Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva oznamuje, že II. kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2024/2025 sa neuskutoční v žiadnom študijnom odbore.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Ošetrovateľstvo

Bakalársky študijný program

Študijný odbor:  Ošetrovateľstvo
Forma štúdia: denná / externá
Dĺžka štúdia: 3 roky / 3 roky
Garant: doc. PhDr. Andrea Solgajová, PhD.
Získaný titul: Bakalár (Bc.)
Pracovisko: Katedra ošetrovateľstva
Informácie: Poď k nám študovať ošetrovateľstvo

Charakteristika študijného programu

Ošetrovateľstvo je samostatný odbor, ktorého záujmom je osoba, rodina a komunita v zdraví a v chorobe. Ako vedný odbor integruje poznatky z iných odborov zaoberajúcich sa štúdiom človeka, spoločnosti a prostredia. Základné princípy študijného odboru vychádzajú zo širokého pochopenia významu práce sestier, ktoré sú najväčšou skupinou odborníkov zdravotnej starostlivosti a sú považované za kľúčové pri zaisťovaní reformných stratégií. Pripadá im významná úloha v súvislosti s humanizáciou starostlivosti o pacientov, čo svedčí o potrebe kvalitne pripravených sestier, dostatočne flexibilných, akceptujúcich zodpovednosť za svoju prácu a kompetentných pre prácu v multidisciplinárnych a multiprofesionálnych tímoch v nemocniciach, ambulanciách a komunitách. Študijný program Ošetrovateľstvo tvorí súbor predmetov, ktoré pozostávajú zo vzdelávacích činností, ktorými sú  najmä prednášky, semináre, cvičenia a odborná prax – klinické cvičenia, súvislá odborná prax a letná prax. Ošetrovateľstvo patrí medzi päť regulovaných povolaní v oblasti zdravotníctva, ktoré boli vyhlásené Svetovou zdravotníckou organizáciou (SZO) – WHO v roku 1992.

Ošetrovateľstvo je múdrosť, láska a pomoc.

Uplatnenie absolventov

Absolventi štúdia sa uplatnia ako sestry bakalárky s príslušnou autonómiou v rozsahu komplexnosti riešenia ošetrovateľskej situácie v klinických a preventívnych odboroch zdravotníckej starostlivosti v ambulantnej, sekundárnej a terciárnej oblasti vrátane edukačnej činnosti v štátnej a neštátnej sfére.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem