L3 banner media2

O Fakulte

Deň otvorených dverí

Kategória:
FSVaZ
Dátum:
2023-11-14 09:00
Príloha

Program DOD 14.11.2023

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

Kraskova 1, Nitra

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva ponúka štúdium v odbore psychológia, ošetrovateľstvo, sociálna práca a urgentná zdravotná starostlivosť. Pripravuje na výkon povolania budúcich odborníkov, ktorých význam a poslanie sú nenahraditeľné.  

Program:

9:00 – 09:15   Predstavenie fakulty a odpovede vedenia fakulty na otázky záujemcov o štúdium

9:30 – 14:00  Prezentácia jednotlivých pracovísk:

Katedra psychologických vied a Ústav aplikovanej psychológie

Miesto: Kraskova 1, Nitra, prízemie, miestnosť A-12

 • Prezentácia študijného programu Psychológia
 • Prezentácia študentov: študijné pobyty študentov absolvujúcich mobility

v zahraničí

 • Možnosti študijných pobytov a stáži pre študentov
 • Otázky a odpovede od budúcich študentov pre súčasných študentov: odpovedajú doktorandi Katedry psychologických vied
Katedra ošetrovateľstva
Miesto: Kraskova 1, Nitra, 1.poschodie

informácie o možnostiach štúdia

 • študijný program, formy štúdia, profil absolventov
 • možnosti študijných pobytov a stáži pre študentov

prezentácia o pracovisku

 • personálne zabezpečenie katedry
 • vedecko-výskumné aktivity katedry
 • spolupráca katedry s inými pracoviskami a so zdravotníckymi zariadeniami
 • odborné učebne pre simulačné vzdelávanie a pre praktické precvičovanie ošetrovateľských postupov a techník na katedre

školské a mimoškolské aktivity

 • počítačovo riadené simulácie vo výučbe budúcich sestier
 • skúsenosti a zážitky študentov zo zdravotníckych súťaží
 • skúsenosti a zážitky študentov zo zahraničných mobilít

Katedra sociálnej práce a sociálnych vied

a Ústav romologických štúdií

           Miesto:   Kraskova 1, Nitra, 3.poschodie, miestnosť A-318

 • Prezentácia štúdia v odbore Sociálna práca
 • Workshopy:
„Môžem spoznať človeka na prvý pohľad?“ – Účastníci sa oboznámia s procesom sociálnej percepcie a nástrahami, ktoré sú spojené s vytváraním obrazu o druhom človeku na základe prvého dojmu. Zároveň si vyskúšajú, ako sa dokážu orientovať v neverbálnych komunikačných prejavoch a ako dokážu odhadovať emočné prežívanie človeka v komunikácii. Realizátorka: PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD.

„Profesia ľudskosti: sociálna práca a jej boj proti rasizmu, diskriminácii, opresii a xenofóbii.“ Workshop, na ktorom sa budeme venovať aktuálnemu dianiu vo svete a na Slovensku a iniciatívam bojujúcim za ľudské práva. Realizátor: prof. PhDr. Michal Kozubík, PhD.

Katedra klinických disciplín a urgentnej medicíny

Miesto: Katedra klinických disciplín a urgentnej medicíny, Kraskova 1, Nitra, 6.poschodie, miestnosť A-612

 

·         prezentácia kardiopulmonálnej resuscitácie

·         diskusia so študentmi 2.ročníka o štúdiu

 

 Ako sa k nám dostanete:

Z budovy UKF - Tr. A. Hlinku k Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva

z_UKF_do_FSVaZ_-_pešo.png

 

MHD k Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva

z_UKF_do_FSVaZ.png

z_UKF_do_FSVaZ_-_MHD.png

 

 
 

Všetky termíny:

 • 2023-11-14 09:00
 
fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757