke právo
Farmakológia
Klinická propedeutika
Patologická anatómia a fyziológia
Prvá pomoc
Súvislá odborná prax 1.
Letná prax 1.
Psychohygiena pre pomáhajúce profesie
Gynekológia a pôrodníctvo
Chirurgia a traumatológia
Neurológia
Psychiatria
Pediatria
Vnútorné lekárstvo
Klinické cvičenia 2.
Súvislá odborná prax 2.
Intenzívna medicína a anestéziológia
Intenzívna starostlivosť
Urgentná medicína a medicína katastrof 1.
Urgentná zdravotná starostlivosť1.
Klinické cvičenia 3.
Súvislá odborná prax 3.
Letná prax 2.
Základy výskumu
Urgentná medicína a medicína katastrof 2.
Urgentná zdravotná starostlivosti 2.
Klinické cvičenia 4.
Súvislá odborná prax 4.
Seminár k záverečnej práci
Zdravotnícky a krízový manažment
Klinické cvičenia 5.
Súvislá odborná prax 5.
Kondičná príprava 1
Klinická farmakológia a toxikológia
Zimný výcvikový kurz
Akútna kardiológia prvého kontaktu
Operačné stredisko ZZS
Letný výcvikový kurz 2
Exkurzia IZS

 

Predmety, z ktorých si vyberáš – povinne voliteľné

Odborný latinský jazyk
Základy sociológie pre nelekárske odbory
Anglický jazyk 1
Anglický jazyk 2
Pedagogika v ošetrovateľstve

 

Predmety, ktorými si dopĺňaš vedomosti a zručnosti, podľa vlastného záujmu – výberové predmety

Potreby pacienta pri akútnych stavoch
Integrovaný záchranný systém

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757