Stojí za to byť sestrou?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

 

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Veríš na dobrú budúcnosť? Poď si ju zariadiť dobrým štúdiom!


Ponúkame ti odbor, ktorý je v praxi potrebný, ale nemá ho každý. Poď do Nitry a staň sa poradcom/poradkyňou!

Odbor Urgentná zdravotná starostlivosť

Chcete sa stať záchranárom?


Katedra klinických disciplín a urgentnej medicína zastrešuje študijný program Urgentná zdravotná starostlivosť, v ktorom absolvent v I. stupni vysokoškolského štúdia nadobudne vzdelanie pre výkon povolania  zdravotnícky záchranár.

Štandardná dĺžka štúdia pre bakalársky študijný program v dennej forme sú tri roky, a v externej forme sú 4 roky. Študijný plán študijného programu je tvorený zo študijných predmetov, ktoré sú rozčlenené na povinné, povinne voliteľné a výberové predmety. Štúdium sa končí obhajobou bakalárskej práce a vykonaním praktickej a teoretickej štátnej skúšky. Absolventom bakalárskeho štúdia sa udeľuje akademický titul bakalár (v skratke Bc.).

Veľmi obľúbenou časťou vzdelávania sú kurzy a exkurzia, ktoré prezentujú študentom špecifiká práce ostatných záchranných zložiek integrovaného systému. Na prvom kurze sa študenti oboznámia s osobitosťami záchrany na otvorenej vode. Po úspešnom absolvovaní záverečných skúšok získajú osvedčenie plavec záchranár, ktorý môžu využiť ako plavčíci na kúpaliskách a jazerách. Na druhom kurze si študenti osvoja základné lyžiarske zručnosti a členovia horskej záchrannej služby (ďalej HZS) prezentujú špecifiká záchranárskej práce na zjazdových tratiach a v lavinóznom teréne. Počas praktických cvičení si študenti vyskúšajú ošetrovanie a zvážanie postihnutého, vyhľadávanie zranených pod lavínou a spoluprácu záchranára s lavínovým psom. Na treťom kurze sa študenti získajú vedomosti a zručnosti pri práci s mapou a orientáciou v teréne, pri pohybe vo vysokohorskom prostredí. Druhou časťou kurzu je výcvik s členmi HZS, zásady zlaňovania a poskytovanie odbornej pomoci v skalnom teréne.

Počas exkurzie študenti absolvujú prezentáciu vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby a zoznámia sa so špecifickými postupmi záchrany pomocou vrtuľníka. V druhej časti exkurzie sa študenti oboznámia s prácou hasičov - záchranárov a ich charakteristickými zásahmi pri záchrane ľudí a majetku na stanici hasičského a záchranného zboru.

Klinická prax umožňuje komplexné využitie teoretických vedomostí a osvojenie si praktických zručností. Vytvára priestor pre samostatnú prácu študentov v podmienkach bežnej prevádzky zdravotníckych zariadení, predovšetkým na základných oddeleniach, na jednotkách intenzívnej starostlivosti, na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny, urgentného príjmu a v ambulancii záchrannej zdravotnej služby (ďalej ZZS).

Po ukončení štúdia sa absolvent v praxi môže uplatniť ako:
•    operátor operačného strediska ZZS SR
•    vodič a člen posádky ambulancie záchrannej zdravotnej služby
•    člen posádky ambulancie mobilnej intenzívnej jednotky
•    zdravotnícky záchranár na urgentnom  príjme alebo v príjmovej ambulancii v zdravotníckom zariadení
•    zdravotnícky záchranár vo vojenskom zdravotníctve
•    zdravotnícky záchranár v ambulancii Horskej záchrannej služby
•    zdravotnícky záchranár v ambulancii Hasičského a záchranného zboru.

Absolventi našej katedry majú vysokú mieru uplatniteľnosti, sú žiadaní na trhu práce a ich vysokú odbornú úroveň potvrdzujú odborníci z urgentnej medicíny u väčšiny poskytovateľov ZZS.

Prijímacie konanie pre odbor Urgentná zdravotná starostlivosť  sa uskutočňuje na základe TALENTOVEJ SKÚŠKY, ktorú musí absolvovať každý uchádzač a získať v nej min. 15 bodov z celkových 30 bodov, ktoré sa za talentovú skúšku udeľujú. O prijatí rozhodujú výsledky zo strednej školy, mimoškolské aktivity a bodový zisk z talentovej skúšky.

Uchádzač o štúdium musí predložiť lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na štúdium zdravotníckeho povolania zdravotnícky záchranár podľa paragrafu 31 a 32 zákona 578/2004 Z. z.

Bližšie informácie o podmienkach prijatia a o možnostiach získať body za mimoškolské aktivity a talentovú skúšku nájdete tu

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem