L3 banner media2

Poď študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť

 

Staneš sa žiadaným v praxi, pretože...

 • získané vedomosti a zručnosti sú žiadané a vysoko cenené,
 • máš široký výber pracovných ponúk nielen na Slovensku
 • 100 % zamestnanosť v pozícii zdravotnícky záchranár u všetkých poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby

 

Čo ponúkame...

 • kvalitné teoretické vzdelanie
 • praktické zručnosti získané v moderných učebniach a priamo v klinickej praxi
 • podnetné prostredie a podporu pre rozvoj osobnosti v dynamickom, skúsenom kolektíve pedagógov
 • možnosť študovať v zahraničí
 • možnosť zapájať sa do mimoškolských aktivít
 • možnosť reprezentovať univerzitu na domácich a zahraničných súťažiach študentov a profesionálnych záchranárov
 • možnosť štúdia odborného anglického jazyka
 • možnosť získania štipendia
 • možnosť absolvovať prax v záchrannej zdravotnej službe čo najbližšie k Tvojmu bydlisku


Získaš...

 • teoretické vedomosti nielen z urgentnej zdravotnej starostlivosti a lekárskych odborov, ale aj z iných odborov napr. pedagogika, psychológia, sociológia, manažment, legislatíva, etika
 • dostatok praktických zručností v zdravotníckych zariadeniach a záchrannej zdravotnej službe
 • komplexný pohľad na človeka v zdraví i v chorobe vo všetkých vekových obdobiach
 • schopnosť uplatniť svoje vedomosti a zručnosti u jednotlivcov, skupín a komunít v procese udržania a podpory zdravia, liečby a starostlivosti
 • kvalifikáciu plavec záchranca na otvorenú vodu
 • základné vedomosti a zručnosti o špecifických postupoch Horskej záchrannej služby
 • schopnosť pracovať v tíme, reagovať v kritických situáciách, efektívne komunikovať
 • možnosť, po úspešnom absolvovaní štúdia, realizovať absolventskú stáž v zahraničí v rámci programu Erazmus+

Navyše...

 • nerobíš teoretické prijímačky, iba talentovky – hodnotíme Tvoje výsledky a aktivity na strednej škole
 • hneď po nástupe na štúdium Ti bude k dispozícii študijný poradca – pedagóg z Katedry klinických disciplín a urgentnej medicíny, ktorý ťa uvedie do nového prostredia, poradí Ti v otázkach štúdia, pri riešení študijných problémov, či pri zostavovaní študijného plánu

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757